Produkt: Jastrych Epoksydowy

Jastrych Epoksydowy to mineralno-żywiczna masa naprawcza oraz warstwa podkładowa pod posadzki mineralno-cementowe, epoksydowe, poliuretanowe, drewniane oraz ceramiczne.

Najistotniejszą cechą jastrychu epoksydowego jest najwyższa wytrzymałość mechaniczna ze wszystkich istniejących systemów naprawczych posadzkarskich oraz możliwość aplikacji dowolnego materiału wykończeniowego już po 24 godzinach..

Produkt składa się z 3 komponentów.

Zużycie zalecane: 15 kg na 1 m2 powierzchni o grubości 1 cm.

Cena wyświetlana po wyborze wagi.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

W skład systemu wchodzi epoksydowa żywica techniczna itPOX ZY (składnik A), utwardzacz do ZY (składnik B) oraz wypełniacz mineralny (składnik C).

Skład wagowy zestawu 26,6 kg

1. Składnik A: 1,15 kg.
2. Składnik B: 0,45 kg.
3. Składnik C: 25 kg.

Po połączeniu i wymieszaniu 3 składników zestawu, otrzymujemy tzw. jastrych epoksydowy.

Po aplikacji Jastrych Epoksydowy Itbud można obciążać ruchem pieszym po 18 godzinach, a po 24 godzinach można układać dowolną okładzinę wierzchnią, nawet materiały drewniane lub drewnopochodne.

Zastosowanie wewnętrzne

 • Do wzmocnienia podłoża.
 • Jako warstwa podkładowa w celu podniesienia wysokości posadzki.

Zastosowanie na zewnętrz budynku

 • Do uzupełniania ubytków w betonie, żelbecie itp.
 • Jako warstwa wyrównawcza lub podnosząca po zastosowaniu odpowiedniej hydroizolacji np. itPOX GP.
 • Doskonała przyczepność do większości podłoży powszechnie stosowanych w budownictwie.
 • Tworzy dobry mostek sczepny dla wszystkich rodzajów warstw wykończeniowych.
 • Łatwość użycia.
 • Najwyższa odporność mechaniczna.
 • Możliwość pracy z kolejnymi warstwami już po 24 godzinach.
 • Podłoże betonowe przed aplikacją Jastrychu Epoksydowego ITBUD musi posiadać wilgotność niższą niż 5%.
 • Podłoże musi być wolne od luźnych elementów, pozbawione mleczka cementowego.
 • Przed zagruntowaniem zaleca się lekkie przeszlifowanie podłoża papierem ściernym lub tarczą diamentową o granulacji od 16 mm do 40 mm w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń i elementów słabo związanych.
 • Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu musi być przeprowadzana w temperaturach: minimum +10˚C do maksimum +25˚C.
 • Do wykonania jastrychu jako warstwy wyrównującej lub podnoszącej istniejącą wysokość podłogi, minimalna grubość warstwy jastrychu musi wynosi od 10mm do 15 mm.
 • Przed nałożeniem jastrychu podłoże należy zagruntować żywicą techniczną itPOX ZY. Gruntowanie 0,3 kg itPOX ZY na 1 m2 powierzchni.
 • Po wykonaniu gruntowania za pomocą itPOX ZY, do aplikacji zasadniczej warstwy jastrychu epoksydowego stosujemy system „mokre na mokre” co oznacza, że jastrych epoksydowy aplikujemy na świeży grunt itPOX ZY tzn. bezpośrednio po jego naniesieniu przed związaniem, aby powstała warstwa monolityczna.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z informacjami w zakładce: ,,PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA”.

Etap I: przygotowanie materiałów do pracy

 • Składniki A i B jastrychu wymieszać przed ich połączeniem ze sobą. Czas mieszania nie krótszy niż 3 minuty. Opakowania składników A i B są przygotowane w odpowiednich proporcjach mieszania. W przypadku zakładanego zużycia materiałów w ilościach mniejszych niż jeden zestaw żywicy, należy przygotować mieszankę wg wagowych proporcji podanych na etykietach. Żywic nie należy rozcieńczać wodą.
 • Używać mieszadeł wolnoobrotowych elektrycznych (250-450 obrotów na minutę) lub innych mechanicznych wolnoobrotowych urządzeń mieszających.
 • Wymieszać ze sobą składniki A oraz B, tak aby stanowiły jednolitą w konsystencji mieszankę. Tak wymieszane składniki A i B wlać do opakowania (wiadro, kasta budowlana), w którym będzie znajdował się już składnik C wypełniacz mineralny.
 • Należy korzystać z pełnego zestawu tj. 1,6 kg składnik A i B oraz 25 kg wypełniacza mineralnego lub zmieszać inne ilości według zapotrzebowania z zachowaniem wagowych proporcji poszczególnych składników A, B, C.
 • Zmieszane ze sobą wszystkie składniki jastrychu epoksydowego w temperaturze od +18°C do +20°C, nadają się do użycia przez około 30 minut do pracy – rozkładania, wyrównywania i wygładzania. Niższe temperatury wydłużają ten czas, a wyższe temperatury skracają.
 • Dla zachowania jednolitych cech aplikacyjnych należy rozłożyć materiał jak najszybciej po połączeniu wszystkich składników.
 • Uwaga: mieszankę należy przygotowywać bezpośrednio przed aplikacją na konkretnym etapie pracy.
 • Po zakończeniu pracy narzędzia i wiadra wyczyścić wodą i piaskiem.

Etap II: Aplikacja jastrychu

 • Zaprawa po wyłożeniu na podłoże powinna zostać równomiernie rozciągnięta, wstępnie grabkami, a następnie dokładniej wyrównana przy pomocy łaty budowlanej. Następnie powierzchnię wygładzamy za pomocą pacy do jastrychów lub stalowej pacy wygładzającej.
 • Jeżeli istnieje konieczność uzyskania bardzo gładkiej powierzchni, jastrych wygładzamy pacą stalową zwilżoną acetonem, benzyną ekstrakcyjną bądź denaturatem.
 • Dogładzanie mechaniczne za pomocą zacieraczki łopatkowej bądź talerzowej nie jest możliwe.
 • Do poruszania się po nałożonej świeżej warstwie jastrychu epoksydowego w czasie dogładzania, niezbędne są wielkowymiarowe nakładki na buty, pozwalające chodzić po miękkim materiale lub buty do żywic z kolcami.

Etap III: aplikacja jastrychu pod kątem docelowej posadzki wierzchniej

 • Jeżeli na jastrych epoksydowy układana będzie wykładzina tekstylna to maksymalna powierzchnia jednego pola w całości bez dylatowania, nie powinna przekroczyć 200 m2, przy czym długość maksymalna boku nie może być większa niż 20 mb.
 • Jeżeli powierzchnia będzie obciążona termicznie to powierzchnia jednego pola nie może przekraczać 40-50 m2.
 • Jeżeli na jastrych epoksydowy układane będą płytki ceramiczne, kamień naturalny czy parkiet to maksymalna powierzchnia jednego pola w całości bez dylatowania nie powinna przekroczyć 30-40 m2 , przy czym długość maksymalna boku nie może być większa niż 6 mb.
 • Wszelkiego rodzaju podział wykonanej powierzchni i wszelkiego typu fugi, ruchome, dylatacyjne, brzegowe, w drzwiach oraz konstrukcyjne, planować i wykonywać tak jak w przypadku jastrychów cementowych. Dylatacje konstrukcyjne odwzorować na jastrychu epoksydowym.
 • Jastrych epoksydowy w temperaturze od +18°C do +20°C nadaje się po 24 godzinach do układania wszelakich okładzin wierzchnich. Nie jest w żadnym przypadku konieczne badanie wilgotności podłoża, jastrych nie zawiera wody.
 • Ewentualne szpachlowanie, wyrównywanie można wykonać masą szpachlową mineralną, ale należy pamiętać, że przed okładziną wierzchnią masa szpachlowa powinna być wysezonowana do wilgotności nie więcej jak 5%.
 • W strefach mokrych i narażonych na stałe oddziaływanie wilgoci, należy zastosować dodatkowo odpowiednie zabezpieczenie przeciwwodne, odcinające wilgoć z podłoża np. itPOX GP w ilości 0,3-0,4 kg/m2 lub inny rodzaj sztywnej mineralnej hydroizolacji.

Komponent A

 • Zawiera żywicę epoksydową.
 • Działa drażniąco na oczy i skórę.
 • W wypadku kontaktu preparatu z oczami natychmiast dokładnie przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza.
 • Podczas pracy nosić odpowiednie ubranie, rękawice i okulary ochronne.
 • Chronić przed dziećmi.

Komponent B

 • Zawiera poliaminy.
 • Szkodliwy dla zdrowia, może wywołać uczulenie.
 • W wypadku kontaktu preparatu z oczami oraz skórą, natychmiast dokładnie przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza.
 • Nie jeść i nie pić podczas pracy z tym produktem.
 • Podczas pracy z materiałem używać ubrania ochronnego, rękawic i okularów ochronnych.
 • Podczas pracy z materiałami systemu w pomieszczeniach zamkniętych zawsze należy zapewnić odpowiednią wentylację.
 • Świeżo naniesiony materiał musi być chroniony przed bezpośrednim działaniem wody przez minimum 24 h.
 • Nie prowadzić prac w warunkach mocnego nasłonecznienia i dużej cyrkulacji powietrza.
 • Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, właściwości toksykologiczne materiałów zawarte są w kartach produktów MSDS dostępnej na żądanie. Zalecamy zapoznanie się z kartami technicznymi poszczególnych produktów na stronie www.itbud.com.pl lub kontakt z Działem Technicznym Producenta.

Uwagi prawne

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Waga

26,6 KG