Produkt: itFILER

itFILER jest wodorozcieńczalną masą do tworzenia cienkowarstwowych powłok naprawczych na powierzchniach betonowych i jastrychach cementowych.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Wszystkie kategorie produktów >>

itFILER jest jednoskładnikową modyfikowaną polimerami zaprawą na bazie spoiw hydraulicznych, zawierającą w swoim składzie bardzo drobne kruszywa oraz domieszki reologiczne.

itFILER charakteryzuje się się wysoką odpornością mechaniczną, elastycznością i przyczepnością do podłoża.

itFILER może być stosowany na większości podłoży drewnopochodnych, laminowanych i nielaminowanych, podłożach betonowych i innych powszechnie stosowanych w budownictwie.

 • itFILER jest przeznaczony do wykonywania powłok naprawczych: na posadzkach, na ścianach, w budownictwie mieszkaniowym i publicznym, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
 • Naprawiana powierzchnia musi być wolna od zanieczyszczeń, odkurzona i zagruntowana.
 • itFILER należy wymieszać z wodą (100:25) i nanieść przy pomocy szpachelki, szczotki lub pacy stalowej.
 • Produkt należy nanosić do uzyskania całkowitego pokrycia nawierzchni, charakteryzującego się jednolitą barwą.
 • Po 24 godzinach należy przystąpić do dalszej obróbki mechanicznej diamentowymi padami szlifierskimi, następnie zaimpregnować powierzchnię.

Materiały pomocnicze na różne warunki napraw i zastosowania posadzek

Gruntowanie

 • Grunt RG – na podłoża normalne.
 • RG P – na podłoża słabe, trudno przyczepne.
 • Podkład itPOX 100 – na podłoża słabe, trudno przyczepne.

Zabezpieczanie powierzchni

 • Impregnaty itEKO, itSIL lub WAX-D – na posadzkach przemysłowych.
 • Powłoka itPUR 400 UV – lakier poliuretanowy – warstwa zabezpieczająca i zamykająca do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych i publicznych.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Bardzo wysoka przyczepność do większości podłoży.
 • Wysoka elastyczność.
 • Zdolność do przenoszenia naturalnych odkształceń i pracy podłoża.
 • Zdolność maskowania drobnych pęknięć.
 • Łatwość aplikacji.
 • Wysoka estetyka.
 • Oddychający.
 • Możliwość dowolnego fakturowania powierzchni.
 • Możliwość uzyskania dowolnego koloru.
 • Dobra urabialność.

DANE TECHNICZNE

 • Baza chemiczna: cementy, polimery redyspergowalne.
 • Uziarnienie: < 0,1 mm.
 • Grubość warstwy: 1 – 1,5 mm.
 • Właściwości robocze: do 30 minut od zmieszania z wodą.
 • Średnia przyczepność do podłoża: > 1,0 MPa (po 28 dniach).
 • Zużycie średnie: ok. 2 kg /m2/1 mm grubości warstwy.
 • Warunki aplikacji: temperatura otoczenia minimum 5 ℃, max. 30 ℃.
 • Odporność na ścieranie w badaniu BCA (klasa): AR 1,5.

ZUŻYCIE

 • Około 2 kg / m2 / 1mm grubości warstwy, zalecane nanoszenie dwóch warstw.

WARUNKI BHP
Podczas pracy z materiałem używać ubrania ochronnego, rękawic ochronnych i okularów ochronnych. Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie produktu zawarte są w karcie charakterystyki dostępnej u producenta.

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w niniejszym dokumencie. (wg art 449 kc)

Szczegółowe informację na temat produktów i systemu itFILER udziela Dział Technologiczny itBUD (kontakt dostępny na stronie www.itbud.com.pl

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych