Produkt: itPUR 300

(W przygotowaniu) itPUR 300: elastyczna, barwna powłoka poliuretanowa do warstw samorozlewnych i powłokowych

2-skladnikowa powłoka o bardzo niskiej zawartości lotnych związków organicznych. Część składowa systemu posadzek dekoracyjnych Itbud.

Cena wyświetlana po wyborze wagi.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

 • Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
 • Szczególnie nadaje się do szpitali, szkół, lokali handlowych, salonów sprzedaży, holów, biur o otwartym planie, muzeów i budynków mieszkalnych.

Standardowe Zastosowania

BetPur – powłokowy system do powierzchni betonowych (jastrychy, posadzki betonowe i cementowe), oparty na żywicach systemu itPUR 300

itPUR 300 należy równomiernie rozłożyć na zagruntowanym podłożu betonowym za pomocą zgarniaka dystansowego lub pacy ząbkowanej i następnie odpowietrzyć wałkiem kolczastym w dwóch prostopadłych kierunkach w celu uzyskania jednolitej powierzchni.

Zużycie : ok. 2,5 kg/m2.

CerPur– powłokowy system do powierzchni ceramicznych (terrakota, gres, ceramika nieszkliwiona) oparty na żywicach systemu itPUR 300

itPUR 300 należy równomiernie rozłożyć na zagruntowanym podłożu ceramicznym za pomocą zgarniaka dystansowego lub pacy ząbkowanej i następnie odpowietrzyć wałkiem kolczastym w dwóch prostopadłych kierunkach w celu uzyskania jednolitej powierzchni.

Zużycie : ok. 2,5 kg/m2.

Parametry techniczne

 • Składnik A: barwna ciecz.
 • Składnik B: jasnobrązowa, przezroczysta ciecz.
 • Proporcje mieszania (A+B): 79 : 21.
 • Wytrzymałość na rozciąganie: > 8,0 MPa (14 dni / + 23°C)
 • Zawartość części stałych: 100% wagowo i objętościowo wg próbnika
 • Kolorystyka: itBUD.
 • Wyrób zgodny z: PN-EN 13813.

Waga opakowania i magazynowanie

 • Opakowanie standardowe: 20 kg.
 • Składowanie: w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci i przemarzania, maksymalnie 12 miesięcy.

Kolorystyka podstawowa

 • RAL 9001/9002 – szaro biały.
 • RAL 7032 – szary oliwkowy.
 • RAL 7035 – szary jasny.
 • RAL 7042 – szary betonowy
 • RAL 7016 – antracyt.
 • RAL 5015 – niebieski.
 • RAL 6021 – zielony.
 • RAL 3000 – bordowy.

Wymagania wobec podłoża

 • Podłoże musi być stabilne i odpowiednio nośne, obliczone pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – zalecany beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2.
 • Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%.
 • Ponadto podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie.

Przygotowanie podłoża

 • Podłoża cementowe bądź ceramiczne (beton/jastrychy cementowe, płytki) musi być nośne i o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie (minimum 25 MPa).
 • Podłoże musi być czyste, suche i bez substancji pogarszających przyczepność, takich jak pył, olej, smar, mleczko cementowe, powłoki i środki do pielęgnacji powierzchniowej, itp.
 • Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć poprzez szlifowanie lub śrutowanie.
 • Ewentualne pęknięcia i znaczne ubytki należy naprawić przed wykonaniem posadzki zasadniczej.

Warunki użycia materiału

Użycie materiałów wchodzących w skład systemu musi być prowadzona w warunkach:

 • temp. podłoża – min. +10˚C.
 • temp. podłoża – max. +25˚C.
 • wilgotność powietrza – max. 80%.

UWAGA : temperatura podłoża musi być co najmniej 3˚C wyższa od temperatury punktu rosy, aby zredukować ryzyko kondensacji na powierzchni podłoża.

Mieszanie

 • Przed mieszaniem, najpierw wymieszać mechanicznie składnik A (żywica) wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (300 – 400 obr./min.) z mieszadłem.
 • Dodać składnik B (utwardzacz). Po dodaniu całej ilości składnika B mieszać ciągle przez 2 minuty do uzyskania jednorodnej mieszanki.
 • Wymieszany materiał przelać do czystego pojemnika i ponownie wymieszać przez 1 minutę do uzyskania jednorodnej konsystencji.
 • Unikać zbyt intensywnego i długiego mieszania, które mogą powodować napowietrzenie materiału.
 • Podczas mieszania, co najmniej raz zebrać materiał z dna i boków pojemnika za pomocą płaskiej, prostej kielni.
 • Mieszać tylko całe zestawy materiału bez dzielenia na porcje. Łączny czas mieszania około 3 minuty.

Nakładanie materiału

 • Przed aplikacją sprawdzić wilgotność podłożą, wilgotność względną powietrza i punkt rosy.
 • Równomiernie rozprowadzić itPUR 300 za pomocą pacy zębatej lub rakli na wymaganą grubość.
 • Następnie przewałkować (krzyżowo, w dwóch kierunkach pod kątem prostym) wałkiem z kolcami aby usunąć ślady pacy, odpowietrzyć powłokę i upewnić się, że uzyskano wymaganą stałą, grubość powłoki.

Uwaga: Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (np. woda, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do zakłócenia procesu wiązania. Powierzchnia może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.

 • Nieutwardzone zabrudzenia jak i narzędzia należy czyścić „na świeżo” przy użyciu rozpuszczalników organicznych.
 • Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych