itPOX 200

Wyczyść

Opis

Pigmentowana żywica epoksydowa do systemów posadzkowych dostępna w/g palety kolorów RAL.

CHARAKTERYSTYKA

itPOX 200 – dwukomponentowa, pigmentowana żywica epoksydowa o szerokim zakresie zastosowań.

ZASTOSOWANIE

Stanowi podstawowy element wielu systemów posadzkowych w obszarach przemysłowych, technicznych i parkingowych.

Zakres zastosowań:

 • warstwy cienkopowłokowe – malarskie
 • warstwy samorozlewne
 • warstwy zamykające w systemach z posypką z naturalnego kruszywa kwarcowego
 • Komponent A: modyfikowana żywica EP
 • Komponent B: amina cykloalifatyczna
 • Proporcje mieszania (komp. A:B): 100-25 wagowo
 • Gęstość (A+B): 1,40 g/cm3
 • Lepkość (A+B): 1000 mPas
 • Zawartość części stałych: 100 % wagowo i objętościowo
 • Kolorystyka: wg próbnika itBUD
 • Wyrób zgodny z: PN-EN 13813

STANDARDOWE ZASTOSOWANIA

Warstwa cienkopowłokowa – malarska
itPOX TL SYSTEM
itPOX 200 należy równomiernie rozłożyć na zagruntowanym podłożu przy użyciu rakli i następnie równomiernie rozwałkować w
celu uzyskania jednolitej powierzchni.
Zużycie : ok. 0,25 – 0,30 kg/m2 w jednej warstwie

Warstwa cienkopowłokowa – malarska strukturalna
itPOX TLX SYSTEM
itPOX 200 wymieszać z dodatkiem 0,5% środka tixotropującego typu Silotix i następnie równomiernie rozłożyć na zagruntowanym
podłożu przy użyciu gumowej pacy lub stalowej rakli. W następnym kroku materiał równomiernie rozwałkować wałkiem
strukturalnym w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
Zużycie : ok. 0,6 kg/m2

Warstwa samorozlewna
itPOX SL SYSTEM
itPOX 200 z dodatkiem drobnego wypełniacza mineralnego należy równomiernie rozłożyć na zagruntowanym podłożu za pomocą
zgarniaka dystansowego lub pacy ząbkowanej i następnie odpowietrzyć wałkiem kolczastym w dwóch prostopadłych kierunkach w
celu uzyskania jednolitej powierzchni.
Zużycie : ok. 1,45 kg/m2/mm warstwy (bez wypełniacza)

Warstwa wykończeniowa w systemach z posypką z naturalnego kruszywa kwarcowego
itPOX SR SYSTEM
itPOX PARKING SYSTEM
itPOX 200 należy równomiernie rozłożyć na podłożu z posypką z kruszywa kwarcowego za pomocą stalowej lub gumowej rakli i
następnie rozwałkować w dwóch prostopadłych kierunkach w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
Zużycie : ok. 0,6 – 1,2 kg/m2 – 1 lub 2 warstwy w zależności od oczekiwanego stopnia antypoślizgowości

OPAKOWANIA I SKŁADOWANIE

Opakowanie standardowe – 10kg, 25 kg
Składowanie – w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci i przemarzania – max 12 miesięcy

UWAGI PRAWNE
Powyższe informacje o materiale itPOX 200 zostały podane w oparciu o aktualny stan wiedzy wynikający z prowadzonych testów laboratoryjnych, studiów technicznych, a także wieloletnich doświadczeń w pracach terenowych.
Z uwagi na brak kontroli nad rzeczywistymi warunkami, sposobem oraz jakością aplikacji w/w materiału itBUD Sp. z o.o zastrzega, iż dane zawarte w niniejszej karcie, jak również potwierdzona pisemnie porada ustna nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

Poproś o kartę produktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

PODŁOŻE

Podłoże musi być stabilne i odpowiednio nośne, obliczone pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – zalecany beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%wag. Ponadto podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć poprzez szlifowanie lub śrutowanie. Ewentualne pęknięcia i znaczne ubytki należy naprawić przed wykonaniem posadzki zasadniczej.

WARUNKI APLIKACJI

Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu musi być prowadzona w warunkach :

 • temp. podłoża – min. +10˚C
 • temp. podłoża – max. +30˚C
 • wilgotność powietrza – max. 80%

UWAGA : temperatura podłoża musi być co najmniej 3˚C wyższa od temperatury punktu rosy aby zredukować ryzyko kondensacji na powierzchni podłoża.

MIESZANIE

itPOX 200 jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych w których ilość komp. A (żywica) odpowiada ilości komp. B (utwardzacz). W zależności od docelowego przeznaczenia materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z zachowaniem wskazanej proporcji wagowej. Po dodaniu komponentu B do komponentu A całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300-400 obr/min), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji – ok. 3-4 min. Ewentualny dodatek wypełniacza mineralnego dodawać dopiero po wymieszaniu komponentów A i B.

APLIKACJA

Wszystkie informacje podane w karcie dotyczą warunków optymalnych dla aplikacji materiałów epoksydowych – temp. 20ºC przy wilgotności względnej powietrza 60%.

 • wyższa temperatura wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości
 • niższa temperatura wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

Przydatność żywicy itPOX 200 po wymieszaniu wynosi ok. 20 min. a sposób aplikacji uzależniony jest od rodzaju wykonywanej warstwy. Czas przerw technologicznych pomiędzy poszczególnymi warstwami wynosi ok. 10-12 godzin. W przypadku zakładanych przerw dłuższych niż 48 h. świeżo wykonaną powierzchnię należy przesypać kruszywem kwarcowym.

Uwaga: Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (np. woda, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do zakłócenia procesu wiązania. Powierzchnia może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.

CZYSZCZENIE

Nieutwardzone zabrudzenia jak i narzędzia należy czyścić „na świeżo” przy użyciu rozpuszczalników organicznych. Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

Dodatkowe informacje

Wagabrak