Produkt: itSIL SPECIAL

itSIL SPECIAL, preparat gruntująco – hydrofobizujący do impregnacji betonu. Gotowy do użycia roztwór żywicy akrylowej.

Cena wyświetlana po wyborze pojemności.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Wszystkie kategorie produktów >>

itSIL SPECIAL pielęgnuje i impregnuje posadzkę, nadając powierzchni betonowej połysk, tworząc cienką powłokę zespoloną z posadzką. Zmniejsza parowania wody zarobowej w nowo wykonanej posadzce, poprzez zamknięcie wszystkich mikroporów.

 • Na nowo wykonane, utwardzane powierzchniowo posadzki przemysłowe typu DUROBET.
 • Na nowo wykonane, zacierane posadzki betonowe, bez utwardzenia.
 • Na posadzki dojrzałe (uszlachetnienie powierzchni, zmniejszenie pylenia, ułatwienie utrzymania w czystości).

Podstawową funkcją impregnatów takich jak itSIL SPECIAL, jest techniczne zamknięcie posadzki na czas wiązania betonu. Należy mieć na uwadze, że warstwa impregnatu podlega znacznie szybszemu zużyciu, niż posadzka betonowa. Z tego powodu, nie należy traktować impregnacji jako zabezpieczenia długotrwałego i należy się liczyć się  z koniecznością powtórzenia aplikacji warstwy, aby przedłużyć żywotność posadzki. W zależności od intensywności użytkowania, należy się liczyć z rozpoczęciem procesu ścierania warstwy impregnatu, w okresie od 6 do 12 miesięcy od momentu oddania posadzki, a w ekstremalnych przypadkach wcześniej. Proces ten nie wpływa na zmianę parametrów technicznych posadzki.

 • Tworzy powłokę ochronną na powierzchni posadzki (folia w płynie).
 • Zabezpiecza przed zbyt szybką utratą wody z posadzki.
 • Powierzchniowo zabezpiecza posadzkę przed migracją w jej głąb wody, olejów smarów itd.
 • Tworzy efekt impregnująco – dekoracyjny (nadaje połysk powierzchni betonowej).
 • Pomaga uzyskać odporność na detergenty, oleje mineralne i syntetyczne, alkohol, chlor, czyściwa i środki piorące.
 • Pomaga uzyskać efektywność hamowania parowania wody, nie mniej niż 75%.

Dane produktu

 • Wygląd: bezbarwna ciecz.
 • Opakowanie (litry): 5, 10, 30.
 • Warunki składowania: w oryginalnych opakowaniach, w temp. powyżej 5°C.
 • Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji.

Dane techniczne

 • Wydajność: 8 – 10 m2/litr (uzależniona od struktury elementu impregnowanego).
 • Czas schnięcia w temperaturze 20 °C: około 2 godzin.
 • Gęstość: 0,9 g/cm3.
 • Temperatura aplikacji: +5°C do +25°C.
 • Baza chemiczna: żywica akrylowa.
 • Preparat należy przechowywać i transportować w temperaturach od +5°C.
 • Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
 • Stosując itSIL SPECIAL należy przestrzegać zaleceń producenta, odnośnie sposobu aplikacji, użytkowania, jak i prawidłowego stosowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Impregnowana powierzchnia musi być zwarta, wolna od zanieczyszczeń, a w przypadku nowo wykonywanej posadzki – bez wolnej wody zarobowej (kałuże, zastoiny).
 • Przed nałożeniem impregnatu, zaleca się dokładne odkurzenie powierzchni odkurzaczem przemysłowym, w celu otwarcia porów. Zabieg powyższy ułatwi migrację impregnatu w głąb, znacznie zwiększając jego skuteczność działania.
 • Zalecanym sposobem aplikacji jest natrysk, opryskiwaczami niskociśnieniowymi.
 • Można nanosić również wałkami i pędzlami, starannie rozprowadzając na powierzchni posadzki.
 • Przed użyciem dokładnie wymieszać.
 • Impregnowana powierzchnia posadzki musi być czysta i bez wolnej wody zarobowej (kałuże, zastoiny).
 • Można aplikować bezpośrednio po końcowym zatarciu powierzchni posadzki.
 • Należy nakładać w jednej warstwie, równomiernie rozprowadzając cienką warstwę na powierzchni posadzki.
 • Kolejna warstwa impregnatu może być aplikowana najwcześniej, po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy (zalecane po 24 godzinach).
 • Na posadzkę już eksploatowaną, preparat można aplikować sposobami w/w., po wcześniejszym jej wyczyszczeniu.
 • Po skończonej pracy, narzędzia myć ciepłą wodą z detergentem.
 • Należy zwrócić szczególną uwagę w użytkowaniu zaimpregnowanej posadzki, przy korzystaniu z wózków widłowych i innych pojazdów.
 • Niewłaściwy sposób jazdy może skutkować trwałymi uszkodzeniami powierzchniowymi, zaaplikowanej warstwy impregnatu.
 • Zalecana prędkość poruszania się wózków widłowych w miejscach o ograniczonej widoczności oraz dostępnych dla ruchu pieszego, powinna wynosić 3 km/h, w pozostałych przypadkach 6 km/h.
 • Należy wyeliminować poślizg kół, niedozwolone jest gwałtowne przyspieszanie, hamowanie oraz skręcanie, powodujące utratę przyczepności kół pojazdów oraz wózków widłowych na powierzchni posadzki.
 • Szczególnie niedozwolone są praktyki, które powodują skręcanie kół w miejscu. W takim przypadku na posadzce mogą się pojawić niezwykle trudne, bądź niemożliwe do usunięcia ślady termicznego wgrzewania się ogumienia w warstwę impregnatu lub bezpośrednio w beton. Pojawienie się tego typu uszkodzeń nie ma nic wspólnego z odpornością mechaniczną posadzki zabezpieczonej impregnatem i jest wadą wynikającą ze złego użytkowania posadzki przez inwestora.
 • W celu zminimalizowania ryzyka powstawania wyżej opisanych uszkodzeń, zaleca się stosowanie w wózkach widłowych kauczukowych, białych kół pneumatycznych.
 • Należy pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji w pomieszczeniach, gdzie wykonywane są prace przy użyciu itSIL SPECIAL.
 • Należy zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej tj: odpowiednie, nie nasiąkliwe obuwie, nie nasiąkliwe kombinezony, okulary ochronne, maseczki na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice ochronne.
 • Preparat itSIL SPECIAL jest środkiem szkodliwym i nie może dostać się do kanalizacji i wód gruntowych.
 • Stosować z dala od ognia i źródeł ciepła.
 • Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 • W przypadku kontaktu preparatu ze skórą lub oczami, miejsca skażone natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem, a skórę natłuścić kremem.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych