Produkt: itPOX GP

528.00  netto

itPOX GP to głęboko penetrujący preparat do podłoża o różnym zastosowaniu: (1) do jego wzmocnienia, (2) do uszczelnienia, (3) do usunięcia pylenia. Na podłoża betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe. itPOX GP może stanowić końcową warstwę użytkową lub podkład pod posadzki betonowe, drewniane, mikrocementowe lub ceramiczne.

itPOX GP jest preparatem dwuskładnikowym, bezbarwnym, na bazie żywic epoksydowych.

Waga produktu: 12 kg.

Opis

Na podłoża betonowe oraz jastrychy cementowe i anhydrytowe.

 • Do wzmocnienia.
 • Do uszczelniania.
 • Jako preparat likwidujący pylenie podłoża.

itPOX GP można pozostawić na podłożu jako końcową warstwę użytkową lub jako podkład wzmacniający pod dekoracyjne posadzki: drewniane, betonowe, mikrocementowe lub ceramiczne.

 • Komponent A: modyfikowana żywica EP.
 • Komponent B: amina alifatyczna.
 • Proporcje mieszania (komp. A:B): 100-22 wagowo.
 • Zawartość części stałych: 100 % wagowo i objętościowo.
 • Kolorystyka: transparentny – słomkowy.
 • Wyrób zgodny z: PN-EN 13813.

Opakowanie standardowe: 12 kg.
Składowanie: w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci i przemarzania, maksymalnie 12 miesięcy.

 • Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające, należy usunąć poprzez mechaniczne szlifowanie lub śrutowanie.
 • Ewentualne pęknięcia i znaczne ubytki, należy naprawić przed wykonaniem posadzki zasadniczej, po minimum 24 h od aplikacji preparatu itPOX GP.
 • Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%. Ponadto podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie.
 • Wytrzymałość mechaniczna podłoża przed aplikacją itPOX GP: od 0,5 do 1,5 MPa.
 • itPOX GP jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada ilości komponentu B (utwardzacz).
 • W zależności od docelowego przeznaczenia, materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z zachowaniem wskazanej proporcji wagowej.
 • Po dodaniu komponentu B do komponentu A, całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300-400 obr/min), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji – ok. 3-4 min.
 • itPOX GP należy dokładnie wymieszać w proporcji 100-22. Następnie materiał aplikować na podłoże przy użyciu gumowej pacy, stalowej rakli lub wałka, aż do uzyskania stanu równomiernego i pełnego nasycenia podłoża.
 • Zużycie: 0,20-0,50 kg/m2 – w zależności od chłonności podłoża.
 • itPOX GP aplikujemy w jednej lub dwóch warstwach. 
 • Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu musi być prowadzona w warunkach:
  • temp. podłoża – min. +10˚C.
  • temp. podłoża – max. +25˚C.
  • wilgotność powietrza – max. 80%.
 • Wszystkie informacje podane w karcie dotyczą warunków optymalnych dla aplikacji materiałów epoksydowych – temp. 20ºC przy wilgotności względnej powietrza 60%.
 • Wyższa temperatura wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości.
 • Niższa temperatura wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.
 • Przydatność żywicy itPOX GP po wymieszaniu wynosi ok. 20 min. a sposób aplikacji uzależniony jest od rodzaju wykonywanej warstwy.
 • Czas przerw technologicznych pomiędzy poszczególnymi warstwami wynosi ok. 10-12 godzin.
 • W przypadku zakładanych przerw dłuższych niż 48 h. świeżo wykonaną powierzchnię należy przesypać kruszywem kwarcowym.

Uwaga

 • Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (np. woda, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do zakłócenia procesu wiązania. Powierzchnia może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.
 • Temperatura podłoża musi być co najmniej 3˚C.
 • Nieutwardzone zabrudzenia jak i narzędzia należy czyścić „na świeżo”, przy użyciu rozpuszczalników organicznych.
 • Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Uwagi prawne

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Informacje dodatkowe

  Waga 12 kg
  Waga

  12 kg