Produkt: SUPERFINISH 24

Powłoka ochronna matowa, wodoodporna do stosowania na materiałach na bazie wapna, na powierzchniach znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Nadaje chronionej powierzchni większą odporność na przenikanie wody. Poprawia zmywalność.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

 • Do stosowania na chłonnych i niepolerowanych produktach / powierzchniach na bazie wapna, do wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 • Nakłada się na produkt / powierzchnię, która ma być chroniona po minimum 24-48 godzin od zakończenia prac nad tą powierzchnią (w idealnych warunkach środowiskowych).
 • Aby uzyskać jednolite wykończenie, nałóż produkt równomiernie za pomocą wałka z krótkim włosiem, mokre na mokre, aż powierzchnia nie wchłonie więcej produktu.
 • Biorąc pod uwagę specyfikę wapna i jego wrażliwość, w przypadku odcieni średnich / intensywnych, produkt mógł uzyskać tonację odcienia bez zmiany typowego matowego wyglądu produktów na bazie wapna.
 • Nałożenie nadmiernej ilości może zmienić matowy wygląd produktu, na który jest nakładany.
 • Rozcieńczenie: gotowy do użycia.
 • Wydajność: 10-15 m2/l na warstwę w zależności od powierzchni.
 • Narzędzia do aplikacji: wałek z krótkim włosiem.
 • Temperatura stosowania: od + 5℃ do +36℃ (przy wilgotności względnej nie przekraczającej 75%).
 • Łączny czas suszenia: 2 dni (temperatura = 20℃ przy wilgotności względnej na poziomie 75%).
 • Czyszczenie narzędzi: woda.
 • Skład: emulsja wodna na bazie silanów i polisiloksanu.
 • Ciężar własciwy: 1 kg/l +/-3%.
 • PH: 8 – 9.
 • Temperatura przechowywania: od +2℃ do +36℃. Nie zamrażać.
 • Statyczny kąt zwilżenia: 0 = 126° (0 > 90°, wodoodporność) zgodnie z normą UNI EN 15802: 2010.
 • Limity emisji Lotnych Związków Organicznych (LZO) zgodnie z dyrektywą 2004/42/WE: Klasyfikacja: A/I, LZO: 28 g/l. Wartość graniczna kategorii: 30 g/l.
 • Produkt jest wolny od metali ciężkich, takich jak ołów czy chrom.
 • Nie zawiera toksycznych rozpuszczalników, substancji aromatycznych lub chlorków.
 • Nie ma ryzyka wystąpienia niebezpiecznych polimeryzacji.
 • Produkt jest uważany za substancję bezpieczną, jeżeli jest stosowany w technicznie prawidłowy sposób.
 • Zalecane są normalne środki ostrożności dotyczące postępowania z farbami na bazie wody.
 • Nie są wymagane żadne szczególne ustalenia dotyczące postępowania z farbami na bazie wody.
 • Nie są wymagane żadne szczególne ustalenia dotyczące przechowywania, przemieszczania i transportu produktu; pojemniki, pozostałości, ewentualnie rozlany materiał należy oczyścić za pomocą obojętnego absorbentu, takiego jak piasek, gleba itp., a następnie zutylizować zgodnie z regionalnymi i obowiązującymi przepisami krajowymi.
 • Transport musi przebiegać zgodnie z umowami międzynarodowymi.

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.