Produkt: Grigio Futura P

Grigio Futura P – system mikrocementowych posadzek dekoracyjnych.

Cena wyświetlana po wyborze wagi i koloru.

Opis

Grigio Futura P jest cienkowarstwowym systemem do tworzenia dekoracyjnych mikro-powłok betonowych, nazywanym mikrocementem.

Grigio Futura P to 1-składnikowa, modyfikowana polimerami zaprawa, na bazie spoiw hydraulicznych (cementów), zawierająca w swoim składzie bardzo drobne kruszywa oraz domieszki reologiczne.

Grigio Futura P  może być stosowany na większości podłoży mineralnych i innych powszechnie stosowanych w budownictwie.

Grigio Futura P  dostępny jest w kilku standardowych kolorach: białym (bazowym) oraz kilku odcieniach szarości. Przy zastosowaniu płynnych pigmentów wodnych, możemy wybarwiać na dowolny kolor.

Grigio Futura P przeznaczony jest do użycia w budownictwie mieszkaniowym, do tworzenia:

 • Dekoracyjnych powłok na posadzkach.
 • Dekoracyjnych powłok na ścianach.
 • Powłok na starych płytkach ceramicznych.

Powyższe powłoki dekoracyjne przeznaczone są do typowego użytku domowego, co w przypadku posadzki odpowiada lekkiemu lub średniemu użyciu w ruchu pieszym.

Grigio Futura P można używać wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Pomieszczenia takie jak kuchnie i łazienki wymagają zabezpieczenia odpowiednim lakierem. W przypadku użycia na zewnątrz pomieszczeń, wymagane jest zabezpieczenie lakierem do zastosowań zewnętrznych.

 • Bardzo wysoka przyczepność do większości podłoży.
 • Wysoka elastyczność.
 • Zdolność do przenoszenia naturalnych odkształceń i pracy podłoża.
 • Łatwość aplikacji.
 • Wysoka estetyka.
 • Paroprzepuszczalny.
 • Odporność na UV.
 • Możliwość dowolnego fakturowania powierzchni.
 • Możliwość uzyskania dowolnego koloru.
 • Dobra urabialność materiału.

DANE TECHNICZNE

 • Baza chemiczna: mikrocement, polimery redyspergowalne.
 • Uziarnienie: < 0,1 mm.
 • Grubość warstwy: 1 warstwa: 1-1,5mm, 2 warstwy: 3mm.
 • Właściwości robocze: do 30 minut od zmieszania z wodą.
 • Średnia przyczepność do podłoży: > 1,0 MPa (po 28 dniach).
 • Zużycie średnie: ok. 3 kg/m2.
 • Warunki aplikacji: temperatura otoczenia min 5℃, max. 25℃.
 • Parametr antypoślizgowości wg normy DIN 51130: R 10.
 • Reakcja na ogień: A1fl.

DANE PRODUKTU

 • Postać / barwa: proszek do rozrabiania z wodą lub wodą z pigmentami barwiącym.
 • Kolorystyka podstawowa: biały, platynowy, jasno szary, szary, ciemno szary.
 • Opakowanie: 10 kg, 20 kg.
 • Warunki składowania: szczelnie zamknięte opakowanie, suche miejsce, temp. od +5ᵒC do +25ᵒC. Zużycie do 12 miesięcy od daty produkcji.

ZUŻYCIE PRODUKTU

 • Zużycie łącznie ok. 3 kg/m2 na dwie warstwy.
 • Pierwszą warstwę (wyrównującą) aplikujemy w ilości ok. 1 kg/m2.
 • Drugą warstwę (końcową) aplikujemy w ilości ok. 2 kg/m2.

Grigio Futura

SKŁADNIKI SYSTEMU GRIGIO FUTURA P

Materiały do gruntowania i wzmacniania podłoża

 • Grunt itPOX GP – na podłoża słabe, mocno chłonne.
 • Podkład żywiczny sczepny itPOX 100 Z – na podłoża stabilne, niechłonne + piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1 – 0,5 mm lub 0,2 – 0,8 mm.
 • Podkład kwarcowy sczepny: Kwarc Grunt Plus.

Materiały do prac zasadniczych

 • GRIGIO Futura P – warstwa wyrównująca (profilująca) i warstwa końcowa (dekoracyjno- użytkowa).
 • RG-P – gruntowanie między warstwami mikrocementu, oraz gruntowanie przed warstwą zamykającą.
 • Barwne pigmenty wodne.

Warstwa zabezpieczająca i zamykająca – opcje do wyboru

 • itPUR W – lakier poliuretanowy wodny.
 • itPUR R – lakier poliuretanowy rozpuszczalnikowy.
 • itPUR 3K – lakier poliuretanowy rozpuszczalnikowy.
 • itPOX W – lakier epoksydowy wodny.
 • itPRO – doszczelniacz do stref mokrych, stosowany na warstwę lakierniczą.
 • WAX-D impregnat woskowy, zabezpieczenie ścian w strefach suchych.
Zestawienie materiałów

INFORMACJE WYRÓŻNIONE

 • Proporcje mieszania z wodą (części wagowe): 4 (proszek) do 1 (woda) +/-5%.
 • Czas mieszania: minimum 3 minuty (do jednorodnej postaci).
 • Urządzenia do mieszania: wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne.
 • Narzędzia: stalowe, nierdzewne pace, pistolet pneumatyczny.
 • Czyszczenie narzędzi: ciepła woda lub mechanicznie.
 • Czas pomiędzy kolejnymi warstwami: 12-24 h uzależnione od temperatury otoczenia i podłoża oraz grubości warstwy.
 • Pełne utwardzenie zaprawy: do 28 dni.

APLIKACJA SYSTEMU MIKROCEMENTU POSADZKARSKIEGO GRIGIO FUTURA P

Etap I – Przygotowanie podłoża

 • Przed naniesieniem gruntu, podłoże należy wyrównać, usunąć zanieczyszczenia, wtrącenia oraz mleczko cementowe. W tym celu posadzkę szlifujemy. Możemy użyć papier ścierny o gradacji 24-40, tarcze lub segmenty diamentowe o gradacji do 50.
 • Następnie posadzkę dokładnie odkurzamy, usuwając luźne pozostałości po szlifowaniu.
 • Jeżeli po oczyszczeniu podłoża stwierdzimy jego uszkodzenia, ubytki, pęknięcia lub rysy – to na tym etapie powinniśmy je naprawić.
 • Pęknięcia, rysy, szczeliny dylatacyjne naprawiamy (zszywamy) poprzez wykonanie poprzecznych kilkucentymetrowych nacięć i umieszczenie w nich spiralnych lub żebrowanych stalowych drutów, które następnie zalewamy techniczną żywicą epoksydową itPOX Z, zagęszczoną drobnym kruszywem kwarcowym o uziarnieniu 0,1-0,2 mm.
 • Ubytki, wyrwy, duże nierówności podłoża naprawiamy poprzez miejscowe nałożenie mikrocementu podkładowego Grigio Base.
 • Na tak przygotowane podłoże po 24 godzinach, można nanosić warstwy gruntujące.

Etap II – Gruntowanie

Ma na celu wyrównanie chłonności podłoża oraz zwiększenie przyczepności nakładanej warstwy mikrocementu GRIGIO Futura P.

W przypadku podłoży o niskiej wytrzymałości (poniżej 1 MPa wytrzymałości na odrywanie) lub bardzo chłonnych, należy zastosować grunt wzmacniający głęboko penetrujący – itPOX GP w ilości ok 0,4 kg/m2. Gdy podłoże jest stabilne etap ten można pominąć.

 • Jako warstwę gruntująco – sczepną stosujemy jeden z dwóch produktów:
  (1) itPOX 100 Z z zasypem kwarcowym o uziarnieniu 0,1-0,5mm lub 0,2-0,8 mm – grunt z żywicy epoksydowej technicznej. Używamy go w ilości 0,3 kg itPOX Z i 3 kg kruszywa kwarcowego na 1 m2 powierzchni. W przypadku zastosowania maty lub siatki szklanej, grunt itPOX Z wraz z kruszywem kwarcowym aplikujemy 2 razy w odstępach co 24 godziny, zużywając łącznie ok. 1 kg itPOX Z i ok. 5 kg kruszywa kwarcowego na obie warstwy na 1 m2 powierzchni.
  lub
  (2) Kwarc Grunt Plus – grunt akrylowo-polimerowy z drobnym piaskiem kwarcowym. Stosowany w ilości ok 0,15 kg/m2. Do gruntowania używamy pędzli lub wałków, a w przypadku preparatów itPOX również pac stalowych.

Etap III – Aplikacja pierwszej warstwy GRIGIO Futura P

 • Po całkowitym wyschnięciu preparatów gruntujących i sczepnych (minimalny czas 24 h), nanosimy pierwszą warstwę GRIGIO Futura P, która stanowi warstwę podkładową wyrównującą lub profilującą.
 • Wykonując tą warstwę podkładową, możemy do materiału bazowego dodać kruszywa kwarcowego o uziarnieniu do 0,8 mm, w ilości do 10 % masy użytego mikrocementu. Do jej aplikacji używamy pac stalowych nierdzewnych, zalecana paca wenecka.
 • Materiał nakładamy równomiernie, wykonując krótkie i zdecydowane ruchy pacą. Grubość warstwy od 0,5mm do 1mm. Zużycie materiału na tą warstwę powinno wynosić ok 1 kg/m2 powierzchni.
 • Po aplikacji i całkowitym wyschnięciu (ok. 24h), można przystąpić do szlifowania międzywarstwowego.

Etap IV – Szlifowanie międzywarstwowe

Etap ten polega na wyrównaniu powierzchni pierwszej warstwy, profilującej Grigio Futura P, zebraniu nadmiaru materiału i odpowiednim przygotowaniu podłoża pod warstwę końcową.

 • Używamy do tego celu oscylacyjnych szlifierek mechanicznych, polerek wolnoobrotowych lub wykonujemy szlifowanie ręcznie.
 • Stosujemy papiery ścierne o gradacji od 40 do 60 lub pad diamentowy o gradacji 30-50. Efekt szlifowania uzależniony jest od techniki pracy, siły docisku, obrotów urządzenia oraz zastosowanej gradacji materiału ściernego.

Etap V – Aplikacja warstwy końcowej dekoracyjno – użytkowej

 • Przed nałożeniem tej warstwy, całość powierzchni dokładnie czyścimy z kurzu po szlifowaniu oraz przecieramy lekko wilgotnym mopem z mikrofibry.
 • Oczyszczoną powierzchnię gruntujemy preparatem głęboko penetrującym RG-P w ilości ok. 0,1 kg/m2 i pozostawiamy ją do całkowitego wyschnięcia (2-24h).
 • Na tak przygotowane podłoże, aplikujemy końcową warstwę materiału Grigio Futura P. Sposób jej aplikacji jest analogiczny jak w etapie I, stosujemy taką samą technikę nakładania oraz narzędzia.
 • Warstwa końcowa powinna być większej grubości niż warstwa podkładowa. Powinniśmy zużyć ok. 2 kg materiału na 1 m2.
 • Po całkowitym wyschnięciu (min. 24h) można przystąpić do szlifowania końcowego.

Etap VI – Szlifowanie końcowe

Etap ten służy do wyrównania powierzchni uprzednio nałożonej końcowej warstwy materiału Grigio Futura P, zebranie nadmiaru materiału i odpowiedniego przygotowania pod warstwę lakierniczą (zabezpieczająco-uszczelniającą).

Efekt tego szlifowania będzie widoczny w „wyrobie gotowym”, dlatego pracę tę wykonujemy z najwyższą starannością. Wszystkie „niedoskonałości szlifowania” mogą jeszcze bardziej się uwidocznić po aplikacji warstwy lakierniczej.

 • Do szlifowania końcowego stosujemy materiały ścierne o wyższych gradacjach. Siatki ścierne oraz papiery ścierne o gradacji od 60 do 80 lub pad diamentowy o gradacji 50.
 • Efekt szlifowania uzależniony jest od techniki pracy, siły docisku, obrotów urządzenia oraz zastosowanej gradacji materiału ściernego.
 • Po wyszlifowaniu, powierzchnię dokładnie czyścimy, stosując odkurzacz przemysłowy. Dopuszczalne, a nawet zalecane jest dodatkowe przetarcie powierzchni suchym mopem z mikrofibry. Należy jednak uważać, aby nie pozostawić smug na powierzchni mikrocementu.

WAŻNE UWAGI PRAKTYCZNE

 • Powłok mikrocementowych nie polerujemy, jedynie je szlifujemy. Przez zabieg polerowania rozumie się stosowanie narzędzi ściernych o bardzo wysokich gradacjach. Wysokie gradacje materiałów ściernych w kontakcie z mikrocementem wytwarzają bardzo wysoką temperaturę powierzchni, co w efekcie prowadzi do zjawiska „spalania” polimerów organicznych zawartych w mikrocemencie. Widocznym tego efektem są ciemne przebarwienia powierzchni polerowanych. Niestety efekt „przypalenia” mikrocementu jest już nieodwracalny.
 • Po wyszlifowaniu końcowym powierzchni, nie możemy dokonywać żadnych dodatkowych napraw powierzchniowych. Wszystkie takie zabiegi pozostaną widoczne w formie plam i łat o innej kolorystyce. Ewentualne drobne korekty powierzchni np. zalepienie drobnych dziurek lub kraterów możemy punktowo wykonać po pierwszej warstwie lakierniczej. Mogą być one widoczne, ale w bardzo minimalnym stopniu.
 • Podczas szlifowania końcowego powinniśmy bardzo uważać na tzw. „przeszlifowanie” wierzchniej warstwy dostając się do warstwy podkładowej. Efektem takiego przeszlifowania będzie ciemna plama o nieregularnych krawędziach. Efekt przeszlifowania jest nieodwracalny i jedyną metodą naprawy jest aplikacja kolejnej, nowej warstwy mikrocementowej. Efekt przeszlifowania związany jest najczęściej z niewłaściwie wykonanym szlifowaniem po pierwszej warstwie, gdzie pozostawiliśmy nierówności w postaci tzw. „górek”, które podczas szlifu końcowego ścinamy dostając się do warstwy pierwszej.
 • Błędem jest także stosowanie „zaszlichconych” papierów ściernych podczas szlifowania. Niesie to ryzyko przypalenia i przyciemnienia powierzchni. Kiedy papier ścierny jest zanieczyszczony, zapchany pyłem, wówczas zaczyna zachowywać się jak narzędzie polerujące o wysokiej gradacji i powoduje przypalanie mikrocementu.

Etap VII – Końcowe zabezpieczenie powierzchni

 • Powierzchnię po dokładnym oczyszczeniu, zabezpieczamy powłokowo lakierem (w przypadku podłóg, mebli, blatów itp.) lub impregnatem hydrofobowym (w przypadku ścian, ale w miejscach użytkowania suchego).
 • Wybór odpowiedniego środka uzależniony jest od przeznaczenia i użytkowania.
 • Lakierowanie preparatem poliuretanowym wodnym itPUR W stosujemy zazwyczaj wewnątrz pomieszczeń, wykonując zawsze minimum 2 warstwy zabezpieczenia, w odstępach 24 godzinnych.
 • Lakierowanie preparatem poliuretanowym rozpuszczalnikowym itPUR R lub itPUR RZ stosujemy zazwyczaj na zewnątrz lub wewnątrz, na powierzchnie użytkowe bardzo mocno eksploatowane, narażone na stały kontakt z wodą, wykonując 2-3 warstwy zabezpieczenia, w odstępach min. 24 godzinnych.
 • Uwaga: Należy pamiętać, że użycie lakierów poliuretanowych szczególnie rozpuszczalnikowych, powoduje przyciemnienie lakierowanej powierzchni. Aby zmniejszyć lub wyeliminować to zjawisko przed aplikacją lakieru, mikrocement należy zagruntować. preparatem RG-P w ilości 0,1 kg/m2 i odczekać z warstwą lakierniczą minimum 24 godziny.
 • Do lakierowania używamy specjalistycznych wałków przeznaczonych do danego typu preparatu lakierniczego. Wałek jest narzędziem jednorazowego użytku. Nawet starannie umyty, znacząco zmniejszy jakość kolejnej powłoki zabezpieczającej.
 • Każda powłoka lakiernicza powinna mieć minimalną, wymagalną grubość. Dlatego staramy się, aby zużycie lakieru na 1 m2 na jedną warstwę, wynosiło minimum 0,1 kg. Nieumiejętna aplikacja gruntu lub lakieru np. zbyt wolne jego nakładanie, nakładanie się warstw podczas aplikacji, użycie słabej jakości wałka, zbyt mocne dociskanie i odsączanie wałka na powierzchni – może prowadzić do powstawania smug. Zjawisko takie jest nieodwracalne.
 • Pozostawienie na powierzchni końcowej drobnych dziurek lub kraterów, może prowadzić do wnikania w nie wody. Niekiedy lakier z uwagi na swoją lepkość i średnicę polimeru, nie jest w stanie ich zasklepić i wypełnić. Dlatego szczególnie w strefach mokrych po wykonaniu pierwszej powłoki lakierniczej, możemy punktowo je zasklepić za pomocą mikrocementu, a po jego wyschnięciu delikatnie przeszlifować i zamknąć drugą warstwą lakierniczą.
 • Dobrą praktyką, szczególnie w strefach mokrych jest naniesienie dodatkowej warstwy środka doszczelniającego itPRO. Preparat posiada drobne nanocząsteczki polimerowe, które wnikną w najdrobniejsze kraterki, trwale je wypełniając. Preparat nanosimy jako ostateczne zabezpieczenie na już wykonane powłoki lakiernicze.

Aranżacja z wykorzystaniem mikrocementu Grigio Futura P >>

Po kliknięciu na zdjęcie, otworzy się w oddzielnym okienku.

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami.

Szczegółowych informacji na temat produktów i systemów GRIGIO Futura P udziela Dział Technologiczny Itbud (kontakt dostępny na stronie www.itbud.com.pl.)

WARUNKI BHP

Podczas pracy z materiałem używać ubrania ochronnego, rękawic ochronnych i okularów ochronnych. Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie produktu zawarte są w karcie charakterystyki dostępnej u producenta.

PZA 300x300

Karta użytkowania i konserwacji posadzki dekoracyjnej Systemu Grigio Futura oraz Extra Dur

Otwórz 0,2 MB

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Uwagi prawne

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych