Produkt: Grigio Futura M

Cienkowarstwowy system do tworzenia dekoracyjnych mikro powłok betonowych.

Na meble, półki, ściany wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz (po zabezpieczeniu lakierem).

Cena wyświetla się po wyborze opakowania i koloru.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Grigio Futura M przeznaczony jest do wykonania:

 • Dekoracyjnych i użytkowych powłok na meblach, blatach, półkach itp.
 • Powłok na ścianach.
 • W budownictwie mieszkaniowym, publicznym.
 • Do pomieszczeń o specyficznych warunkach tj. kuchnie i łazienki.
 • Wewnątrz pomieszczeń.
 • Na zewnątrz, po odpowiednim zabezpieczeniu powłokowymi lakierami zewnętrznymi.

Grigio Futura M może być stosowany na większości podłoży drewnopochodnych, laminowanych i nielaminowanych, podłożach betonowych i innych powszechnie stosowanych w budownictwie.

 • Bardzo wysoka przyczepność do większości podłoży.
 • Wysoka elastyczność.
 • Zdolność do przenoszenia naturalnych odkształceń i pracy podłoża.
 • Zdolność do maskowania drobnych pęknięć.
 • Łatwość aplikacji.
 • Wysoka estetyka.
 • Oddychające.
 • Odporność na UV.
 • Możliwość dowolnego fakturowania powierzchni.
 • Możliwość uzyskania dowolnego koloru.
 • Dobra urabialność.

Grigio Futura M jest 1-składnikową, modyfikowaną polimerami zaprawą na bazie spoiw hydraulicznych (mikrocementów), zawierającą w swoim składzie bardzo drobne kruszywa oraz domieszki reologiczne.

Dane techniczne produktu Grigio Futura M

 • Baza chemiczna: mikrocement, polimery redyspergowalne
 • Uziarnienie: < 0,1 mm.
 • Grubość warstwy: 1-1,5 mm.
 • Właściwości robocze: do 30 minut od zmieszania z wodą.
 • Średnia przyczepność do podłoży: > 1,0 MPa (po 28 dniach).
 • Zużycie średnie: ok. 3 kg /m2.
 • Warunki aplikacji: temperatura otoczenia min 5 ℃, max. 25 ℃.
 • Parametr antypoślizgowości wg normy DIN 51130: R 10.
 • Reakcja na ogień: A1fl.
 • Odporność na ścieranie w badaniu na tarczy Bohmego: A3.

Informacja o produkcie Grigio Futura M

 • Postać/barwa: proszek  koloru (do wyboru): biały, jasno szary, szary, ciemno szary lub platyna – do rozdrabniania z wodą lub wodą z pigmentami barwiącymi.
 • Opakowania: 10 kg, 20 kg.
 • Warunki składowania: szczelnie zamknięte opakowania, suche miejsce, temp +5 ℃+25 ℃, zużyć 12 miesięcy od daty produkcji.

Składniki systemu Grigio Futura M

Gruntowanie podłoża

 • Kwarc Grunt Plus

Prace zasadnicze

 • Grigio Futura M – warstwa wyrównująca i warstwa końcowa (dekoracyjno-użytkowa).
 • RG P – gruntowanie między warstwami mikrocementu oraz grunt przed warstwą zamykającą.
 • barwne pigmenty (12 kolorów).

Warstwa zabezpieczająca i zamykająca  – opcje

 • itPUR 400 UV W – lakier poliuretanowy, wodny.
 • itPUR 400 UV R – lakier poliuretanowy rozpuszczalnikowy.
 • WAX-D – impregnat woskowy.

Mikrocement Grigio Futura, kolory podstawowe >>

Dzięki zastosowaniu płynnych pigmentów, materiał możemy wybarwiać na dowolny kolor.

Informacje podstawowe

 • Urządzenia do mieszania: wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne.
 • Czas mieszania materiału: minimum 3 minuty (do jednorodnej postaci).
 • Narzędzia do aplikacji: stalowe, nierdzewne pace, tynkarski pistolet pneumatyczny.
 • Czyszczenie narzędzi: ciepła woda lub mechanicznie.
 • Czas pomiędzy kolejnymi warstwami: 5-8 h uzależnione od temperatury otoczenia i podłoża oraz grubości warstwy.
 • Pełne utwardzenie zaprawy: do 3 dni.

APLIKACJA SYSTEMU MIKROCEMENTU MEBLARSKIEGO GRIGIO FUTURA M

Etap I – Gruntowanie podłoża

 • Ma na celu wyrównanie chłonności materiału konstrukcyjnego oraz zwiększenie przyczepności nakładanej warstwy Grigio Futura M.
 • Przed zagruntowaniem zaleca się lekkie przeszlifowanie materiału konstrukcyjnego, papierem o gradacji 24-40 (szczególnie zalecane na powierzchnie laminowane, płyty OSB, niechłonne materiały drewnopochodne).
 • Stosujemy preparat Kwarc Grunt Plus.
 • Czas schnięcia podkładu: 1-2 h.
 • Do gruntowania używamy pędzla lub wałka.

Etap II – Aplikacja pierwszej warstwy podkładowej Grigio Futura M

 • Po całkowitym wyschnięciu preparatu podkładowego, nanosimy pierwszą warstwę Grigio Futura M, która stanowi warstwę wyrównującą lub profilującą.
 • Wykonując tą warstwę podkładową, możemy do materiału bazowego dodać wypełniacz kwarcowy o większym uziarnieniu do 0,8 mm, w ilości do 10 % masy użytego mikrocementu. Do jej aplikacji używamy pac stalowych nierdzewnych, zalecany typ wenecki.
 • Materiał nakładamy równomiernie, wykonując krótkie i zdecydowane ruchy pacą.
 • Grubość warstwy od 1 do 1,5 mm.
 • Po całkowitym wyschnięciu 24 godziny, można przystąpić do szlifowania między-warstwowego.

Etap III – Szlifowanie między warstwowe

 • Etap ten służy do wyrównania powierzchni uprzednio nałożonego materiału, zebranie naddatku materiału i odpowiedniego przygotowania pod warstwę końcową.
 • Używamy do tego celu oscylacyjnych szlifierek mechanicznych lub wykonujemy je ręcznie.
 • Stosujemy papiery ścierne o gradacji od 40 do 60 lub pad diamentowy o gradacji 50.
 • Efekt szlifowania uzależniony jest od techniki pracy, siły docisku, obrotów urządzenia oraz zastosowanej gradacji.

Etap IV – Aplikacja warstwy końcowej, dekoracyjno – użytkowej

 • Przed nałożeniem tej warstwy, całość powierzchni dokładnie czyścimy z kurzu po szlifowaniu oraz przecieramy wilgotną szmatką.
 • Oszlifowaną i oczyszczoną powierzchnię gruntujemy preparatem głęboko penetrującym RG P i czekamy ok. 40-60 minut do wyschnięcia gruntu.
 • Na tak przygotowane podłoże, aplikujemy końcową warstwę materiału.
 • Sposób jej aplikacji jest analogiczny jak w etapie II, stosujemy taką samą technikę, narzędzia i zachowujemy podobną jej grubość od 1 do 1,5 mm.
 • Po całkowitym wyschnięciu 24 godziny, można przystąpić do szlifowania końcowego.

Etap V – Szlifowanie końcowe

 • Postępujemy analogicznie jak przy szlifowaniu między warstwowym, zmieniamy jedynie gradację papieru od 60 do 80 lub pad diamentowy o gradacji 50.
 • Po wyszlifowaniu dokładnie czyścimy i przecieramy lekko wilgotną szmatką lub powierzchnię przedmuchujemy sprężonym powietrzem w celu usunięcia pyłu.

Etap VI – Końcowe  zabezpieczenie powierzchni

 • W tym celu stosujemy impregnację lub lakierowanie.
 • Wybór odpowiedniego środka uzależniony jest od przeznaczenia i użytkowania.
 • Impregnat woskowy WAX-D stosujemy zazwyczaj wewnątrz pomieszczeń na ściany i inne powierzchnie lekko eksploatowane, wykonując 2 warstwy impregnacji w odstępach ok. 4 godzinnych.
 • Lakierowanie preparatem poliuretanowym wodnym itPUR W stosujemy zazwyczaj wewnątrz lub na zewnątrz, na powierzchnie użytkowe średnio i mocno eksploatowane, wykonując 2 warstwy zabezpieczenia, w odstępach 2 godzinnych.
 • Lakierowanie preparatem poliuretanowym rozpuszczalnikowym itPUR R stosujemy zazwyczaj wewnątrz lub na zewnątrz, na powierzchnie użytkowe średnio i mocno eksploatowane, narażone na stały kontakt z wodą, wykonując 2 warstwy zabezpieczenia, w odstępach 24 godzinnych.

Uwaga: Należy pamiętać, że użycie lakierów poliuretanowych, szczególnie rozpuszczalnikowych powoduje przyciemnienie lakierowanej powierzchni. Aby wyeliminować to zjawisko przed aplikacją lakieru, materiał należy zagruntować preparatem RG-P. Powierzchnie narażone na okresowy lub stały kontakt z wodą, zaleca się dodatkowo zabezpieczyć dwuwarstwowym preparatem itPRO.

Po kliknięciu na zdjęcie, otworzy się w oddzielnym oknie.

Warunki BHP

 • Podczas pracy z materiałem, używać ubrania ochronnego, rękawic ochronnych i okularów ochronnych.
 • Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie produktu zawarte są w karcie charakterystyki dostępnej u producenta.

Informacje

 • Informacje na tej stronie internetowej  pochodzą z katy produktu i powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta.
 • Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu produktu.
 • Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.
 • Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w niniejszym dokumencie. (wg art 449 kc).Szczegółowe informację na temat produktów i systemu GRIGIO Futura udziela Dział Technologiczny Itbud (kontakt dostępny na stronie www.itbud.com.pl

Karta użytkowania i konserwacji posadzki dekoracyjnej Systemu Grigio Futura oraz Extra Dur

Otwórz 0,2 MB

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Uwagi prawne

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych