Produkt: Plaster CERAM HD

Plaster CERAM HD – ceramiczny dodatek utwardzający do lakieru.

Cena wyświetlana po wyborze wagi.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

 • Plaster CERAM HD to specjalistyczny dodatek ceramiczny do powłok lakierniczych i malarskich.
 • Plaster CERAM HD może być stosowany jako domieszka do żywic i lakierów poliuretanowych, epoksydowych, poliestrowych, alkidowych, chlorokauczukowych oraz akrylowych.
 • Jest chemicznie obojętnym spiekiem ceramicznym z możliwością użycia jako dodatek do powłok na bazie rozpuszczalników (każdy rodzaj), na bazie dyspersji wodnej oraz powłok chemoodpornych.
 • Stosowany do produktów bezbarwnych i pigmentowanych. Do systemów wewnętrznych oraz zewnętrznych.
 • Produkt wytwarzany wyłącznie z naturalnych surowców mineralnych, poddanych wysokotemperaturowej obróbce cieplnej.
 • Nie zawiera dodatków chemicznych. Jest chemicznie neutralny, nie wchodzi w reakcję z substancjami aktywnymi lakierów i farb, nie zmienia ich reologii i cech chemicznych.
 • Działa na zasadzie tworzenia trudno ścieralnej warstwy powierzchniowej.

Plaster CERAM HD przeznaczony jest do wzmacniania powłok:

 • Posadzkowych przemysłowych i użytkowo-dekoracyjnych.
 • Na ścianach i sufitach.
 • W budownictwie mieszkaniowym, publicznym i przemysłowym.
 • Do pomieszczeń o specyficznych warunkach tj. mroźnie, chłodnie, w warunkach suchej i mokrej eksploatacji.
 • Na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Właściwości produktu Plaster CERAM HD

 • Łatwość aplikacji.
 • Dodatkowa stabilizacja powłoki na UV.
 • Dobra urabialność.
 • Produkt gotowy do użycia po dodaniu do powłoki i lekkim wymieszaniu.
 • Kolor: odcień bieli.
 • Twardość: 7 w skali Mohsa.

Plaster CERAM HD po aplikacji do powłoki żywicznej lub lakierniczej

a) Wpływa na zwiększenie:

 • Odporności na ścieranie (2-3 krotny wzrost tego parametru mierzony cyklami życia).
 • Odporności na ściskanie o +70% dla testów ciśnieniowych 30 MPa.
 • Odporności na uderzenia udarowe dzięki zdolności pochłaniania i rozpraszania energii uderzeniowej.
 • Parametru antypoślizgowości.

b) Wpływa na wydłużenie:

 • Czasu eksploatacji powłoki.

c) Wpływa na zmniejszenie:

 • Zużycia powłoki.

Plaster CERAM HD nie zmienia wyglądu powłoki.

Dozowanie produktu Plaster CERAM HD wagowe

 • Stosowana ilość od 1% do 4% wagowo do masy powłoki w kg.
 • Ilości testowe wykonano dla dodatku 3% wagowo.
 • Większość powłok ochronnych i dekoracyjnych aplikowana jest w dwóch warstwach.
 • Dodatek Plaster CERAM HD wystarczy zaaplikować do warstwy pierwszej.
 • Warstwa druga traktowana jest jako zamknięcie i utrwalenie wewnętrzne dodatku.

Przykłady obliczania dozowania.

Na 1kg (1000 gramów) przykładowej powłoki lakierniczej

 • 1% stanowi 10 gramów dodatku Plaster CERAM HD.
 • 2% stanowi 20 gramów dodatku Plaster CERAM HD.
 • 3% stanowi 30 gramów dodatku Plaster CERAM HD.
 • 4% stanowi 40 gramów dodatku Plaster CERAM HD.

Wykonując prace nanoszenia powłok zabezpieczających etapami, zaleca się bardzo precyzyjne odmierzanie wagowe dodatku Plaster CERAM HD, stosując urządzenia wagowe o najmniejszym błędzie pomiarowym.

Dane produktu

 • Postać/barwa: proszek (pył).
 • Kolorystyka: biel.
 • Warunki składowania: szczelnie zamknięte opakowania, zużycie do 12 miesięcy od daty produkcji .

Dane techniczne

 • Baza chemiczna: naturalna kopalina poddana pirolizie wysokotemperaturowej. Nie zawiera cementu i substancji chemicznych oraz niebezpiecznych.
 • Uziarnienie: średnio 50-80 mikronów.
 • Zużycie średnie: 3 % wagowo do ilości wagowej powłoki lakierniczej .
 • Warunki aplikacji: w odniesieniu do danej powłoki max. +25°C.
 • Reakcja na ogień: NIEPALNY, temperatura topnienia powyżej +1500°C.

Przygotowanie Plaster CERAM HD do pracy

 • Czas mieszania po połączeniu z powłoką: około 1 minuty do jednolitej konsystencji, jednorodnej postaci.
 • Urządzenia do mieszania: wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne.

Aplikacja Plaster CERAM HD

 • Przed użyciem / dodaniem domieszki Plaster CERAM  HD do powłoki lakierniczej lub malarskiej, zalecamy jej „przecedzenie” stosując jednorazowe sitka lakiernicze o gradacji 150-200 mikronów. Nie wykonujemy „przecedzania po dodaniu domieszki.
 • Dodatek Plaster CERAM HD wsypujemy do opakowania zawierającego daną powłokę malarską lub lakierniczą. Dokładnie mieszamy.
 • Podczas aplikacji co kilka minut ponownie mieszamy, aby zapobiegać sedymentacji dodatku, szczególnie w powłokach o niskiej lepkości i gęstości.
 • W przypadku powłok 2 lub 3 komponentowych, dodatek Plaster CERAM HD dodajemy zawsze jako ostatni komponent danej mieszaniny.
 • Dodatek Plaster CERAM HD nie wpływa na sposób aplikacji danej powłoki. Postępujemy zgodnie z instrukcją aplikacji danego preparatu powłokowego dostarczoną przez producenta.
 • Zalecana jest aplikacja dodatku Plaster CERAM HD tylko do pierwszej warstwy malarskiej lub lakierniczej.
 • Równomierność rozłożenia przestrzennego Plaster CERAM HD uzależniona jest od rodzaju powłoki oraz sposobu aplikacji. Standardowe testy prowadzone były dla aplikacji za pomocą wałków zalecanych przez producentów danej powłoki. Testy nie wykazały nieprawidłowej reakcji dodatku Plaster CERAM HD z powłokami większości znanych i dostępnych na rynku detalicznym produktów.
 • Podczas pracy z materiałem należy używać ubrania ochronnego, rękawic i okularów ochronnych.
 • Nie spożywać, nie stosować do innych celów niż zawarte w niniejszej informacji.
 • Nie dopuszczać do kontaktu preparatu z dziećmi z uwagi na bardzo drobne cząstki i możliwość wprowadzenia do organizmu.

Uwagi prawne

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych