TERAZZO PCC

Cienkowarstwowa posadzka typu lastryko. Gotowa, sucha mieszanka zawierająca twarde kruszywa. W zależności od koloru, rodzaje kruszyw: kwarcowe, marmurowe, dolomitowe, granitowe lub bazaltowe.

W celu uzyskania gotowej do rozłożenia posadzki, konieczne jest jedynie dodanie wody. Posypka utwardzająca do dużych obciążeń, klasy ścieralności A 3. Przeznaczona do mocno eksploatowanych nawierzchni.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Używając fabrycznie przygotowanej posadzki TERAZZO PCC, eliminuje się wszystkie niebezpieczeństwa związane z przygotowaniem posadzek typu lastryko (terrazzo) bezpośrednio na miejscu budowy.

Materiał TERAZZO PCC dzięki połączeniu właściwości dekoracyjnych i użytkowych, może być użyty w:

✔ przestrzeniach mieszkalnych,
✔ obiektach handlowych,
✔ na terenie obiektów użyteczności publicznej.

Zalecane miejsca to takie, gdzie wymaga się spełnienia wysokich parametrów technicznych i estetyki:

✔ centra handlowe,
✔ lotniska,
✔ muzea,
✔ szkoły,
✔ przestrzenie ekspozycyjne,
✔ sklepy,
✔ hiper i supermarkety,
✔ salony, kuchnie, łazienki,
✔ garaże.

Posadzka TERAZZO PCC charakteryzuje się walorami technicznymi i dekoracyjnymi.

TERAZZO PCC posiada:

✔ zwiększoną przyczepność do betonu i zapraw,
✔ podwyższoną elastyczność,
✔ wysoką wytrzymałość mechaniczną,
✔ półpłynną konsystencję, co ułatwia aplikację
✔ minimalny skurcz,
✔ podwyższoną mrozoodporność.

Warianty kolorystyczne

✔ biała naturalna matryca (kolor białego cementu),
✔ szara naturalna matryca (kolor szarego cementu),
✔ grafitowa matryca (połączenie białego cementu z czarnym pigmentem proszkowym),
✔ czerwona matryca (połączenie białego cementu z czerwonym pigmentem proszkowym),

Możliwość dowolnego wybarwienia na indywidualne zamówienie.

Czas aplikacji: 30 minut.

Dane produktu

✔  Wydajność: 1,5-2 kg/m2 przy grubości 1 mm.
✔  Opakowania: worek dwuwarstwowy 25 kg.
✔  Wygląd: suchy proszek o granulacji od 0 do 4 mm (w zależności od rodzaju uziarnienia), jednolicie zabarwiony, bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych.
✔  Warunki składowania: w oryginalnych opakowaniach, w temp. powyżej 5°C.
✔  Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji.

Dane techniczne


✔ Przyczepność do podłoża betonowego kondycjonowanego 28 dni, chropowatość uzyskana przez szlifowanie siatką ścierną gradacji „80”:

Wartość wymagana: ≥ 0,5 [Mpa], Oznaczono: 2,1 ± 0,01[Mpa].


✔ Wytrzymałość na ściskanie C40:
Oznaczono: C40.


✔ Wytrzymałość na zginanie:
Oznaczono: F10.


✔ Przyczepność międzywarstwowa do podłoża betonowego jak wyżej oraz do zaprawy PC-MW z włóknem:

Wartość wymagana: ≥ 0,5 [Mpa], Oznaczono: 1,8 ± 0,01[Mpa].


✔ Przyczepność międzywarstwowa do podłoża betonowego jak wyżej oraz do kleju do płytek C2TE:

Wartość wymagana: ≥ 0,5 [Mpa], Oznaczono: 1,6 ± 0,01[Mpa].


Tabela badań, metoda badań zgodnie z PN-EN 1542 : 2000

✔ Podłoże łączone z nową warstwą TERAZZO PCC musi być czyste, nośne i stabilne oraz nie zmrożone. W przypadku starej posadzki, niezbędne jest usunięcie zanieczyszczeń powstałych w ruchu kołowym: plam oleju i paliw, śladów hamowania oraz farb znakujących.

✔ Przed aplikacją TERAZZO PCC podłoże powinno być naprawione, uzupełnione ubytki, zszyte pęknięcia, przeniesione dylatacje z podkładu na nawierzchnię docelową.

✔ Podłoże zagruntować preparatem żywicznym epoksydowym itPOX Z w ilości 0,3-0,4 kg/m2, z pełnym zasypem kruszywa kwarcowego o uziarnieniu 0,8-1,2 mm, po 24 godzinach usunąć mechanicznie nadmiar nieprzyczepionego do żywicy kruszywa.

✔ W przypadku aplikacji na nowo wykonany podkład cementowy, zaleca się jego przeszlifowanie w celu usunięcia mleczka cementowego.

✔ W przypadku słabej nośności podkładu o wartościach poniżej 2,0 MPa, zalecane jest zastosowanie jako pierwszej warstwy, preparatu żywicznego głęboko penetrującego itPOX GP a dopiero po 24 godzinach preparatu podkładowego itPOX Z.

✔ Minimalna wytrzymałość podłoża na odrywanie to 2,0 MPa.

✔ Najbardziej efektywnym sposobem rozkładania TERAZZO PCC na podłożu, jest użycie szpachli lub rakli.

✔ Czas życia zaprawy wynosi 30 minut. Przed użyciem TERAZZO PCC, należy dodać do niego wody w ilości od 3 do 3,5 litra na 25 kg.

✔ Całość dokładnie wymieszać, mieszadłem elektrycznym lub w betoniarce. Mieszanie powinno trwać minimum 3 minuty.

✔ Po zmieszaniu pozostawić mieszankę na ok 2 minut i ponownie mieszać jeszcze przez 1 minutę.

✔ Przed aplikacją, jeśli zaprawa nie była używana przez dłuższy czas, należy ja ponownie wymieszać.

TERAZZO PCC jest przeznaczona do wykonywania posadzek o średniej grubości ok 2 cm, maksymalna grubość to 3 cm, minimalna to 1,6 cm.

✔ Posadzka TERAZZO PCC powinna być zdylatowana od ścian i słupów konstrukcyjnych oraz posiadać pola dylatacyjne, rozmiarem maksymalnie zbliżone do kwadratu o rozmiarach od 3/3, 4/4, 5/5. Nacięcie szczelin dylatacyjnych wykonujemy w możliwie najkrótszym czasie, po związaniu posadzki. Do wypełnienia szczelin używamy specjalistycznych, elastycznych wypełniaczy poliuretanowych.

✔ Po całkowitym wyschnięciu posadzki od 24 do 72 godzin, w zależności od warunków temperaturowych, zaleca się przystąpienie do szlifowania. Czynność tą zaleca się wykonywać przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie.

✔ W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Doradcami Technicznymi Firmy Itbud.

✔ Prace posadzkarskie należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i zaleceniami producenta.

✔ Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

TERAZZO PCC jest przyjazny środowisku, ekologiczny i nie zawiera substancji niebezpiecznych.

✔ Prace na zewnątrz obiektów, nie powinny być prowadzone przy dużym nasłonecznieniu oraz silnym wietrze.

✔ Temperatura podłoża nie powinna być wyższa niż +25°C.

✔ W celu zwiększenia wodoszczelności i wydłużenia czasu żywotności produktu, zalecane jest zabezpieczenie wierzchniej warstwy specjalistycznymi impregnatami lub lakierami.

✔ Należy pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji w pomieszczeniach gdzie wykonywane są prace.

✔ Należy zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej tj: odpowiednie nie nasiąkliwe obuwie, nie nasiąkliwe kombinezony, okulary ochronne, maseczki na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice ochronne.

✔ Komponenty stosować z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

✔ W przypadku kontaktu preparatów ze skórą lub oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę natłuścić kremem.

Poproś o kartę produktu

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

    Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter informacyjny, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się najnowszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

    Informacje dodatkowe

    Waga Brak danych