Produkt: DUROBETON
CT-Ar1-F5-C50

Posypka utwardzająca do dużych obciążeń. Klasa ścieralności A3. Przeznaczona do wykonywania małych powierzchni z możliwością łatwej, ręcznej i mechanicznej aplikacji.

Opis

DUROBETON jest suchą posypką cementową opartą na trudno ścieralnych kruszywach kwarcowych, przeznaczoną do powierzchniowego utwardzania posadzek betonowych i zapraw cementowych.

ZASTOSOWANIE
Wykonanie betonowych posadzek przemysłowych, utwardzanych powierzchniowo metodą DST (dry shake topping) w budownictwie przemysłowym, rolno-spożywczym, przetwórczym, mieszkaniowym i ogólnym.

WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU DUROBETON

 • DUROBETON z kruszywem kwarcowym o twardości 6 MPa w skali Mohsa.
 • Średnica najgrubszego kruszywa: 2 mm.
 • DUROBETON standardowo jest produkowany w kolorze naturalnego betonu (szary). Dostępny jest również w kolorach: grafit, stalowy, zielony, czerwony, żółty (na zamówienie, po kontakcie telefonicznym).

WŁAŚCIWOŚCI POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ DUROBETON

Posadzka charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • wysoka odporność na ścieranie (dla posadzek o dużym natężeniu ruchu kołowego, pieszego i pracy maszyn),
 • zredukowane pylenie betonu,
 • zwiększona odporność na uderzenia,
 • poprawa odporności na przesiąkliwość olejów i smarów, zmniejszenie nasiąkliwości wodą,
 • walory estetyczne,
 • betony utwardzone warstwą DUROBETONU mogą być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, w warunkach suchej i mokrej eksploatacji,
 • posadzki betonowe i cementowe powierzchniowo utwardzone za pomocą DUROBETONU, mogą być wykonywane ze spadkiem i bez spadków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Posypkę DUROBETON stosuje się na powierzchniach świeżo układanego betonu nisko skurczowego.

 • klasa min. C20/25,
 • stosunek w/c ≤ 0,50,
 • ilość cementu ≤ 350 kg/m3,
 • zawartość alkaliów w cemencie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi niskoalkalicznego cementu (NA), określonymi w normie PN-B-19707 Cement – Cement specjalny – Skład, wymagania i kryteria zgodności,
 • cement: wszystkie rodzaje cementu,
 • kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm,
 • zawartość frakcji ≤ 0,25 mm – min. 4%,
 • punkt piaskowy ok. 35%,
 • łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤0,25 mm – max. 450 kg/m3,
 • zalecane zbrojenie betonu siatką, prętami stalowymi lub zbrojeniem rozproszonym stalowym lub polimerowym.

SPOSÓB UŻYCIA

 • Do utwardzania posadzek należy przystąpić w momencie częściowego związania betonu, co następuje po ok. 3.5 godzinach w temperaturze 18- 20 °C.
 • DUROBETON rozsypuje się równomiernie na zawibrowaną i wyrównaną powierzchnię betonu.
 • Zacieranie posadzki (ręczne lub mechaniczne) należy rozpocząć po 15 minutach od aplikacji DUROBETONU, który ściemnieje pod wpływem wody.
 • Wstępne zacieranie wykonuje się za pomocą nakładki talerzowej, założonej na tarczę łopatkową. Kolejne zatarcia dokonywane są łopatkami (stawianymi stopniowo pod coraz większym kątem).
 • Posadzkę należy zacierać do momentu uzyskania gładkiej i równej powierzchni.
 • W utwardzonej DUROBETONEM posadzce betonowej po ok. 24 – 48 godzinach od zatarcia należy wykonać dylatacje przeciwskurczowe.
 • W celu zatrzymania wody w zatartej posadzce, należy nanieść na powierzchnię impregnat itSIL (połysk) lub itLIT (mat) w ilości 0,1 – 0,15 kg/m2, bezpośrednio po zakończeniu zacierania (ale nie później niż 24 godziny od zakończenia prac).
 • Pierwsza impregnacja na świeżo utwardzony i zatarty beton stanowi impregnację tzw. technologiczną, mającą na celu uzyskanie maksymalnych wartości wytrzymałości mechanicznych posadzki.
 • Powtórny zabieg impregnacyjny zaleca się wykonać po wysezonowaniu posadzki lub oddaniu jej do użytkowania, będzie to impregnacja tzw. zabezpieczająco – dekoracyjna.
 • W celu maksymalnego wydłużenia czasu eksploatacji posadzki, zabiegi pielęgnacyjne należy okresowo powtarzać zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie „Eksploatacja i zabezpieczanie posadzek przemysłowych „DUROBET-ITBUD„.

Prace posadzkarskie należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i zaleceniami producenta. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Odporność na ścieranie na tarczy Bohmego: klasa A3.

Twardość wg skali Mohsha: ≥ 6 MPa.

Przesiąkliwość oleju pod ciśnieniem: ≥ 0,9 MPa.

Przesiąkliwość oleju po 28 dniach działania 6 cm słupa oleju: 0 mm.

Przesiąkliwość wody po 28 dniach działania 6 cm słupa wody: ≤ 3,5 mm.

Przyczepność do betonu podkładowego po 28 dniach: 3 Mpa.

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 5,5 MPa.

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 40 Mpa.

Atest Higieniczny >>

Preparat DUROBETON jest przyjazny środowisku, ekologiczny i nie zawiera substancji niebezpiecznych.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRAC NAD POSADZKĄ PRZEMYSŁOWĄ

Należy pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji w pomieszczeniach gdzie wykonywane są prace. Należy zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej tj: odpowiednie nie nasiąkliwe obuwie, nie nasiąkliwe kombinezony, okulary ochronne, maseczki na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice ochronne. Komponenty stosować z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku kontaktu preparatów ze skórą lub oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę natłuścić kremem.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych