Produkt: Grigio Extra Dur Hydro

Grigio Extra Dur Hydro – mikrocement (mikrobeton) do wykonywania cienkowarstwowych posadzek dekoracyjnych do miejsc o dużym natężeniu ruchu, wymagających wodoodporności

Cena wyświetlana po wyborze wagi i koloru, za 1 sztukę produktu.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Grigio Extra Dur jest cienkowarstwowym systemem (2-3 mm grubości) do tworzenia dekoracyjnych mikro powłok betonowych przeznaczonych do miejsc o dużym natężeniu ruchu.

Grigio Extra Dur jest jednoskładnikową modyfikowaną polimerami zaprawą, na bazie spoiw hydraulicznych (mikrocementów), zawierającą w swoim składzie drobne kruszywa kwarcowe oraz domieszki reologiczne.

Grigio Extra Dur może być stosowany na większości podłoży drewnopochodnych laminowanych i nielaminowanych, podłożach betonowych, w tym jastrychach z miksokreta oraz anhydrytowych i innych powszechnie stosowanych w budownictwie.

Grigio Extra Dur dzięki zastosowaniu płynnych pigmentów możemy wybarwiać na dowolny kolor.

Mikrocement Grigio Extra Dur przeznaczona jest do wykonywania posadzek dekoracyjno-użytkowych o podwyższonych parametrach ścieralności. Ze względu na swoje parametry wytrzymałościowe stosujemy go:

Wewnątrz pomieszczeń:

 • Sklepy.
 • Centra handlowe i wystawiennicze.
 • Obiekty gastronomiczne: kawiarnie, restauracje.
 • Biura.
 • Obiekty stref publicznych.
 • Domy i mieszkania prywatne.

Na zewnątrz pomieszczeń (zalecamy w wersji Hydro Extra Dur H):

 • Chodniki.
 • Podjazdy.
 • Tarasy.
 • Schody.

W budownictwie publicznym i mieszkaniowym.

 • Bardzo wysoka odporność na ścieranie.
 • Bardzo wysoka wodoodporność.
 • Bardzo wysoka odporność na uderzenia mechaniczne.
 • Bardzo wysoka przyczepność do większości podłoży.
 • Wysoka elastyczność.
 • Zdolność do przenoszenia naturalnych odkształceń i pracy podłoża.
 • Zdolność maskowania drobnych pęknięć.
 • Łatwość aplikacji.
 • Wysoka estetyka.
 • Oddychająca.
 • Odporność na UV.
 • Możliwość dowolnego fakturowania powierzchni.
 • Możliwość uzyskania dowolnego koloru.
 • Dobra urabialność.

Dane techniczne

 • Baza chemiczna: mikrocement, polimery redyspergowalne.
 • Uziarnienie: < 0,1 mm – 1 mm.
 • Grubość 1 warstwy: 1 – 1,5 mm.
 • Właściwości robocze: do 20 minut od zmieszania z wodą.
 • Średnia przyczepność do podłoży: > 1,5 MPa (po 28 dniach).
 • Zużycie średnie na 2 warstwy: ok. 3 kg /m2.
 • Warunki aplikacji: temperatura otoczenia minimum 5 °C do maksymalnie 30 °C.
 • Odporność na ścieranie w badaniu BCA (klasa): AR 1,5.

Dane produktu

 • Postać / barwa: proszek koloru białego lub jasno szarego do rozrabiania z wodą lub wodą i pigmentami barwiącymi.
 • Waga: 20 kg, 10 kg.
 • Warunki składowania: szczelnie zamknięte opakowania, suche miejsce, temperatura: od +5 °C do +30 °C, zużyć 12 miesięcy od daty produkcji.
 • Zużycie: około 3 kg/m2.

PZA 300x300

grigio futura

grigio futura

 • Czas mieszania: minimum 3 minuty (do jednorodnej postaci).
 • Urządzenia do mieszania: wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne.
 • Narzędzia do aplikacji: stalowe, nierdzewne pace.
 • Czyszczenie narzędzi: ciepła woda lub mechanicznie.
 • Czas pomiędzy kolejnymi warstwami: 24 godziny uzależnione od temperatury otoczenia i podłoża oraz grubości warstwy.
 • Pełne utwardzenie zaprawy: do 7 dni.

Gruntowanie i wzmacnianie podłoża

 • Grunt itPOX GP – na wszystkie podłoża betonowe.
 • Podkład itPOX Z – na wszystkie podłoża betonowe.
 • Piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2 – 0,8 mm lub 0,4 – 1,6 mm.

Prace zasadnicze

 • Grigio Extra Dur – warstwa wyrównująca i warstwa końcowa, dekoracyjno użytkowa.
 • RG-P – gruntowanie między warstwami mikrocementu, oraz grunt przed warstwą zamykającą.
 • Barwne pigmenty (12 kolorów).

Warstwa zabezpieczająca i zamykająca – opcje

 • itPUR RZ – lakier poliuretanowy, zewnętrzny.
 • itPUR R – lakier poliuretanowy, rozpuszczalnikowy.

Etap I – Gruntowanie i wyrównywanie podłoża

Ma na celu wyrównanie chłonności podłoża oraz zwiększenie przyczepności nakładanej warstwy Grigio Extra Dur Hydro. Przed położeniem gruntu należy zeszlifować posadzkę, aby uzyskać równe podłoże, pozbawione zanieczyszczeń i wtrąceń.

Stosujemy dwa preparaty gruntujące systemu, niezależnie od jakości podłoża: itPOX GP (czas schnięcia do 6 h) oraz itPOX Z z siatką z tworzywa i zasypem piaskowym (czas schnięcia 24 godziny).

Etap II – Aplikacja pierwszej warstwy podkładowej Grigio Extra Dur Hydro

Po całkowitym wyschnięciu preparatów podkładowych, nanosimy pierwszą warstwę Grigio Extra Dur Hydro, która stanowi warstwę wyrównującą lub profilującą.

Do jej aplikacji używamy pac stalowych, nierdzewnych, może być również typ wenecki. Materiał nakładamy równomiernie, wykonując krótkie i zdecydowane ruchy pacą. Grubość warstwy od 1 do 1,5 mm. Po całkowitym wyschnięciu 24 godziny, można przystąpić do szlifowania między-warstwowego.

Etap III – Szlifowanie między warstwowe

Etap ten służy do wyrównania powierzchni uprzednio nałożonego materiału, zebranie naddatku materiału i odpowiedniego przygotowania pod warstwę końcową. Używamy do tego celu szlifierek mechanicznych, wolno obrotowych lub wykonujemy je ręcznie, Stosujemy papiery ścierne o gradacji od 60 do 80. Efekt szlifowania uzależniony jest od techniki pracy, siły docisku, obrotów urządzenia oraz zastosowanej gradacji.

Etap IV – Aplikacja warstwy końcowej, dekoracyjno – użytkowej

Przed nałożeniem tej warstwy, całość powierzchni dokładnie czyścimy z kurzu po szlifowaniu, za pomocą odkurzacza przemysłowego oraz przecieramy wilgotną szmatką. Warstwę tą nanosimy na lekko wilgotne podłoże. Sposób jej aplikacji jest analogiczny, jak w etapie II. Stosujemy taką samą technikę, narzędzia i zachowujemy podobną jej grubość, od 1 do 1,5 mm. Po całkowitym wyschnięciu 24 godziny, można przystąpić do szlifowania końcowego.

Etap V – Szlifowanie końcowe

Postępujemy analogicznie, jak przy szlifowaniu między-warstwowym, zmieniamy jedynie gradację papieru od 60 do 150. Po wyszlifowaniu, dokładnie czyścimy i przecieramy lekko wilgotną szmatką.

Etap VI – Końcowe zabezpieczenie powierzchni

W tym celu stosujemy impregnację lub lakierowanie. Wybór odpowiedniego środka uzależniony jest od przeznaczenia i użytkowania. Lakierowanie preparatem poliuretanowym itPUR R stosujemy zazwyczaj wewnątrz, a na zewnątrz itPUR RZ, na powierzchnie użytkowe średnio i mocno eksploatowane, wykonując 2 do 3 warstwy zabezpieczenia, w odstępach 4 godzinnych.

 • Podczas pracy z materiałem używać ubrania ochronnego, rękawic ochronnych i okularów ochronnych.
 • Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie produktu zawarte są w karcie charakterystyki, dostępnej u producenta.

Karta użytkowania i konserwacji posadzki dekoracyjnej Systemu Grigio Futura oraz Extra Dur

Otwórz 0,2 MB

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w niniejszym dokumencie. (wg art 449 kc). Szczegółowe informację na temat produktów i systemu udziela Dział Technologiczny Itbud, dane kontaktowe dostępne w witrynie nwww.itbud.com.pl.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych