Produkt: Coat Mat

Coat Mat  – końcowy lakier ochronny na posadzki, matowy / półmatowy.

Wodorozcieńczalny, 2-składnikowy, alifatyczny, transparentny lakier nawierzchniowy, stosowany na powierzchniach szpachlowych w celu uzyskania ostatecznej, przezroczystej i matowej * warstwy ochronnej.

Cena wyświetlana po wyborze wagi, za 1 sztukę produktu.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Coat Mat jest wskazany jako powłoka wykończeniowa i ochronna na następujących materiałach.

 • Estetyczne powłoki na podłogach i ścianach na bazie cementowej lub epoksydowo-cementowej masy szpachlowej.
 • Podłogi betonowe lub jastrych cementowy.
 • Może być również stosowany na powłokach cementowych i polimerowo-cementowych. W tym przypadku jednak zgodność musi zostać potwierdzona przez wstępne testy.

Zalety Coat Mat

 • Sprawia, że powłoki cementowe i polimerowo-cementowe są wodoodporne i odporne na plamy.
 • Jest produktem na bazie wody i nie wydziela zapachów.
 • Należy przeszlifować powierzchnię siatką ścierną o ziarnistości 120-180.
 • Całkowicie usuń kurz, ostrożnie odkurzając lub przecierając wilgotną szmatką.
 • Upewnij się, że podłoże jest wystarczająco utwardzone (zwykle 8-12 godzin po aplikacji w optymalnych warunkach środowiskowych).
 • Nałożyć Coat Primer zgodnie z Kartą Techniczną produktu.
 • Odczekaj 6-8 godzin, aż Coat Primer całkowicie utwardzi się.
 • Przejdź do aplikacji.

Sposoby przygotowania produktu różnią się w zależności od opakowania.

Opakowanie przemysłowe (5,5 kg).

 • Otwórz pojemniki z komp. A i B.
 • Przelej zaplanowaną ilość składnika A do czystego pojemnika roboczego.
 • Dodaj odpowiednią ilość składnika B zgodnie z proporcją wagową wskazaną na opakowaniu.
 • Dokładnie wymieszaj profesjonalnym mieszadłem mechanicznym przy niskiej prędkości.
 • Nie rozcieńczać mieszaniny A+B, jest gotowa do użycia.
 • Po zmieszaniu, produkt należy zużyć w ciągu 35 minut (w 23°C)

Opakowanie KIT (1,1 kg)

 • Otwórz opakowania składnika A (plastikowa butelka) i B (koperta aluminiowa).
 • Wlej składnik B do składnika A.
 • Zakręć zakrętkę butelki i wielokrotnie wstrząśnij całą zawartością przez min 2 min aż do uzyskania doskonałego zmieszania.
 • Nie rozcieńczać mieszaniny A+B, jest gotowa do użycia.
 • Po zmieszaniu przygotowaniu produkt należy zużyć w ciągu 35 minut (w 23°C).

Przed użyciem dokładnie przeczytaj kartę bezpieczeństwa produktu.

 • Produkt nakładać wałkiem o krótkim włosiu w jednej warstwie.
 • Na zagruntowanej powierzchni preparatem Coat Primer, ilość: 0,06-0,08 kg/m2.
 • Narzędzia i pojemniki używane podczas aplikacji kilkakrotnie spłukać wodą.
 • Produkt utwardzony: usuwanie mechaniczne przy użyciu otwartego płomienia lub opalarki (preferowane).

Dane aplikacyjne produktu

 • Gęstość w 23°C (składnik A), EN ISO 2811-1: 1,02 ± 0,03 kg/L.
 • Gęstość w 23°C (składnik B), EN ISO 2811-1: 1,10 ± 0,03 kg/L.
 • Gęstość w 23°C (A+B), EN ISO 2811-1: 1,03 ± 0,03 kg/L.
 • Aspekt (A+B): białe płynne mleczko.
 • Zapach: delikatny rozpuszczalnik.

Dane aplikacyjne i właściwości finalne 

 • Proporcje mieszania wagowe (A:B): 10:1.
 • Pot-life (wiskozymetryczny), podwojenie lepkości A+B, EN ISO 9514: minimum 35 ± 5.
 • Temperatura aplikacji: brak danych.
 • Czas schnięcia powierzchniowego (23°C, 50% Wwz), EN ISO 9117-3: 6 ± 2  h.
 • Minimalny czas utwardzania się powierzchni, bez kontaktu z wodą (w 23°C, 50% Wwz): 3 dni.
 • Minimalny czas utwardzania się powierzchni, z kontaktem z wodą (w 23°C, 50% Wwz): 7 dni.
 • Połysk powierzchniowy, gloss 60°, na NATURAL TOP, EN ISO 2813: 20 ± 5.
 • Odporność na ścieranie (samego lakieru Coat Mat) – Metoda Taber, tarcza ścierna CS17, 25 obrotów, obciążenie 1 kg, EN ISO 5470-1: 16,4 ± 0,3 mg.
 • Odporność na mycie (metoda szczotki), 200 cykli, Ldft, EN ISO 11998: 0,46 ± 0,09 μm, (Klasa 1 ).

Dane techniczne zgodne z  PN EN 1504-2 

 • Przepuszczalność pary wodnej, równomierna grubość powietrza SD, grubość 0,12mm, PN EN ISO 7783: 0,070 ± 0,003 (klasa I)  m.
 • Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody, EN 1062-3: 0,020 ± 0,004 kg/(m²·√h).
 • Przyczepność przy bezpośrednim zerwaniu, PN EN 1542: 2,42 ± 0,05 (spójne zniszczenie betonu) MPa.
 • Klasyfikacja zgodna z PN EN 1504-2: MC-IR.

Coat Mat jest zgodny z zasadami określonymi w normie PN EN 1504-9 („Produkty i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych: definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. Ogólne zasady użytkowania i systemy”) oraz z wymaganiami normy PN EN 1504-2 („Systemy ochrony powierzchniowej betonu”) dla klasy: MC-IR
• Dla zasady 2 (MC) – Kontrola wilgotności: 2.2 Powłoka (C).
• Dla zasady 8 (IR) – Zwiększona rezystywność poprzez ograniczenie zawartości wilgoci: 8.2 Powłoka (C).

Coat Mat został poddany testowi odporności na pleśń zgodnie z normą UNI EN 15457: 2008 i znajduje się w klasie 1.

Produkt firmy Nord Resine.

12 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, z dala od promieni słonecznych w temperaturze od +5°C do +30°C.
• Produkt wrażliwy na mróz.

Karta produktu

Dostępna na oddzielnej stronie internetowej: tutaj >>

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych