Produkt: itPOX 400

itPOX 400 – dwukomponentowa, zamykająca, bezbarwna żywica epoksydowa o szerokim zakresie zastosowań.

Posiada dobrą stabilność UV, umożliwiającą również stosowanie w zakresie wewnętrznych warstw wykończeniowych.

Cena wyświetlana po wyborze wagi.

Opis

itPOX 400 stanowi podstawowy element wielu systemów posadzkowych w obszarach przemysłowych, parkingowych, a także komercyjnych.

Zakres zastosowań:

 • Warstwy impregnacyjne.
 • Warstwy gruntujące pod materiały EP i PU.
 • Warstwy naprawcze – spoiwo do tworzenia zapraw, jastrychów oraz szpachlówek wyrównawczych.
 • Warstwy zasadnicze w systemach z posypką z naturalnego i barwionego kruszywa kwarcowego.
 • Warstwy wykończeniowe w systemach z posypką z kruszywa barwionego.

Warstwa wykończeniowa w systemach z posypką z kruszywa barwionego – typ zasypywany itPOX COLOR QUARTZ A

 • itPOX 400 równomiernie rozłożyć na powierzchni z kruszywa barwionego przy użyciu gumowej pacy i wałka.
 • Ilość warstw: 1-2, w zależności od oczekiwanego stopnia antypoślizgowości posadzki.
 • Zużycie: ok. 0,55-0,70 kg/m2.

Warstwa wykończeniowa w systemach z posypką z kruszywa barwionego – typ zacierany itPOX COLOR QUARTZ B

 • itPOX 400 równomiernie rozłożyć na powierzchni przy użyciu gumowej pacy oraz wałka.
 • Ilość warstw: 1.
 • Zużycie: ok. 0,15-0,20 kg/m2.
 • Komponent A: modyfikowana żywica EP.
 • Komponent B: amina alifatyczna.
 • Proporcje mieszania (komp. A:B): 100-40 wagowo.
 • Gęstość (A+B): 1,05 g/cm3.
 • Lepkość (A+B): ok. 650 mPas.
 • Zawartość części stałych: 100 % wagowo i objętościowo.
 • Kolorystyka: transparentny – słomkowy.
 • Wyrób zgodny z: PN-EN 13813.
 • Podłoże musi być stabilne i odpowiednio nośne, obliczone pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – zalecany beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2.
 • Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%wag. Ponadto podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie.
 • Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć poprzez szlifowanie lub śrutowanie.
 • Ewentualne pęknięcia i znaczne ubytki należy naprawić przed wykonaniem posadzki zasadniczej.

Warunki nakładania żywicy na podłoże

Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu musi być prowadzona w warunkach :

 • Temperatura podłoża: od minimum +10˚C do maksimum +25˚C.
 • Wilgotność powietrza: maksimum 80%.
 • UWAGA: temperatura podłoża musi być co najmniej 3˚C wyższa od temperatury punktu rosy, aby zredukować ryzyko kondensacji na powierzchni podłoża.

Mieszanie składników

 • itPOX 400 jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada ilości komponentu B (utwardzacz).
 • W zależności od docelowego przeznaczenia, materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z zachowaniem wskazanej proporcji wagowej.
 • Po dodaniu komponentu B do komponentu A, całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300 – 400 obr/min), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji – ok. 3 – 4 min.
 • Ewentualny dodatek wypełniacza mineralnego dodawać dopiero po wymieszaniu komponentów A i B.

Nakładania żywicy na podłoże

Wszystkie podane informacje dotyczą warunków optymalnych dla aplikacji materiałów epoksydowych: temperatury 20˚C, przy wilgotności względnej powietrza 60%.

 • Wyższa temperatura wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości.
 • Niższa temperatura wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.
 • Przydatność żywicy itPOX 400 po wymieszaniu, wynosi ok. 20 minut.
 • Sposób nakładania żywicy uzależniony jest od rodzaju wykonywanej warstwy.
 • Czas przerw technologicznych pomiędzy poszczególnymi warstwami wynosi ok. 10 – 12 godzin.
 • W przypadku zakładanych przerw dłuższych niż 48 godzin, świeżo wykonaną powierzchnię należy przesypać kruszywem kwarcowym.
 • Uwaga: kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (np. woda, wysoka wilgotność powietrza), prowadzi do zakłócenia procesu wiązania. Powierzchnia może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.
 • Nieutwardzone zabrudzenia jak i narzędzia należy czyścić „na świeżo”, przy użyciu rozpuszczalników organicznych.
 • Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.
 • Opakowanie standardowe: 7 kg, 15,4 kg, 29,4 kg.
 • Składowanie: w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci i przemarzania, maksymalnie 12 miesięcy.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Uwagi prawne

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych