Produkt: itFIBER HD

itFIBER HD. Włókno polimerowe (strukturalne), zbrojenie rozproszone do posadzek przemysłowych i wylewek betonowych, lekkie i nie ulegające korozji.

Cena wyświetlana po wyborze wagi.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Wszystkie kategorie produktów >>

itFIBER HD to polimerowe włókna do strukturalnego zbrojenia betonu. Pełnią rolę podstawowego zbrojenia konstrukcyjnego i zastępują tradycyjne zbrojenie siatkowe oraz włókna stalowe.

Doskonała integracja itFIBER HD ze strukturą betonu i jego wzmocnienie

Specjalne profilowanie tego rodzaju włókien, w połączeniu z plastycznymi właściwościami materiału polimerowego, zapewnia efektywne zakotwienie i przestrzenne rozmieszczenie w betonie. Włókna o wysokiej wytrzymałość na rozciąganie. Rozprowadza się jednolicie w całej warstwie betonu, niwelując pęknięcia, bez ryzyka korozji. Znakomicie nadają się do betonów i jastrychów pracujących w trudnych warunkach.

Użycie itFIBER HD umożliwia obniżkę kosztów

Znacznie obniża koszty w porównaniu z zastosowaniem włókien stalowych.

Zastosowanie:

 • Do zbrojenia posadzek przemysłowych i nawierzchni komunikacyjnych.
 • Do zbrojenia prefabrykatów betonowych, formy małej architektury ogrodowej, segmentów obudowy tuneli, zbiorników na oleje, szamba, kręgi studni itp.
 • Zastępuje tradycyjne zbrojenie siatkami stalowymi i włóknami zbrojeniowymi.
 • Dodane do mieszanki betonowej, pełnią rolę zbrojenia zmniejszającego skurcz plastyczny i ograniczającego powstawania rys skurczowych w stwardniałym betonie.
 • Do stosowania w mieszankach betonowych, przeznaczonych do betonów natryskowych, jastrychów i zapraw.
 • Dodatek włókien polimerowych eliminuje stosowanie drogiego i często nieefektywnego zbrojenia przeciwskurczowego z siatki stalowej.

Właściwości:

 • Doskonałe zakotwienie włókien w matrycy betonowej, dzięki wyjątkowej i innowacyjnej konstrukcji włókna.
 • Podwójne działanie – zapewnienie nośności konstrukcji i zabezpieczenie przed tworzeniem się rys.
 • Bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie i sztywność, w połączeniu z lekkością i plastycznością, czynią włókna wyjątkowo efektywnymi.
 • Dzięki łatwości rozprowadzania eliminuje powstawanie „jeży” i zapewnia jednorodną, trójwymiarową strukturę.
 • Właściwości włókien pozostają niezmienione nawet w przypadku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 • Bardzo wysoka ekonomiczność, dzięki możliwości zmniejszeniu grubości płyty betonowej, małemu dozowaniu oraz niskim kosztom wbudowania, transportu i składowania.
 • Bardzo wysoka odporność chemiczna włókien na utlenianie i korozję, spowodowaną chlorkami, siarczanami, pleśnią, rdzą, itp., szczególnie w środowiskach agresywnych, wywołanych bliskością wody morskiej, wpływami atmosfery wielkoprzemysłowej.
 • Nie wywołują zakłóceń magnetycznych, dzięki temu szczególnie przydatne np. w konstrukcjach związanych z budownictwem szpitalnym lub magazynach z automatycznym składowaniem towarów.

Długość: 40 mm.
Średnica: 0,95 mm.
Wydłużenie przy zerwaniu: 10%.
Wytrzymałość: 400 N/mm.
Ilość włókna w 1 kg: 52 000 sztuk.
Moduł sprężystości: 6 500 MPa.

Temperatura topnienia: 176 C.
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:
3 kg/m3 – 1,5MPa.
5 kg/m3 – 1,7 MPa.
7 kg/m3 – 2,0 MPa.

Zużycie:

Wykonywanie posadzek na podłożach nośnych o parametrach nie mniejszych niż Ev2 > 120 MPa, Ev2/Ev1 ≤ 2,2 oraz standardowym betonie posadzkowym C20/25, ilość sztywnych włókien polimerowych w posadzce waha się w następujących granicach:

Obciążenie samochody osobowe: 1 – 1,5 kg/m3.
Obciążenia ≤ 60 kN (lekkie ciężarówki): 1,5 – 2 kg/m3.
Obciążenia ≤ 140 kN (średnie ciężarówki): 2 – 2,7 kg/m3.
Obciążenia ≤ 160 kN (ciężkie ciężarówki): 2,7 – 3,3 kg/m3.

Powyższe zalecenia należy skonsultować z inżynierem dostawcy włókien firmy itBUD, w celu dobrania właściwego rozwiązania uwzględniającego przeznaczenie użytkowe obiektu, rodzaj obciążeń, grubość posadzki, wielkości pól posadzki ograniczone dylatacjami itp.

Opakowania: worek 8 kg.

 • Wprowadzić wszystkie niezbędne komponenty do węzła betoniarskiego lub betoniarki w celu wytworzenia właściwej mieszanki.
 • Następnie co 30 sekund wmieszać jeden worek włókien.
 • Po zakończeniu załadunku ustawić betoniarkę ma maksymalną szybkość obrotów na 5 minut w celu właściwego wymieszania komponentów i włókien.
 • Dostosować konsystencję do pożądanych wartości. Stosując łatwo rozpuszczalne dodatki, do mieszanki nie należy dodawać więcej wody.
 • W transporcie mieszanki z włóknami przed opróżnieniem betonowozu, należy dodatkowo wymieszać mieszankę betonową przez 1‐2 minuty na najwyższych obrotach mieszalnika.
 • W przypadku dozowania włókien bezpośrednio do betonowozu, przed jego opróżnieniem należy mieszankę betonową dodatkowo wymieszać na najwyższych obrotach mieszalnika z zachowaniem zasady: 1 minuta dodatkowego mieszania na 1 m3 betonu (np. 6 m3 betonu = 6 minut). Minimalny czas mieszania: 3 minuty.
 • Dozowanie włókien na węźle betoniarskim bezpośrednio do mieszalnika, zapewni najbardziej równomierne rozprowadzenie w mieszance.
 • W trakcie zacierania, włókna znajdujące się przy powierzchni mogą zostać podniesione przez łopatki zacieraczek. Usuwanie włókien wyłącznie po zakończeniu zacierania poprzez stopienie palnikiem lub wycięcie nożem, pozostawiając naturalny ślad.
 • Nie należy usuwać – wyrywać zakotwionych włókien w trakcie zacierania, gdyż spowoduje to powstanie dużych kraterków w powierzchni posadzki.

Niniejsze informacje podaje się wyłącznie w celu umożliwienia użytkowania produktu w najwłaściwszy i bezpieczny sposób. Producent zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności, bezpośredniej czy pośredniej, za szkody spowodowane przez nieprawidłowe lub nieostrożne stosowanie, nieprzestrzeganie norm prawnych bądź wskazanego sposobu przygotowania i dawkowania.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych