WYPRZEDAŻ – Produkt: Kwarc Grunt Plus

Spoiwo adhezyjne tworzące mostek sczepny oraz warstwę gruntującą i wzmacniającą na posadzki i ściany.

 56 PLN netto / 2 kg, Rabat: 29 % | Data przydatności: 28-02-2021.

Dostępna ilość: 120 kg.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Opis produktu

 • Kwarc Grunt Plus jest gotowym do użycia produktem, przeznaczonym do wytworzenia warstwy sczepnej i gruntującej na wszelkiego typu podłożach betonowych oraz cementowych.
 • Kwarc Grunt Plus jest specjalnie dedykowany do zagruntowania powierzchni śliskich i niechłonnych oraz do stosowania przed aplikacją powłok cementowych dekoracyjnych, polimero – cementowych typu mikrocement.
 • Preparat jest kompozycją odpowiednio dobranych wodnych dyspersji akrylowych, polimerowych, dodatków modyfikujących, wypełniaczy, stabilizatorów oraz pigmentów.
 • Produkt ekologiczny, po wyschnięciu bezzapachowy, nieszkodliwy dla zdrowia.

Zastosowanie

Kwarc Grunt Plus przeznaczony jest do:

 • Wykonywania mostka łączącego (spoiwa adhezyjnego) dwie warstwy materiałów.
 • Wykonywania podkładów o chropowatej powierzchni.
 • Tworzenia warstw sczepnych przed aplikacją mikrocementów na posadzkach i ścianach.

Kwarc Grunt Plus działa na zasadzie powierzchniowego wiązania się z zaprawami budowlanymi, betonami i krzemianami naturalnymi oraz tworzywem drewno-cementowym.

Efektem zastosowania jest:

 • Zwiększenie przyczepności
 • Wzmocnienie nośności.
 • Spójność podłoża.
 • Ujednolicenie chłonności.
 • Wygląd zewnętrzny: jednorodna rozlewna, mieszanka bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych.
 • Zużycie: 0,15 do 0,2 kg na m2 w zależności od rodzaju i jakości podłoża.
 • Opakowanie: PE 10l, PE 20l.
 • Gęstość objętościowa: 1300± 25%* [kg/m3].
 • Frakcja kruszyw: 0,1 – 0,3 mm.
 • Temperatura pracy: od 5°C do 30°C.
 • Czas schnięcia: od 0,5 do 4 godzin, w zależności od jakości podłoża oraz od warunków otoczenia tj. temperatury, wilgotności powietrza.
 • Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
 • Transport i magazynowanie: Preparat należy przechowywać i transportować w temperaturze od 5°C do 30°C.

Dokumenty odniesienia

Norma: PN-EN 1504-2

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR: 01/KWARC GRUNT PLUS/2020

Przygotowanie podłoża – posadzki

 • Podłoże musi być stabilne i nośne.
 • Klasa podkładu o minimalnej wytrzymałości na odrywanie badana metodą pull-off, wynosząca nie mniej niż 1 N/mm2.
 • W przypadku słabych podłoży należy je wzmocnić, używając do tego celu preparatu itPOX GP w ilości ok. 0,4 kg/m2.
 • Mleczko cementowe, inne powłoki oraz wszelkie zanieczyszczenia należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie lub śrutowanie oraz dokładnie odkurzyć.
 • W przypadku nierównego lub niejednorodnego podłoża należy je zeszlifować albo wyrównać za pomocą wylewek samorozlewnych lub mikrocementu podkładowego Mikrocement Base.
 • Po związaniu i wyschnięciu materiałów naprawczych można aplikować Kwarc Grunt Plus.

Przygotowanie podłoża – ściany

 • Podłoże musi być stabilne i wyrównane.
 • Nie należy stosować Kwarc Grunt Plus na ściany pokryte tynkami o słabej przyczepności.
 • Powierzchnię należy przeszlifować i odkurzyć.
 • Nie ma potrzeby wstępnego gruntowania ścian preparatami typu unigrunt.

Nanoszenie materiału

 • Materiał należy przed użyciem wymieszać.
 • Preparat nanosi się na powierzchnię przy pomocy pędzla, wałka lub urządzeń hydrodynamicznych.
 • Sposób aplikacji uzależniony jest od miejsca aplikacji i rodzaju podłoża.
 • Dopuszcza się możliwość stosowania Kwarc Grunt Plus metodą mokre na mokre i mokre na suche
 • Przed przystąpieniem do pracy z preparatem Kwarc Grunt Plus należy dokładnie przeczytać kartę MSDS i zapoznać się z możliwymi zagrożeniami i postępowanie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
 • Wszystkie informacje zamieszczone w Karcie Technicznej podane są w dobrej wierze i wynikają z aktualnego stanu wiedzy i posiadanego doświadczenia.
 • Wszystkie zamieszczone w Karcie Technicznej dane bazują na przeprowadzonych próbach i testach laboratoryjnych.
 • Wyniki i efekty prac mogą być identyczne ale mogą się również różnić ze względu na różne umiejętności aplikacyjne osoby wykonującej oraz panujące odmienne warunki atmosferyczne.
 • Powyższe informacje należy traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.
 • Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zastosowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub z zaleceniami zawartymi w niniejszym dokumencie (wg art 449 kc).
 • Szczegółowych informacji na temat produktów i systemu Kwarc Grunt Plus udziela Dział Technologiczny Itbud. Kontakt dostępny na stronie www.itbud.com.pl

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.