Produkt: TEM-DUR 2K – lakier poliuretanowy (farba) z utwardzaczem

Lakier do zabezpieczenia powierzchni betonowych, epoksydowych i żywicznych oraz konstrukcji stalowych.

Użycie: 1 litr na 10-12 m2.

Cena wyświetlana po wyborze opcji.

Opis

 • TEM-DUR 2K to lakier poliuretanowy (farba) z utwardzaczem, przeznaczony do tworzenia powłok ochronnych na betonowych posadzkach przemysłowych.
 • TEM-DUR 2K jest przeznaczony również do stosowania jako farba antykorozyjna do elementów metalowych i konstrukcji stalowych wystawionych na działanie warunków pogodowych.
 • Stosowany do zabezpieczania końcowego posadzek epoksydowych i poliuretanowych.
 • Nie wymaga gruntowania podłoża innymi preparatami.
 • Można stosować na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Miejsca użycia

TEM-DUR 2K jest stosowany w miejscach takich jak:

 • Warsztaty i myjnie samochodowe, garaże.
 • Hale produkcyjne i magazynowe z obsługą wózków widłowych.
 • Posadzki i elementy metalowe na balkonach, tarasach i schodach zewnętrznych.
 • Konstrukcje stalowe narażone na korozję.

Przykłady zastosowania

lakier zastosowanie
lakier zastosowanie
lakier zastosowanie

 • TEM-DUR 2K posiada wysoką odporność na uderzenia i ścieranie.
 • Tworzy szybko utwardzającą się powłokę, którą łatwo nakłada się wałkiem oraz natryskiem.
 • Posiada znakomitą przyczepność do stali i betonu.
 • Powierzchnia zabezpieczona TEM-DUR 2K jest odporna na zanieczyszczenia większością substancji chemicznych, a powłoka jest łatwa do czyszczenia.
 • Jest znakomitym zabezpieczeniem antykorozyjnym.
 • Do wyboru w opcji: mat, półmat, połysk.

Preparat TEM-DUR 2K może być również stosowany z proszkiem antypoślizgowym CERAM HD dla posadzek w obecności stałego kontaktu z wilgocią.

Dodatek CERAM HD użyty w lakierze umożliwia:

 • Zwiększenie odporności na ścieranie (2-3 krotny wzrost tego parametru mierzony cyklami życia), zwiększenie odporności na ściskanie o 70% dla testów ciśnieniowych 30 MPa.
 • Zwiększenie odporność na uderzenia udarowe dzięki zdolności pochłaniania i rozpraszania energii uderzeniowej.
 • Zwiększenie parametr antypoślizgowości.
 • Wydłużenie czasu eksploatacji powłoki, zmniejszenie zużycie powłokowe, nie zmienia optyki powłoki (szczegóły w karcie technologicznej CERAM HD).

Dane produktu

 • Postać/barwa: preparat płynny dwuskładnikowy, do zmieszania przed użyciem.
 • Kolorystyka: w wybranej palecie RAL.
 • Warunki składowania: szczelnie zamknięte opakowania.
 • Zużycie: do 12 miesięcy od daty produkcji.
 • Symbol produktu z opcją MAT: 20.
 • Symbol produktu z opcją PÓŁMAT: 50.
 • Symbol produktu z opcją POŁYSK: 90.

Dane techniczne

 • Suchość dotykowa: ok. 4 h.
 • Zawartość części stałych: 72%.
 • Zalecana grubość powłoki: 100-150 µm.
 • Ilość warstw: produkt do stosowania w dwóch warstwach. Aplikacja drugiej warstw po wyschnięciu pierwszej. Przykładowy czas schnięcia w temperaturze +20℃: 12 godzin.
 • Zalecany rozcieńczalnik: do wyrobów poliuretanowych.
 • Przed aplikacją lakieru, powierzchnia musi być czysta, sucha, pozbawiona brudu, kurzu, wosków, olejów i wszelkich innych powłok z wyłączeniem lakierów poliuretanowych.
 • Pojemnik z lakierem poliuretanowym dobrze wstrząsnąć przez kilka minut.
 • Do składnika „A” dodać utwardzacz zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu: „B”. Utwardzacz (w stosunku A:B wg danych na opakowaniu) wlać do pojemnika z lakierem i dokładnie wymieszać do osiągnięcia jednolitej konsystencji – nie krócej niż 3 minuty.
 • Aplikacje lakieru przeprowadzić w temperaturze pomiędzy +15℃ a +25℃.
 • Lakier wymieszany z utwardzaczem należy zużyć w ciągu 4 godzin.
 • Aplikację przeprowadzać wałkiem lub natryskowo. Zalecany wałek o długości włosa 8 mm, np. Anza Platinum Antex 25 cm lub 10 cm.
 • Podczas pracy z materiałem należy używać ubrania ochronnego, rękawic i okularów ochronnych.
 • Nie spożywać, nie stosować do innych celów niż zawarte w niniejszej informacji.
 • Nie dopuszczać do kontaktu preparatu z dziećmi z uwagi na bardzo drobne cząstki i możliwość wprowadzenia do organizmu./

Uwagi prawne

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych