itPOX COLOR QUARTZ B

Lekko antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych i barwionego kruszywa kwarcowego.

Opis

CHARAKTERYSTYKA

Lekko antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych i barwionego kruszywa kwarcowego. Stanowi specjalistyczne rozwiązanie przeznaczone do stosowania w obiektach przemysłowych, technicznych i socjalnych narażonych na średnie i ciężkie warunki eksploatacyjne.

ZASTOSOWANIE

 • Obiekty produkcji ciężkiej
 • Obiekty produkcji mokrej
 • Obiekty magazynowe i logistyczne
 • Obiekty techniczne
 • Rampy przeładunkowe
 • Akumulatorownie
 • Kuchnie przemysłowe
 • Obiekty wystawiennicze

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU

 • Warstwa gruntująca – standard:
  itPOX 100 Z + wypeł. 0,2-0,8 mm
  zasyp
  kruszywo naturalne 0,8-1,2 mm
 • Warstwa zasadnicza
  itPOX 100 ST + wypeł. 0,2-0,8 mm
  zasyp
  kruszywo barwione 0,8-1,2 mm
 • Warstwa wykończeniowa
  itPOX 100 ST
  itPOX 400 UV
  itPUR 400 UV
 • Grubość systemu : > 2,5 mm
 • Klasa poślizgowości : R-10 (DIN 51130)
 • Kolorystyka: wg tabeli kolorów kruszyw itBUD

Właściwości posadzki po 28 dniach

 • Przyczepność : > 1,5 N/mm2
 • Odporność na ścieranie: AR < 1,0
 • Odporność na uderzenia: IR > 4 mg
 • Odporność chemiczna : wg tabeli odporności chemicznej
 • Stabilność temperaturowa: min. -20°C – max. +65°C
 • Reakcja na ogień: Bfl – s1

WŁAŚCIWOŚCI

 • Powierzchnia lekko antypoślizgowa
 • Wysoka odporność mechaniczna
 • Wysoka odporność chemiczna
 • Wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska mokrego
 • Wysoka estetyka

PODŁOŻE

Podłoże musi być stabilne i odpowiednio nośne, obliczone pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – zalecany beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%wag. Ponadto podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć poprzez szlifowanie lub śrutowanie. Ewentualne pęknięcia i znaczne ubytki należy naprawić przed wykonaniem posadzki zasadniczej.

WARUNKI APLIKACJI

Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu musi być przeprowadzana w warunkach :

 • temp. podłoża – min. +10˚C
 • temp. podłoża – max. +25˚C

UWAGA : temperatura podłoża musi być co najmniej 3˚C wyższa od temperatury punktu rosy aby zredukować ryzyko kondensacji na powierzchni podłoża.

DYLATACJE

Cięcia dylatacyjne wynikające z uwarunkowań technicznych oraz ich wypełnienie można wykonywać po 12 godzinach od wykonania posadzki.

DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA

W warunkach 20°C i przy wilgotności względnej powietrza 60-70 % :

 • Ruch pieszy – po 24 h.
 • Obciążenie średnie – po 72 h.
 • Obciążenie pełne – po 7 dniach.

INFORMACJE POZOSTAŁE

Szczegółowe informacje dotyczące warunków użytkowania, czyszczenia i konserwacji posadzek itPOX zawarte są w Instrukcjach Technicznych – IT.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Warstwa gruntująca
Materiał standardowy : itPOX 100 Z
itPOX 100 Z wymieszany z wypełniaczem mineralnym o frakcji 0,2-0,8 mm w proporcji 1:0,6 należy aplikować na podłoże betonowe przy użyciu stalowej rakli, a następnie równomiernie zasypać kruszywem naturalnym 0,8-1,2 mm w ilości ok. 1,50 kg – luźny zasyp
Warstwę pozostawić do utwardzenia na okres ok. 8-12 godzin.
Zużycie żywicy : 0,40 kg/m2

Warstwa zasadnicza
Materiał : itPOX 100 ST
Zasyp : barwione kruszywo kwarcowe 0,8-1,2 mm
itPOX 100 ST wymieszany z wypełniaczem mineralnym o frakcji 0,2-0,8 mm w proporcji 1:0,8 należy aplikować na zagruntowane podłoże przy użyciu stalowej rakli, a następnie równomiernie zasypać kruszywem barwionym 0,8-1,2 mm w ilości ok. 3,00 kg – pełny zasyp. Następnie powierzchnię zatrzeć przy użyciu lekkiej zacieraczki mechanicznej.
Warstwę pozostawić do utwardzenia na okres ok. 10-12 godzin
Zużycie żywicy : 1,00 kg/m2

Warstwa wykończeniowa
Materiał : itPOX 100 ST, itPOX 400 UV lub itPUR 400 UV
Materiał należy aplikować na podłoże przy użyciu gumowej pacy, a następnie równomiernie rozprowadzić za pomocą wałka w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
Zużycie żywicy : 0,20 kg/m2

Posadzkę pozostawić do utwardzenia na okres 24 godzin.

UWAGI PRAWNE

Powyższe informacje o itPOX COLOR QUARTZ B zostały podane w oparciu o aktualny stan wiedzy wynikający z prowadzonych testów laboratoryjnych, studiów technicznych, a także wieloletnich doświadczeń w pracach terenowych. Z uwagi na brak kontroli nad rzeczywistymi warunkami, sposobem oraz jakością aplikacji w/w materiału itBUD Sp. z o. o zastrzega, iż dane zawarte w niniejszej karcie, jak również potwierdzona pisemnie porada ustna nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.