Produkt: DUROBET Techniczny
A1, XC4, XD3, XF4

Specjalistyczny utwardzacz powierzchniowy DST do produkcji posadzek przemysłowych, płyt dennych i fundamentowych o podwyższonej odporności na korozję wywołaną karbonatyzacją XC4, chlorkami XD3 oraz cyklami zamrażania i rozmrażania XF4.

DUROBET Techniczny jest suchą posypką cementową opartą na trudnościeralnych kruszywach kwarcowych.

Opis

 • Do powierzchniowego utwardzania posadzek betonowych i zapraw cementowych, szczególnie narażonych na korozję karbonatyzacyjną, chlorkową oraz częste przemrażanie.
 • Wykonanie betonowych posadzek przemysłowych, utwardzanych powierzchniowo metodą DST (dry shake topping) w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym, rolno-spożywczym i przetwórczym.
 • Specjalnie przeznaczony do płyt dennych i fundamentowych w garażach.
 • Inne posadzki narażone na ekspozycje korozją chlorkową, karbonatyzacją, przemrażaniem.

WŁAŚCIWOŚCI POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ DUROBET

 • Wysoka odporność na ścieranie (dla posadzek o dużym natężeniu ruchu kołowego, pieszego i pracy maszyn).
 •  Wysoka odporność na korozję karbonatyzacyjną (częste zawilgocenie i wysychanie posadzki).
 • Wysoka odporność na korozję chlorkową (sól drogowa).
 • Wysoka odporność na warunki zimowe.
 • Zredukowane pylenie betonu.
 • Zwiększona odporność na uderzenia.
 • Poprawa odporności na przesiąkliwość olejów i smarów oraz zmniejszenie nasiąkliwości wodą.
 • Walory estetyczne.
 • Betony utwardzone warstwą DUROBETU Technicznego mogą być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, w warunkach suchej i mokrej eksploatacji.
 • Posadzki betonowe i cementowe powierzchniowo utwardzone za pomocą DUROBETU Technicznego mogą być wykonywane ze spadkiem i bez spadków.

 

WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU DUROBET TECHNICZNY

 • DUROBET Techniczny jest produkowany z kruszywem kwarcowym o twardości 6 MPa w skali Mohsa.
 • Średnica najgrubszego kruszywa kwarcowego zastosowanego w DUROBECIE Technicznym wynosi 2 mm.
 • DUROBET standardowo jest produkowany w kolorze naturalnego betonu (szary).

Preparat DUROBET Techniczny jest przyjazny środowisku, ekologiczny i nie zawiera substancji niebezpiecznych.

Przygotowanie podłoża

Posypkę DUROBET Techniczny stosuje się na powierzchniach świeżo układanego betonu nisko skurczowego:

zawartość alkaliów w cemencie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi niskoalkalicznego cementu (NA), określonymi w normie PN-B-19707 Cement – Cement specjalny – Skład, wymagania i kryteria zgodności | cement: CEM II, CEM II lub CEM III | kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm | zawartość frakcji ≤ 0,25 mm – min. 4% | punkt piaskowy ok. 35% | łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤0,25 mm – max. 450 kg/m3 | zalecane zbrojenie betonu siatką, prętami stalowymi lub zbrojeniem rozproszonym stalowym itFIBER lub polimerowym itFIBER HD

Pożądana wiodąca cecha odporności posadzki na karbonatyzację XC4 – np powierzchnie betonu narażone na kontakt z wodą. Środowisko cyklicznie mokre i suche.

Klasa betonu min. C25/30 | stosunek w/c ≤ 0,50 | ilość cementu ≤ 300 kg/m3

Pożądana wiodąca cecha odporności posadzki na chlorki XD3 – np elementy mostów narażone na działanie rozpylonych cieczy zawierających chlorki, nawierzchnie dróg, płyty parkingów. Środowisko cyklicznie mokre i suche.

Klasa betonu min. C 35/45 | stosunek w/c ≤ 0,45 } ilość cementu ≤ 320 kg/m3/

Pożądana wiodąca cecha odporności posadzki na cykl zamrażania i rozmrażania XF4 – np jezdnie dróg i mostów narażone na działanie środków odladzających, powierzchnie betonowe narażone bezpośrednio na działanie aerozoli zawierających środki odladzające. Strefy rozbryzgu w budowlach morskich narażone na zamarzanie Środowisko silnie nasycone wodą ze środkami odladzającymi lub wodą morską.

Klasa betonu min. C 30/37 | stosunek w/c ≤ 0,45 | ilość cementu ≤ 340 kg/m3/

Aplikacja i zacieranie

 • Do utwardzania posadzek należy przystąpić w momencie częściowego związania betonu.
 • Przykładową metodą rozpoznawania właściwego momentu jest próba: beton pod naciskiem stopy ugina się, ale stopa nie zapada się w wylewkę.
 • DUROBET rozsypuje się równomiernie na zawibrowaną i wyrównaną powierzchnię betonu.
 • Zacieranie posadzki (ręczne lub mechaniczne) należy rozpocząć po 15 minutach od aplikacji DUROBET, który ściemnieje pod wpływem wody.
 • Wstępne zacieranie wykonuje się za pomocą nakładki talerzowej, założonej na tarczę łopatkową a kolejne zatarcia dokonywane są łopatkami (stawianymi stopniowo pod coraz większym kątem).
 • Posadzkę należy zacierać do momentu uzyskania gładkiej i równej powierzchni.

Dylatacje

W utwardzonej DUROBET posadzce betonowej, po ok. 24 – 48 godzinach od zatarcia, należy wykonać dylatacje przeciwskurczowe.

Pielęgnacja posadzki impregnatami

 • W celu zatrzymania parametru wilgotności na czas wiązania betonu, w zatartej posadzce należy nanieść na powierzchnię impregnat itSIL lub itLIT w ilości 0,10 kg/m2.
 • Aplikacja preparatu na świeżo utwardzony i zatarty beton stanowi impregnację tzw. technologiczną, mającą na celu uzyskanie maksymalnych wartości wytrzymałości mechanicznych posadzki. Należy ją wykonać bezpośrednio po zakończeniu zacierania (ale nie później niż 24 godziny od zakończenia prac).
 • Ze względu na właściwości preparatu krzemianowo-litowego itLIT (proces uszczelnienia i wzmocnienia betonu od wewnątrz), dopuszcza się również przykrycie świeżo wykonanej posadzki folią i zastosowanie impregnatu po 21 dniach w celu uzyskania maksymalnego efektu utwardzenia posadzki.
 • Dopuszczalny jest powtórny zabieg impregnacyjny po wysezonowaniu posadzki lub oddaniu jej do użytkowania, w ilości 0,15 kg/m2. Będzie to impregnacja tzw. zabezpieczająco – dekoracyjna.
 • W celu maksymalnego wydłużenia czasu eksploatacji posadzki, zabiegi pielęgnacyjne należy okresowo powtarzać zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie „Eksploatacja i zabezpieczanie posadzek przemysłowych DUROBET-ITBUD”.

Prace posadzkarskie należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i zaleceniami producenta. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

 • Należy pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji w pomieszczeniach gdzie wykonywane są prace.
 • Należy zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej tj: odpowiednie nie nasiąkliwe obuwie, nienasiąkliwe kombinezony, okulary ochronne, maseczki na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice ochronne.
 • Komponenty stosować z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 • W przypadku kontaktu preparatów ze skórą lub oczami, natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę natłuścić kremem.

DANE TECHNICZNE POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ DUROBET

   • Odporność na ścieranie na tarczy Bohmego: klasa A3.
   • Odporność na ścieranie w badaniu BCA: klasa AR1.
   • Twardość wg skali Mohsha: ≥ 6 MPa.
   • Przesiąkliwość oleju pod ciśnieniem: ≥ 0,9 MPa.
   • Przesiąkliwość oleju po 28 dniach działania 6 cm słupa oleju: 0 mm.
   • Przesiąkliwość wody po 28 dniach działania 6 cm słupa wody: ≤ 3,5 mm.
   • Klasa ekspozycji, korozja wywołana karbonatyzacją: XC4.
   • Klasa ekspozycji wywołana chlorkami: XD3.
   • Klasa ekspozycji spowodowana zamrażaniem i rozmrażaniem: XF4.
   • Przyczepność do betonu podkładowego po 28 dniach: ≥ 1,5 MPa.
   • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥ 5,5 MPa.
   • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 40 MPa.

DANE TECHNICZNE PREPARATU DUROBET Techniczny

 • Opakowania: worek dwuwarstwowy 25 kg.
 • Wygląd: suchy proszek o granulacji od 0 do 3 mm (w zależności od rodzaju uziarnienia), jednolicie zabarwiony, bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych.
 • Warunki składowania: w oryginalnych opakowaniach, w temp. powyżej 5°C.
 • Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji.

Atest Higieniczny >>

durobet techniczny

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych