ANTY SLIP

ANTY SLIP – dodatek do tworzenia warstwy antypoślizgowej na powłokach lakierniczych i malarskich

Utwardzony dodatek w formie proszkowej do wykonania powierzchni antypoślizgowych na warstwach lakierniczych i malarskich, w tym na warstwach lakierniczych posadzek. Zaaplikowany do lakieru i naniesiony na podłoże, wytworzy powierzchnię antypoślizgową w skali od R10 do R13 – w zależności od zastosowanej ilości.

ANTY SLIP może być użyty jako dodatek do żywic i lakierów poliuretanowych, epoksydowych, poliestrowych, alkidowych, chlorokauczukowych oraz akrylowych. Dodatek do produktów bezbarwnych i pigmentowanych w systemach do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Przeczytaj więcej w opisie produktu (poniżej).

Zużycie średnie: od 1% do 4% wagowo produktu ANTY SLIP do ilości wagowej  powłoki lakierniczej. Więcej informacji w zakładce ,,ZUŻYCIE”.

Cena wyświetlana po wyborze ilości produktu.

Opis

 • ANTY SLIP to utwardzony dodatek w formie proszkowej do wykonania powierzchni antypoślizgowych na warstwach lakierniczych i malarskich, w tym na warstwach lakierniczych posadzek.
 • Tworzy strukturę bezpieczną i niedrażniącą w dotyku.
 • Po dodaniu do lakieru lub żywicy stanowi trwałe wypełnienie powłoki lakierniczej / żywicznej i nie ulega wykruszaniu, jak też wypłukiwaniu przez wodę.
 • ANTY SLIP to bardzo drobna i lekka proszkowa mikrosfera, które zaaplikowane w lakierze i naniesiona na podłoże, wytworzy powierzchnię antypoślizgową w skali od R10 do R13, w zależności od zastosowanej ilości. (patrz zestawienie w zakładce ,,ZUŻYCIE”).
 • Struktura antypoślizgowa wytworzona przez ANTY SLIP nie utrudnia zmywalności podłóg.
 • ANTY SLIP może być stosowany jako domieszka do żywic i lakierów poliuretanowych, epoksydowych, poliestrowych, alkidowych, chlorokauczukowych oraz akrylowych.
 • ANTY SLIP jest chemicznie obojętny, z możliwością użycia jako dodatek do powłok na bazie rozpuszczalników (każdy rodzaj) oraz na bazie dyspersji wodnej i powłok chemoodpornych.
 • ANTY SLIP jest używany jako dodatek do żywic i lakierów poliuretanowych, epoksydowych, poliestrowych, alkidowych, chlorokauczukowych oraz akrylowych.
 • Dodatek do produktów bezbarwnych i pigmentowanych w systemach do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 • Produkt nie zawiera dodatków chemicznych. Jest chemicznie  neutralny, nie wchodzi w reakcję z substancjami aktywnymi lakierów i farb, nie zmienia ich reologii i cech chemicznych.
 • Dozowanie produktu wagowe.
 • Stosowana ilość od 1% do 4% wagowo w relacji do masy powłoki w kilogramach. Testy wykonano dla Ilości dodatku 4% wagowo.
 • Większość powłok ochronnych i dekoracyjnych nakładana jest w dwóch warstwach. Dodatek ANTY SLIP wystarczy dodać do warstwy pierwszej. Warstwa druga traktowana jest jako zamknięcie i utrwalenie wewnętrzne dodatku.

Przykład obliczania dozowania.

Na 1 kg (1000 gramów) przykładowej powłoki lakierniczej:

 • 1% stanowi 10 gramów dodatku ANTY SLIP.
 • 2% stanowi 20 gramów dodatku ANTY SLIP.
 • 3% stanowi 30 gramów dodatku ANTY SLIP.
 • 4% stanowi 40 gramów dodatku ANTY SLIP.

Wykonując prace nanoszenia powłok zabezpieczających etapami, zaleca się bardzo precyzyjne odmierzanie wagowe dodatku ANTY SLIP, stosując urządzenia wagowe o najmniejszym błędzie pomiarowym.

 • Dla uzyskania klasy odporności R10 wymagana ilość ANTY SLIP wynosi 1%.
 • Dla uzyskania klasy odporności R11 wymagana ilość ANTY SLIP wynosi 2%.
 • Dla uzyskania klasy odporności R12 wymagana ilość ANTY SLIP wynosi 3%.
 • Dla uzyskania klasy odporności R13 wymagana ilość ANTY SLIP wynosi 4%.

ANTY SLIP służy do dodania do powłoki żywicznej lub lakierniczej, która z kolei jest przeznaczona:

 • Na tarasy, balkony, baseny, fontanny.
 • Na posadzki w łazienkach.
 • W okolice odpływów liniowych np. w łazienkach basenowych lub łazienkach domowych z prysznicami bezbrodzikowymi.
 • Na schody.
 • Na posadzki kuchenne – mieszkaniowe i w restauracjach.
 • W obiektach mieszkalnych i usługowych.
 • Wewnątrz budynków i na zewnątrz.

ANTY SLIP po aplikacji do powłoki żywicznej lub lakierniczej:

 • Znacznie zwiększa parametr antypoślizgowości.
 • Zwiększa odporność mechaniczną podłoża.
 • Nie zmienia wyglądu powłoki.

ANTY SLIP  można dodawać  do każdego lakieru Itbud.

Dane produktu

 • Postać/barwa: proszek.
 • Kolorystyka: bezbarwna.
 • Warunki składowania: szczelnie zamknięte opakowania.
 • Zużycie: do 12 miesięcy od daty produkcji.

Dane techniczne

 • Baza chemiczna: naturalna kopalina kwarcowa poddana pirolizie wysokotemperaturowej. Nie zawiera cementu i substancji chemicznych, niebezpiecznych i drażniących.
 • Uziarnienie: średnio 200 mikronów.
 • Zużycie średnie: 1-4% wagowo w relacji do ilości wagowej powłoki lakierniczej.
 • Warunki aplikacji: w odniesieniu do danej powłoki maksymalnie. + 25 ℃.
 • Reakcja na ogień: NIEPALNY. Temperatura topnienia powyżej + 1500 ℃.

Przygotowanie dodatku ANTY SLIP do pracy

 • Czas mieszania po połączeniu z powłoką: około 1 minuty do jednolitej konsystencji, jednorodnej postaci.
 • Urządzenia do mieszania: wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne.

Aplikacja dodatku ANTY SLIP

 • Przed użyciem/dodaniem domieszki ANTY SLIP do powłoki lakierniczej lub malarskiej zalecamy „przecedzenie”, stosując jednorazowe sitka lakiernicze o gradacji 150-200 mikronów.
 • Nie wykonujemy „przecedzania” po dodaniu domieszki ANTY SLIP.
 • Dodatek ANTY SLIP wsypujemy do opakowania zawierającego daną powłokę malarską lub lakierniczą. Dokładnie mieszamy.
 • Podczas aplikacji co kilka minut ponownie mieszamy aby zapobiegać sedymentacji dodatku ANTY SLIP, szczególnie w powłokach o niskiej lepkości i gęstości.
 • W przypadku powłok 2 lub 3 komponentowych, ANTY SLIP dodajemy zawsze jako ostatni komponent danej mieszaniny.
 • ANTY SLIP nie wpływa na sposób aplikacji danej powłoki lakierniczej lub malarskiej. Postępujemy zgodnie z instrukcja aplikacji danego preparatu powłokowego, dostarczoną przez producenta.
 • Zalecana jest aplikacja dodatku ANTY SLIP tylko do pierwszej warstwy malarskiej lub lakierniczej.
 • Równomierność rozłożenia przestrzennego ANTY SLIP uzależniona jest od rodzaju powłoki oraz sposobu aplikacji. Standardowe testy prowadzone były dla aplikacji za pomocą wałków zalecanych przez producentów danej powłoki. Testy nie wykazały nieprawidłowej reakcji dodatku ANTY SLIP z powłokami większości znanych i dostępnych na rynku detalicznym producentami/markami.
 • informacje na tej stronie internetowej powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.
 • Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w na tej stronie internetowej.
 • Szczegółowe informacje na temat produktów i systemów firmy Itbud udziela Dział Technologiczny (kontakt dostępny na stronie www.itbud.com.pl).
 • Podczas pracy z materiałem należy używać ubrania ochronnego, rękawic i okularów ochronnych.
 • Nie spożywać, nie stosować do innych celów niż opisane na tej stronie internetowej.
 • Nie dopuszczać do kontaktu preparatu z dziećmi z uwagi na bardzo drobne cząstki i możliwość wprowadzenia do organizmu.

Uwagi prawne

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Ilość produktu

30 gramów, 150 gramów