Produkt: WALLPRESS

Warstwa dekoracyjna na ścianę, cementowo-polimerowa, do odciskania formami (stemplami), System DuroPress. Materiał dostępny w 12 kolorach.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na ścianie z betonu oraz na ścianie z innych materiałów jak: bloczki betonowe, gazobeton, pustaki ceramiczne i inne.

Opis

Wszystkie kategorie produktów >>

WallPress imituje kamień, drewno, cegłę itp. Efekt ten osiąga się poprzez dobór odpowiedniego koloru materiału WallPress oraz wzoru stempli, odciskanych na materiale.

WallPress zawiera twarde kruszywa, wysoko sprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty. Naniesiony na podłoże tworzy barwną, trwałą powierzchnię, którą można modelować i odciskać na niej wzór.

Wallpress służy do wykonywania dekoracyjnych, odciskanych okładzin ściennych wewnątrz i na zewnątrz, wyłącznie na materiałach nienasiąkliwych. Materiały nasiąkliwe takie jak cegła, muszą być wcześniej zabezpieczone gruntem / warstwą sczepną.

Wzory stempli do odciskania, dostępne są do wypożyczenia. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z firmą Itbud.

 • Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (wyłącznie na materiałach nienasiąkliwych).
 • Nakładanie w jednej warstwie.
 • Bardzo dobra przyczepność do podłoża.
 • Paraprzepuszczalność.
 • Wysokie walory estetyczne.
 • Łatwość utrzymania w czystości.
 • Szeroka gama kolorystyczna.

Wallpress

 • Nasiąkliwość kapilarna: WO.
 • Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: max. 20 μ.
 • Przyczepność: min.1,0 N/mm2.
 • Worki: 25kg.
 • Palety 1200kg.
 • Składowanie: w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci i przemarzania – 6 miesięcy od daty produkcji.

PODŁOŻE

 • Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste, suche, wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo związanych. Wszelkie większe ubytki, fugi, szczeliny instalacyjne itp. należy przed nałożeniem wypełnić masą naprawczą itBUD PC.
 • Na podłoże szczególnie zniszczone i słabe, należy nałożyć klej PC – MW i zatopić w nim siatkę np.z włókna szklanego. Po min. 12 godzinach nałożyć warstwę  Kwarc Grunt, zgodnie z kartą techniczną produktu, a następnie nałożyć warstwę WallPress.

WARUNKI APLIKACJI

 • Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac oraz przez następne 5 dni, powinna wynosić +5°C ‐ +25°C.
 • Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego.
 • W celu zapewnienia wysokiej jakości posadzki i jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami.

APLIKACJA

 • WallPress należy mieszać z wodą w mieszalnikach lub przy użyciu mieszadła elektrycznego, do ok. 2,603,20 l czystej wody wsypać 25 kg (worek) suchej mieszanki i mieszać przez co najmniej 2 ‐ 3 min., aż do uzyskania jednorodnej masy, bez grudek.
 • Wyrobioną masę przemieszać ponownie po 2-3 min. Niedopuszczalne jest dodawanie piasku, cementu itp. Dopuszczalne są natomiast niewielkie modyfikacje kolorystyczne pigmentami płynnymi bądź proszkowymi.

WYKONANIE

 • WallPress układać w jednej warstwie. Grubość wykonanej warstwy powinna wynosić od 10 do 20 mm.
 • Narzuconą zaprawę równać i doprowadzić do płaszczyzny. Po częściowym stwardnieniu napylić na powierzchnię rozdzielacz i odcisnąć odpowiedni wzór.
 • Na podłożach niestabilnych i we wszelkich narożnikach wypukłych ścian oraz otworów okiennych i drzwiowych, konieczne jest zastosowanie siatki zbrojącej z włókna szklanego.
 • Na dużych powierzchniach należy stosować dylatacje.
 • Po związaniu mieszanki cementowo-polimerowej Wallpress, należy zmyć rozdzielacz a następnie zaimpregnować suchą nawierzchnię preparatem itSIL SPECIAL. Preparat należy równomiernie nakładać metodą natryskową.
 • W celu utrzymania wysokiej estetyki, powierzchnię należy regularnie czyścić.
 • Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, należy usuwać bezpośrednio po ich powstaniu.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych