Produkt: itPOX GP

404.00  netto

itPOX GP to głęboko penetrujący preparat epoksydowy przeznaczony do wzmacniania, uszczelniania podłoży betonowych i jastrychów cementowych, stosowany również jako środek przeciwpylny do posadzek betonowych.

itPOX GP jest preparatem dwuskładnikowym, bezbarwnym.

Waga produktu: 12 kg.

Opis

 • Warstwa impregnacyjna – podłoża o wysokiej chłonności.
 • Do wzmacniania i uszczelniania podłoży betonowych i jastrychów cementowych.
 • Jako środek przeciwpylący do posadzek przemysłowych poddawanych intensywnemu działaniu czynników zewnętrznych.

itPOX GP należy dokładnie wymieszać w proporcji 100-40. Następnie materiał aplikować na podłoże przy użyciu gumowej pacy lub stalowej rakli i wałka, aż do uzyskania stanu równomiernego i pełnego nasycenia.

Zużycie : 0,20-0,50 kg/m2 – w zależności od chłonności podłoża.

 • Komponent A: modyfikowana żywica EP.
 • Komponent B: amina alifatyczna.
 • Proporcje mieszania (komp. A:B): 100-25 wagowo.
 • Zawartość części stałych: 100 % wagowo i objętościowo.
 • Kolorystyka: transparentny – słomkowy.
 • Wyrób zgodny z: PN-EN 13813.

Opakowanie standardowe: 12 kg.
Składowanie: w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci i przemarzania, maksymalnie 12 miesięcy.

 • Podłoże musi być stabilne i odpowiednio nośne, obliczone pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – zalecany beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2.
 • Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%wag. Ponadto podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie.
 • Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć poprzez szlifowanie lub śrutowanie.
 • Ewentualne pęknięcia i znaczne ubytki należy naprawić przed wykonaniem posadzki zasadniczej.
 • itPOX GP jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada ilości komponentu B (utwardzacz).
 • W zależności od docelowego przeznaczenia, materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z zachowaniem wskazanej proporcji wagowej.
 • Po dodaniu komponentu B do komponentu A, całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300 – 400 obr/min), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji – ok. 3 – 4 min.

Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu musi być prowadzona w warunkach :

 • Temperatura podłoża: od minimum +10˚C do maksimum +25˚C.
 • Wilgotność powietrza: maksimum 80%.
 • UWAGA: temperatura podłoża musi być co najmniej 3˚C wyższa od temperatury punktu rosy, aby zredukować ryzyko kondensacji na powierzchni podłoża.

Wszystkie podane informacje dotyczą warunków optymalnych dla aplikacji materiałów epoksydowych: temperatury 20˚C, przy wilgotności względnej powietrza 60%.

 • Wyższa temperatura wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości.
 • Niższa temperatura wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.
 • Przydatność żywicy itPOX GP po wymieszaniu, wynosi ok. 20 minut.
 • Sposób nakładania żywicy uzależniony jest od rodzaju wykonywanej warstwy.
 • Czas przerw technologicznych pomiędzy poszczególnymi warstwami wynosi ok. 10 – 12 godzin.
 • W przypadku zakładanych przerw dłuższych niż 48 godzin, świeżo wykonaną powierzchnię należy przesypać kruszywem kwarcowym.
 • Uwaga: kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (np. woda, wysoka wilgotność powietrza), prowadzi do zakłócenia procesu wiązania. Powierzchnia może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.
 • Nieutwardzone zabrudzenia jak i narzędzia należy czyścić „na świeżo”, przy użyciu rozpuszczalników organicznych.
 • Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Uwagi prawne

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Dodatkowe informacje

  Waga12 kg
  Waga

  12 kg