itPOX 200

Uniwersalna, dwukomponentowa, pigmentowana żywica epoksydowa do warstw samorozlewnych i powłokowych.

Cena wyświetla się po wyborze koloru i opakowania.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Stanowi podstawowy element wielu systemów posadzkowych w obszarach przemysłowych, technicznych i parkingowych.

Zakres zastosowań:

 • warstwy cienkopowłokowe – malarskie,
 • warstwy samorozlewne,
 • warstwy zamykające w systemach z posypką z naturalnego kruszywa kwarcowego.

Warstwa cienkopowłokowa – malarska itPOX TL SYSTEM

 • itPOX 200 należy równomiernie rozłożyć na zagruntowanym podłożu przy użyciu rakli i następnie równomiernie rozwałkować w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
 • Zużycie: ok. 0,25 – 0,30 kg/m2 w jednej warstwie.

Warstwa cienkopowłokowa – malarska strukturalna itPOX TLX SYSTEM

 • itPOX 200 wymieszać z dodatkiem 0,5% środka tixotropującego typu Silotix i następnie równomiernie rozłożyć na zagruntowanym podłożu przy użyciu gumowej pacy lub stalowej rakli.
 • W następnym kroku materiał równomiernie rozwałkować wałkiem strukturalnym w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
 • Zużycie: ok. 0,6 kg/m2.

Warstwa samorozlewna itPOX SL SYSTEM

 • itPOX 200 z dodatkiem drobnego wypełniacza mineralnego należy równomiernie rozłożyć na zagruntowanym podłożu za pomocą zgarniaka dystansowego lub pacy ząbkowanej i następnie odpowietrzyć wałkiem kolczastym w dwóch prostopadłych kierunkach w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
 • Zużycie: ok. 1,45 kg/m2/mm warstwy (bez wypełniacza).

Warstwa wykończeniowa w systemach z posypką z naturalnego kruszywa kwarcowego itPOX SR SYSTEM, itPOX PARKING SYSTEM

 • itPOX 200 należy równomiernie rozłożyć na podłożu z posypką z kruszywa kwarcowego za pomocą stalowej lub gumowej rakli i następnie rozwałkować w dwóch prostopadłych kierunkach w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
 • Zużycie: ok. 0,6 – 1,2 kg/m21 lub 2 warstwy w zależności od oczekiwanego stopnia antypoślizgowości.
 • Podłoże musi być stabilne i odpowiednio nośne, obliczone pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – zalecany beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2.
 • Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%wag. Ponadto podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie.
 • Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć poprzez szlifowanie lub śrutowanie.
 • Ewentualne pęknięcia i znaczne ubytki należy naprawić przed wykonaniem posadzki zasadniczej.
 • itPOX 200 jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada ilości komponentu B (utwardzacz).
 • W zależności od docelowego przeznaczenia, materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z zachowaniem wskazanej proporcji wagowej.
 • Po dodaniu komponentu B do komponentu A, całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300-400 obr/min), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji: ok. 3-4 min.
 • Ewentualny dodatek wypełniacza mineralnego dodawać dopiero po wymieszaniu komponentów A i B.

Warunki aplikacji

Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu musi być prowadzona w warunkach :

 • Temperatura podłoża: od minimum +10˚C do maksimum +25˚C.
 • Wilgotność powietrza: maksimum 80%.
 • UWAGA: temperatura podłoża musi być co najmniej 3˚C wyższa od temperatury punktu rosy, aby zredukować ryzyko kondensacji na powierzchni podłoża.

Aplikacja

Wszystkie podane informacje dotyczą warunków optymalnych dla aplikacji materiałów epoksydowych: temperatury 20˚C, przy wilgotności względnej powietrza 60%.

 • Wyższa temperatura wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości.
 • Niższa temperatura wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.
 • Przydatność żywicy itPOX 200 po wymieszaniu wynosi ok. 20 minut.
 • Sposób nakładania żywicy uzależniony jest od rodzaju wykonywanej warstwy.
 • Czas przerw technologicznych pomiędzy poszczególnymi warstwami wynosi ok. 10 – 12 godzin.
 • W przypadku zakładanych przerw dłuższych niż 48 godzin, świeżo wykonaną powierzchnię należy przesypać kruszywem kwarcowym.
 • Uwaga: kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (np. woda, wysoka wilgotność powietrza), prowadzi do zakłócenia procesu wiązania. Powierzchnia może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.
 • Nieutwardzone zabrudzenia jak i narzędzia należy czyścić „na świeżo”, przy użyciu rozpuszczalników organicznych.
 • Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.
 • Komponent A: modyfikowana żywica EP.
 • Komponent B: amina cykloalifatyczna.
 • Proporcje mieszania (komp. A:B): 100-25 wagowo.
 • Gęstość (A+B): 1,40 g/cm3.
 • Lepkość (A+B): 1000 mPas.
 • Zawartość części stałych: 100 % wagowo i objętościowo.
 • Kolorystyka: wg próbnika itBUD.
 • Wyrób zgodny z: PN-EN 13813.

Kolorystyka podstawowa

Kolorystyka RAL

Kolorystyka RAL

 • Opakowanie standardowe: 20 kg.
 • Składowanie: w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci i przemarzania, maksymalnie 12 miesięcy.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Uwagi prawne

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych