Produkt: DUROBET PRESS

Durobet® Press to materiał do wykonania ozdobnych nawierzchni systemu DUROPRESS (beton stemplowany): tarasy, place chodniki, miejsca użyteczności publicznej , muzea, obiekty sakralne, ciągi piesze i jezdne.

Durobet® Press jest suchą posypką cementową, opartą na trudnościeralnych kruszywach kwarcowych.

Opis

WYMAGANIA

 • Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac oraz przez następne 5 dni, powinna wynosić od +5°C  do +25°C.
 • Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego.
 • W celu zapewnienia wysokiej jakości posadzki i jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami do prac posadzkarskich.

Utwardzacz powierzchniowy Durobet® Press stosuje się na powierzchniach zewnętrznych świeżo układanego betonu o klasie ekspozycji XF4:

 • klasa min. C30/37,
 • stosunek w/c ≤ 0,45,
 • ilość cementu min. 340 kg/m3,
 • cement CEM I, CEM II/A‐S, CEM II/B‐S lub CEM III/A,
 • kruszywo zgodne z PN‐EN 12620 o odpowiedniej odporności na zamrażanie/rozmrażanie,
 • kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm,
 • zawartość frakcji ≤ 0,25 mm ‐ min. 4%,
 • punkt piaskowy ok. 36%,
 • napowietrzenie 4 – 5,5 %,
 • łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤ 0,25 mm – max. 450 kg/m3,
 • dodatek włókien polipropylenowych itFIBER PP i stalowych itFIBER wg zaleceń Itbud,
 • konsystencja na placu budowy: S3, opad stożka Abrahmsa ok.12 cm,
 • bez dodatku popiołów lotnych.

UWAGA!, Do mieszanki betonowej nie dodawać popiołów lotnych, gdyż mają one tendencję do zbierania się w górnej warstwie płyty, co może prowadzić do odspojeń utwardzacza. Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwiększenia jej urabialności. Powoduje to znaczny spadek wytrzymałości betonu oraz wyraźny wzrost skurczu chemiczno‐fizycznego, wskutek czego powstają niekontrolowane rysy i spękania.

APLIKACJA

 • Na zawibrowaną, pozbawioną kałuż i wyrównaną powierzchnię betonu, należy równomiernie nanieść Durobet® Press w ilości ok. 3,5 kg/m2.
 • Powierzchnię wyrównać dużą pacą stalową, pamiętając o obróbce krawędzi.
 • W odpowiednim momencie*) odcisnąć żądany wzór przy użyciu form, po uprzednim naniesieniu barwnego rozdzielacza, zapobiegającego przywieraniu form do betonu.

* W odpowiednim momencie, tzn. w początkowym okresie wiązania betonu, zazwyczaj ok 1 do 2 godzin od momentu jego aplikacji. Czas uzależniony jest od warunków atmosferycznych panujących podczas prowadzenia prac.

 • Po związaniu betonu należy zmyć rozdzielacz agregatem ciśnieniowym, a następnie zaimpregnować suchą nawierzchnię preparatem itSIL SPECJAL.
 • itSIL SPECJAL należy równomiernie nakładać metodą natryskową.
 • W celu utrzymania wysokiej estetyki posadzki, powierzchnię należy regularnie czyścić. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, wycieki oleju itp. należy usuwać bezpośrednio po ich powstaniu.
 • Odporność na ścieranie na tarczy Bohmego: klasa A3.
 • Twardość wg skali Mohsha:  ≥ 6 MPa.
 • Przesiąkliwość oleju pod ciśnieniem:  ≥ 0,9 MPa.
 • Przesiąkliwość oleju:  0 mm.
 • Przesiąkliwość wody: ≤ 3,5 mm.
 • Przyczepność do betonu podkładowego po 28 dniach: 3 MPa.
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 8 MPa.
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 50 MPa.
 • Opakowanie: worki 25 kg.
 • Składowanie: palety: 1200 kg.
 • Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci i przemarzania, 6 miesięcy od daty produkcji.

Produkt chroniony znakiem handlowym.

Kolory Durobet Press

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.