Produkt: Grigio Base Flow

Grigio Base Flow to podkładowy mikrocement o właściwościach samorozlewnych. Przeznaczony do wyrównywania oraz reprofilacji podłoża betonowego przed wykonaniem dekoracyjnej posadzki mikrocementowej Grigio Futura.

Cena wyświetlana po wyborze wagi i koloru, za 1 sztukę produktu.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Grigio Base Flow – cienkowarstwowy, bezdylatacyjny ciągły system, wylewany w 1 warstwie, maksymalnie do 20 mm grubości.

Grigio Base Flow – jednoskładnikowa, łatwo rozlewna mieszanka, modyfikowana polimerami (tzw 3 generacji), na bazie spoiw hydraulicznych (mikrocementów), zawierająca w swoim składzie wyselekcjonowane, drobne kruszywa kwarcowe o granulacji od 0,05 do 0,8 mm, związki polimerowe oraz domieszki modyfikujące i reologiczne.

Grigio Base Flow może być stosowany na większości podłoży mineralnych: betonowych, w tym jastrychach z miksokreta oraz anhydrytowych i innych powszechnie stosowanych w budownictwie.

Grigio Base Flow jest częścią systemu Mikrocement Grigio Futura, może być stosowany jako podkład pod wszystkie rodzaje mikrocementów: Grigio Futura P, M, H, Extra Dur.

Mikrocement Grigio Base Flow przeznaczony jest do:

 • Wyrównywania podłoży.
 • Podnoszenia wysokości podłoży.
 • Reprofilacji podłoży.
 • Uzupełniania ubytków podłoża.
 • Wykonania warstwy wyrównującej na podłożu z płytek ceramicznych.
 • Do stosowania na większości podłoży mineralnych betonowych, cementowych, porowatych lub zmatowionych ceramicznych.
 • Do stosowania wyłącznie na powierzchniach poziomych: posadzki.
 • W budownictwie publicznym oraz mieszkaniowym.
 • Na zewnątrz i do wewnątrz.
 • Dla wszystkich odmian posadzek mikrocementowych.

Dane techniczne

 • Baza chemiczna: mikrocement, polimery redyspergowalne.
 • Uziarnienie: < 0,1 mm – 0,8 mm.
 • Grubość 1 warstwy: maksymalnie 2cm.
 • Właściwości robocze: do 20 minut od zmieszania z wodą.
 • Średnia przyczepność do podłoży: > 1,5 MPa (po 28 dniach).
 • Zużycie średnie na 1 m2 / 1cm: ok. 18 kg /m2.
 • Warunki aplikacji: temperatura otoczenia minimum 5 °C do maksymalnie 30 °C.
 • Odporność na ścieranie w badaniu BCA (klasa): AR 1.

Dane produktu

 • Postać / barwa: proszek koloru jasno szarego do rozrabiania z wodą lub wodą i pigmentami barwiącymi.
 • Waga opakowania: 25 kg.
 • Warunki składowania: szczelnie zamknięte opakowania, suche miejsce, temperatura: od +5 °C do +30 °C, zużyć 12 miesięcy od daty produkcji.
 • Zużycie: około 1,8 kg / m2 / 1mm grubości warstwy.

Właściwości produktu

 • Bardzo wysoka przyczepność do większości podłoży.
 • Wysoka elastyczność.
 • Zdolność do przenoszenia naturalnych odkształceń i pracy podłoża.
 • Zdolność maskowania drobnych pęknięć.
 • Nadaje się do układania ręcznego (pacą z ząbkami, regulowaną racklą) lub mechanicznie (agregatem pompowym).
 • Gotowa do użycia po rozdrobnieniu z wodą.
 • Brak zjawiska sedymentacji kruszyw.
 • Znakomita urabialność.
 • Łatwa aplikacja, podwyższona rozlewność.

grigio futura

grigio futura

Przygotowanie podłoża

Przed zastosowaniem Grigio Base Flow należy przygotować odpowiednio podłoże oraz je zagruntować.

Podłoże powinno być czyste, mocne i wolne od mleczka cementowego. Istniejące podłoże zaleca się sprawdzić testem na odrywanie pull-off (powinien wykazać min. 1,0 MPa) lub młotkiem Schmit’a. Można je przygotować stosując mechaniczne śrutowanie, piaskowanie lub frezowanie oraz wzmocnić preparatem itPOX GP, 24h przed aplikacją. Można również zastosować warstwę wzmacniającą za pomocą żywicy epoksydowej itPOX Z z siatką z włókna szklanego i zasypem piaskowym (czas schnięcia 24 h).

Gruntowanie i wzmacnianie podłoża:

 • Grunt itPOX GP – na wszystkie podłoża betonowe.
 • Podkład itPOX Z – na wszystkie podłoża betonowe.
 • Piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2 – 0,8 mm lub 0,4 – 1,6 mm.
 • Kwarc grunt – na powierzchnie pionowe.

Przygotowanie mieszanki

 • Suchą mieszankę należy zmieszać z wodą w stosunku 4,5 – 5,2 l wody na 25 kg proszku.
 • Należy wiedzieć, że zwiększona ilość wody zwiększa rozlewność produktu ale równocześnie zmniejsza jego wytrzymałość mechaniczną.
 • Mieszanie można wykonywać w agregatach pompowych, zapewniających uzyskanie mieszanki o właściwych parametrach i dokładnej kontroli ilości dozowanej wody.
 • W przypadku mieszania za pomocą mieszadła ręcznego (np. wiertarki, mieszarki wolnoobrotowej), należy odpowiednią ilość materiału dodać do odmierzoną ilością wody (uzyskana masa powinna zostać ułożona przez max 20 min.).
 • Czas mieszania wynosi 2 – 3 min.
 • Po wymieszaniu, masę należy odstawić na 5 min. i przemieszać ponownie.
 • Należy unikać zbytniego napowietrzania mieszanki poprzez zbyt szybkie obroty mieszadła.
 • Przed rozpoczęciem prac można sprawdzić konsystencję masy przy użyciu pierścienia wzorcowego.
 • Rozlewność mierzona pierścieniem wzorcowym ustawionym na gładkiej powierzchni, powinna mieścić się w granicach rozlewności 230 – 250 mm.
 • Nie przekraczać zalecanej ilości wody, gdyż może to spowodować osłabienie posadzki i wzrost skurczu, pękanie posadzki, segregację składników mieszanki.
 • Po całkowitym wyschnięciu preparatów podkładowych nanosimy warstwę Grigio Base Flow, która stanowi warstwę wyrównującą lub profilującą.
 • Maksymalna grubość warstwy to 2 cm, w przypadku konieczności nałożenia większej grubości kolejną warstwę nanosimy po 24 godzinach.
 • Przygotowane podłoże dzieli się na pola o wymiarach nie przekraczających 10 m2.
 • Wszelkie dylatacje i pęknięcia podłoża zaleca się naprawić, uzupełniając je produktem żywicznym itPOX Z.
 • Po wylaniu, masę rozprowadza się na oczekiwaną grubość za pomocą pac zębatych i odpowietrza używając wałków z kolcami.
 • Całość prac powinno się przeprowadzać w pomieszczeniach lekko przewietrzanych, bez przeciągów powietrznych, w temp. 5 – 25°C.
 • Pielęgnacja nie jest wymagana. Należy zapewnić odpowiednią ochronę od wiatru, deszczu i ostrego słońca w trakcie układania i przez kolejne 24 h.
 • Wyrób należy stosować zgodnie z podaną instrukcją, sztuką budowlaną i zasadami BHP.
 • W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać próbę lub skontaktować się z przedstawicielem firmy ITBUD.
 • Przed aplikacja zasadniczej warstwy mikrocementowej Grigio Futura, należy powierzchnie podkładową lekko przeszlifować oraz zagruntować preparatem RG P w ilości 0,15 kg / m2. Używamy do tego celu szlifierek mechanicznych wolno obrotowych lub wykonujemy to ręcznie.
 • Stosujemy papiery ścierne o gradacji ok. 40. Efekt szlifowania uzależniony jest od techniki pracy, siły docisku, obrotów urządzenia oraz zastosowanej gradacji.
 • Podczas pracy z materiałem używać ubrania ochronnego, rękawic ochronnych i okularów ochronnych.
 • Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie produktu zawarte są w karcie charakterystyki, dostępnej u producenta.

Karta użytkowania i konserwacji posadzki dekoracyjnej Systemu Grigio Futura oraz Extra Dur

Otwórz 0,2 MB

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w niniejszym dokumencie. (wg art 449 kc). Szczegółowe informację na temat produktów i systemu udziela Dział Technologiczny Itbud, dane kontaktowe dostępne w witrynie nwww.itbud.com.pl.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych