itPOX 100 ST

Uniwersalna, bezbarwna żywica epoksydowa, dwukomponentowa o szerokim zakresie zastosowań. Posiada dobrą stabilność UV, umożliwiającą rónież stosowanie w zakresie wewnętrznych warstw wykończeniowych.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

itPOX 100 ST stanowi podstawowy element wielu systemów posadzkowych w obszarach przemysłowych, parkingowych, a także komercyjnych.

Zakres zastosowań

 • Warstwy impregnacyjne.
 • warstwy gruntujące pod materiały EP i PU.
 • Warstwy naprawcze – spoiwo do tworzenia zapraw, jastrychów oraz szpachlówek wyrównawczych.
 • Warstwy zasadnicze w systemach z posypką z naturalnego i barwionego kruszywa kwarcowego.
 • Warstwy wykończeniowe w systemach z posypką z kruszywa barwionego.

Standardowe zastosowania

Warstwa gruntująca

 • itPOX 100 ST należy aplikować przy użyciu wałka, gumowej pacy lub stalowej rakli.
 • W zależności od rodzaju docelowego rozwiązania posadzkowego, świeżą powierzchnię można pozostawić gładką lub też zasypać frakcjonowanym kruszywem kwarcowym w ilości 0,50-1,50 kg/m2.
 • Zużycie : ok. 0,30 kg/m2 w jednej warstwie.

Warstwa gruntująco-wyrównawcza

 • itPOX 100 ST z dodatkiem wypełniacza kwarcowego, równomiernie rozłożyć na podłożu betonowym przy użyciu stalowej pacy, pozostawiając jednolitą warstwę niwelującą istniejące nierówności.
 • Następnie powierzchnię równomiernie zasypać naturalnym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,4-0,8 mm (ok.3,0 kg/m2).
 • Po utwardzeniu nadmiar kruszywa zmieść, powierzchnię delikatnie przeszlifować papierem ściernym o gradacji 16/24 i następnie odkurzyć.
 • Zużycie: ok. 0,4 – 0,6 kg/m2, w zależności od frakcji użytego wypełniacza kwarcowego.

Warstwa zasadnicza w systemach z posypką z kruszywa naturalnego i barwionego – typ zasypywany

 • itPOX 100 ST z dodatkiem wypełniacza kwarcowego równomiernie rozłożyć na zagruntowanym podłożu betonowym przy użyciu stalowej rakli.
 • Następnie powierzchnię równomiernie zasypać w zależności od docelowego rozwiązania posadzkowego, naturalnym lub barwionym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,4-0,8 mm (ok.3,0 kg/m2).
 • Po utwardzeniu, nadmiar kruszywa zmieść, powierzchnię delikatnie przeszlifować papierem ściernym o gradacji 16/24 i następnie odkurzyć.
 • Zużycie : ok. 0,6 kg/m2.

Warstwa zasadnicza w systemach z posypką z kruszywa barwionego – typ zacierany Color Quartz B

 • itPOX 100 ST z dodatkiem wypełniacza kwarcowego, równomiernie rozłożyć na zagruntowanym podłożu betonowym, przy użyciu stalowej rakli.
 • Następnie powierzchnię równomiernie zasypać barwionym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,8-1,2 mm (ok.3,0 kg/m2) i zatrzeć przy użyciu lekkiej zacieraczki mechanicznej.
 • Zużycie : około 1,0 kg/m2.

Warstwa wykończeniowa w systemach z posypką z kruszywa barwionego – typ zasypywany i zacierany

 • itPOX 100 ST równomiernie rozłożyć na warstwie zasadniczej z kruszywa barwionego przy użyciu gumowej rakli.
 • Następnie materiał równomiernie rozwałkować w dwóch prostopadłych kierunkach w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
 • Użycie: około 0,6 – 1,2 kg/m21 lub 2 warstwy w zależności od oczekiwanego stopnia antypoślizgowości.

Ilość warstw: 1 lub 2 w zależności od systemu oraz oczekiwanego stopnia antypoślizgowości
Zużycie w systemie zasypywanym Color Quartz A: 0,50-0,70 kg/m2.
Zużycie w systemie zacieranym Color Quartz B: 0,20 kg/m2.

 • Podłoże musi być stabilne i odpowiednio nośne, obliczone pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – zalecany beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2.
 • Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wag.
 • Ponadto podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie.
 • Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć poprzez szlifowanie lub śrutowanie.
 • Ewentualne pęknięcia i znaczne ubytki należy naprawić przed wykonaniem posadzki zasadniczej.

Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu musi być prowadzona w warunkach:

a) temperatura podłoża od minimum +10˚C do maksymalnie +25˚C,
b) wilgotność powietrza maksymalnie 80%.

UWAGA: temperatura podłoża musi być co najmniej 3˚C wyższa od temperatury punktu rosy, aby zredukować ryzyko kondensacji na powierzchni podłoża.

 • itPOX 100 ST jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada ilości komponentu B (utwardzacz).
 • W zależności od docelowego przeznaczenia, materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z zachowaniem wskazanej proporcji wagowej.
 • Po dodaniu komponentu B do komponentu A, całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300-400 obr/min), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji: ok. 3-4 minuty.
 • Ewentualny dodatek wypełniacza mineralnego dodawać dopiero po wymieszaniu komponentów A i B.
 • Wszystkie informacje podane w karcie dotyczą warunków optymalnych dla aplikacji materiałów epoksydowych: temperatury 20˚C przy wilgotności względnej powietrza 60%.
 • Wyższa temperatura wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Niższa temperatura wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.
 • Przydatność żywicy itPOX 100 ST po wymieszaniu wynosi około 20 min. Sposób aplikacji uzależniony jest od rodzaju wykonywanej warstwy.
 • Czas przerw technologicznych pomiędzy poszczególnymi warstwami wynosi około 10-12 godzin. W przypadku zakładanych przerw dłuższych niż 48 godzin, świeżo wykonaną powierzchnię należy przesypać kruszywem kwarcowym.

Uwaga : kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (np. woda, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do zakłócenia procesu wiązania. Powierzchnia może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.

 • Nieutwardzone zabrudzenia jak i narzędzia należy czyścić „na świeżo” przy użyciu rozpuszczalników organicznych.
 • Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.
  • Komponent A: modyfikowana żywica EP.
  • Komponent B: amina alifatyczna.
  • Proporcje mieszania (komp. A:B): 100-40 wagowo.
  • Gęstość (A+B): 1,05 g/cm3.
  • Lepkość (A+B): ok. 650 mPas.
  • Zawartość części stałych: 100 % wagowo i objętościowo.
  • Kolorystyka: transparentny – słomkowy.
  • Wyrób zgodny z: PN-EN 13813.

Opakowanie standardowe: 7kg, 15,4kg, 29,4kg.
Składowanie: w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci i przemarzania, maksymalnie 12 miesięcy.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych