Produkt: itPRIMER

Jednoskładnikowa przezroczysta żywica do przygotowania podłoża pod masy klejąco-uszczelniające FLEXPUR.

Cena wyświetlana po wyborze wagi.

Opis

PURprimer M jest żywicą poliuretanową przeznaczoną do gruntowania betonowych krawędzi szczelin dylatacyjnych przed wypełnieniem elastyczną poliuretanową masą uszczelniająca-klejącą FLEXPUR. Produkt należy używać do gruntowania suchych, już dojrzałych podłoży betonowych o niskiej wilgotności wewnętrznej. Primer można używać do aplikacji na zewnątrz jako powłokę gruntującą przy wypełnieniu dylatacji zewnętrznych konstrukcji betonowych. PURprimer M doskonale penetruje dojrzałe podłoża betonowe i zapewnia prawidłową przyczepność mas uszczelniająco-klejących FLEXPUR.

Cecha produktu Wartość
Stan skupienia/ postać ciecz
Barwa przezroczysty po utwardzeniu
Zapach ksylenu
Lepkość w 25°C [mPas] ok. 110
Gęstość w 25°C [g/cm3] 0,97 + 0,1
Szybkość utwardzania w 25°C [godz] 4 – 6

Produkt należy nakładać na czyste, odkurzone, wolne od zanieczyszczeń, olejów, tłuszczów, materiałów ropopochodnych podłoże betonowe. Podłoże betonowe powinno być suche o dopuszczalnej wewnętrznej wilgotności do 8%. W przypadku nakładania na inne podłoża należy wykonać test przyczepności i reakcji z występującymi na nich substancjami chemicznymi. Produkt powinien być aplikowany na uprzednio przygotowane podłoże przy pomocy odpowiedniej wielkości pędzla dostosowanego do wielkości szczeliny dylatacyjnej. W celu uniknięcia nałożenia produktu na obszar poza strefą szczeliny dylatacyjnej należy zastosować samoprzylepnej taśmy ochronnej przyklejonej wzdłuż całej długości krawędzi dylatacji. Powierzchnia wysycha po zagruntowaniu w ciągu 1-5 godzin w zależności od temperatury i chłonności podłoża.

Bezpieczeństwo użytkowania
PURprimer M jest klasyfikowany jako produkt szkodliwy i łatwopalny. Należy używać podstawowe środki ochrony osobistej. Przed użyciem należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki dostępnej u producenta.

Transport i magazynowanie
Okres przydatności produktu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Magazynować w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Chronić przed dostępem wilgoci i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Pojemniki, które były otwierane powinny być szczelnie zamknięte i przetrzymywane w pozycji uniemożliwiającej wycieki. Temperatura przechowywania wynosi 10–25 °C.

Postać handlowa
Produkt konfekcjonowany jest w plastikowe butelki 1 litr.

*Uwagi
Dane zawarte w niniejszej informacji uzyskane zostały w warunkach laboratoryjnych. Każdorazowo Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić przydatność produktu do swojego zastosowania i dostosować szczegółowe warunki przetwórstwa.

Każdorazowo użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu i środków pomocniczych do swojego zastosowania.

Poproś o kartę produktu

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

    Informacje dodatkowe

    Waga 1 kg