Produkt: Coat Lux

COAT LUX – końcowy lakier ochronny na posadzki, połysk.

Wodorozcieńczalny, 2-składnikowy, alifatyczny, transparentny lakier nawierzchniowy, stosowany na powierzchniach szpachlowych w celu uzyskania ostatecznej przezroczystej, z połyskiem warstwy ochronnej.

Cena wyświetlana po wyborze wagi, za 1 sztukę produktu.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Coat Lux jest wskazany jako powłoka wykończeniowa i ochronna na następujących materiałach.

 • Estetyczne powłoki na podłogach i ścianach na bazie cementowej lub epoksydowo-cementowej masy szpachlowej.
 • Podłogi betonowe lub jastrych cementowy.
 • Może być również stosowany na powłokach cementowych i polimerowo-cementowych. W tym przypadku jednak zgodność musi zostać potwierdzona przez wstępne testy.

Zalety Coat Lux

 • Sprawia, że powłoki cementowe i polimerowo-cementowe są wodoodporne i odporne na plamy.
 • Jest produktem na bazie wody i nie wydziela zapachów.
 • Jest odporny na wodę z prysznica.
 • Należy przeszlifować powierzchnię siatką ścierną o ziarnistości 120-180.
 • Całkowicie usuń kurz, ostrożnie odkurzając lub przecierając wilgotną szmatką.
 • Upewnij się, że podłoże jest wystarczająco utwardzone (zwykle 8-12 godzin po aplikacji w optymalnych warunkach środowiskowych).
 • Nałożyć Coat Primer zgodnie z Kartą Techniczną produktu.
 • Odczekaj 6-8 godzin, aż Coat Primer całkowicie utwardzi się.
 • Przejdź do aplikacji [xxxx].

Sposoby przygotowania produktu różnią się w zależności od opakowania.

Opakowanie przemysłowe (4,5 kg).

 • Otwórz pojemniki z komp. A i B.
 • Przelej zaplanowaną ilość składnika A do czystego pojemnika roboczego.
 • Dodaj odpowiednią ilość składnika B zgodnie z proporcją wagową wskazaną na opakowaniu.
 • Dokładnie wymieszaj profesjonalnym mieszadłem mechanicznym przy niskiej prędkości.
 • Rozcieńcz mieszaninę A+B w wodzie:
  30% względem wagi A+B (sezon zimowy.
  50% względem wagi A+B (sezon letni)
 • Po zmieszaniu, produkt należy zużyć w ciągu 30 minut (w 23°C), po których nie można ponownie rozcieńczyć mieszaniny w celu przedłużenia jej żywotności: należy zwrócić uwagę na ten szczegół, ponieważ produkt nie zmienia po tym czasie gęstości ani aspektu(tj. nie gęstnieje ani nie żeluje jak zwykłe produkty na rynku).

Opakowanie KIT (1,35 kg)

 • Otwórz opakowania składnika A (plastikowa butelka) i B (puszka metalowa).
 • Wlej składnik B do składnika A.
 • Zakręć zakrętkę butelki i wielokrotnie wstrząśnij całą zawartością przez min 2 min aż do uzyskania doskonałego zmieszania.
 • Rozcieńcz mieszaninę A+B w wodzie:
  30% względem wagi A+B (sezon zimowy),
  50% względem wagi A+B (sezon letni).
 • Po zmieszaniu przygotowaniu produkt należy zużyć w ciągu 35 minut (w 23°C), po których nie można ponownie rozcieńczyć mieszaniny w celu przedłużenia jej żywotności: Należy zwrócić uwagę na ten szczegół, ponieważ produkt nie zmienia po tym czasie gęstości ani aspektu (tj. nie gęstnieje ani nie żeluje jak zwykłe produkty na rynku).

Przed użyciem dokładnie przeczytaj kartę bezpieczeństwa produktu.

 • Produkt nakładać wałkiem o krótkim włosiu
 • Coat Lux musi być nakładany w dwóch warstwach, w odstępie 5-6 jedna od drugiej.
 • Na zagruntowanej powierzchni preparatem Coat Primer, ilość: 0,04-0,06 kg/m2. Rozcieńczenie w wodzie (30-50)% wagowo, względem zmieszanych składników A+B.
 • Narzędzia i pojemniki używane podczas aplikacji kilkakrotnie spłukać wodą.
 • Produkt utwardzony: usuwanie mechaniczne przy użyciu otwartego płomienia lub opalarki (preferowane).

Dane aplikacyjne produktu

 • Gęstość w 23°C (składnik A), EN ISO 2811-1: 1,04 ± 0,03 kg/L.
 • Gęstość w 23°C (składnik B), EN ISO 2811-1: 1,08 ± 0,03 kg/L.
 • Gęstość w 23°C (A+B), EN ISO 2811-1: 1,04 ± 0,03 kg/L.
 • Aspekt (A+B): białe płynne mleczko.
 • Zapach: delikatny rozpuszczalnik.

Dane aplikacyjne i właściwości finalne 

 • Proporcje mieszania wagowe (A:B): 3,5 : 1,0.
 • Pot-life (wiskozymetryczny), podwojenie lepkości A+B, EN ISO 9514: minimum 30 ± 5.
 • Temperatura aplikacji: +10 °C.
 • Czas schnięcia powierzchniowego (23°C, 50% Wwz), EN ISO 9117-3: 6 ± 2  h.
 • Minimalny czas utwardzania się powierzchni, bez kontaktu z wodą (w 23°C, 50% Wwz): 3 dni.
 • Minimalny czas utwardzania się powierzchi, z kontaktem z wodą (w 23°C, 50% Wwz): 7 dni.
 • Odporność na ścieranie (samego lakieru COAT LUX) – Metoda Taber, tarcza ścierna CS17, 25 obrotów, obciążenie 1 kg, EN ISO 5470-1: 11,8 ± 0,2 mg.

Dane techniczne zgodne z  PN EN 1504-2 

 • Przepuszczalność pary wodnej, równomierna grubość powietrza SD, grubość 0,12mm, PN EN ISO 7783: 0,86 ± 0,03 (klasa I)  m.
 • Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody, EN 1062-3: 0,070 ± 0,003 kg/(m²·√h).
 • Przyczepność przy bezpośrednim zerwaniu, PN EN 1542: 2,23 ± 0,09 (spójne zniszczenie betonu) MPa.
 • Klasyfikacja zgodna z PN EN 1504-2: MC-IR.

Coat Lux jest zgodny z zasadami określonymi w normie PN EN 1504-9 („Produkty i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych: definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. Ogólne zasa użytkowania i systemy”) oraz z wymaganiami normy PN EN 1504-2 („Systemy ochrony powierzchniowej betonu”) dla klasy: MC-IR
• Dla zasady 2 (MC) – Kontrola wilgotności: 2.2 Powłoka (C).
• Dla zasady 8 (IR) – Zwiększona rezystywność poprzez ograniczenie zawartości wilgoci: 8.2 Powłoka (C).

Coat Lux został poddany testowi odporności na pleśń zgodnie z normą UNI EN 15457: 2008 i znajduje się w klasie 1.

Produkt firmy Nord Resine.

12 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, z dala od promieni słonecznych w temperaturze od +5°C do +30°C.
• Produkt wrażliwy na mróz.

Karta produktu

Dostępna na oddzielnej stronie internetowej: tutaj >>

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych