Produkt: Grigio Base

Grigio Base – mikrocementowa zaprawa do reprofilacji podłoża.

Cena wyświetlana po wyborze wagi i koloru, za 1 sztukę produktu.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Grigio Base – zaprawa systemu Grigio Futura przeznaczona do wykonywania reprofilacji (ponownego wyrównania) podłoża, przed wykonaniem dekoracyjnej posadzki mikrocementowej.

Grigio Base to jednoskładnikowa, modyfikowana polimerami zaprawa, na bazie spoiw hydraulicznych, zawierającą w swoim składzie kruszywa kwarcowe o maksymalnym uziarnieniu 1,2 mm oraz domieszki reologiczne.

Grigio Base może być stosowana na większości podłoży betonowych, w tym jastrychach z miksokreta oraz anhydrytowych i innych powszechnie stosowanych w budownictwie, po odpowiednim ich przygotowaniu.

Grigio Base dzięki zastosowaniu płynnych pigmentów, możemy wybarwić na dowolny kolor.

Mikrocement Grigio Base przeznaczony jest do:

 • Wyrównywania podłoży.
 • Reprofilacji podłoży.
 • Uzupełniania ubytków podłoża.
 • Wykonania warstwy wyrównującej na podłożu z płytek ceramicznych.
 • Do stosowania na większości podłoży mineralnych betonowych, cementowych, porowatych lub zmatowionych ceramicznych.
 • Do stosowania na posadzkach i ścianach. W budownictwie publicznym oraz mieszkaniowym Na zewnątrz i do wewnątrz.

Mikrocement Grigio Base jest częścią systemu Mikrocement Grigio Futura, Może być stosowany jako podkład, pod wszystkie rodzaje mikrocementów: Grigio Futura P, M, H, Extra Dur.

Przed zastosowaniem Grigio Base, należy przygotować odpowiednio podłoże oraz je zagruntować.

Gruntowanie i wzmacnianie podłoża

 • Grunt itPOX GP – na wszystkie podłoża betonowe.
 • Podkład itPOX Z – na wszystkie podłoża betonowe.
 • Piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2 – 0,8 mm lub 0,4-1,6 mm.
 • Kwarc grunt – na powierzchnie poziome.
 • Czas mieszania: minimum 3 minuty (do jednorodnej postaci).
 • Urządzenia do mieszania: wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne.
 • Narzędzia do aplikacji: stalowe, nierdzewne pace.
 • Czyszczenie narzędzi: ciepła woda lub mechanicznie.
 • Czas pomiędzy kolejnymi warstwami: 24 godziny uzależnione od temperatury otoczenia i podłoża oraz grubości warstwy.
 • Pełne utwardzenie zaprawy: do 7 dni.

Etap I – Gruntowanie i wyrównywanie podłoża

Ma na celu wyrównanie chłonności podłoża oraz zwiększenie przyczepności nakładanej warstwy Grigio Base. Przed położeniem gruntu należy zeszlifować posadzkę aby uzyskać podłoże, pozbawione zanieczyszczeń i wtrąceń.

Można zastosować jeden lub dwa preparaty gruntujące systemu, niezależnie od jakości podłoża:
itPOX GP (czas schnięcia do 6 h) oraz
itPOX Z z siatką z tworzywa i zasypem piaskowym (czas schnięcia 24 godziny)

Etap II – Aplikacja warstwy podkładowej Grigio Base

Po całkowitym wyschnięciu preparatów podkładowych, nanosimy warstwę Grigio Base, która stanowi warstwę wyrównującą lub profilującą. Maksymalna grubość warstwy to 1 cm, w przypadku konieczności nałożenia większej grubości kolejną warstwę nanosimy po 24 godzinach.

Do jej aplikacji używamy pac stalowych nierdzewnych, może być również typ wenecki. Materiał nakładamy równomiernie wykonując krótkie i zdecydowane ruchy pacą. Po całkowitym wyschnięciu 24 godziny, można przystąpić do szlifowania między warstwowego.

Etap III Szlifowanie między warstwowe

Etap ten służy do wyrównania powierzchni uprzednio nałożonego materiału, zebranie naddatku materiału i odpowiedniego przygotowania pod warstwę jednej z odmian mikrocementu dekoracyjnego. Używamy do tego celu szlifierek mechanicznych wolno obrotowych lub wykonujemy je ręcznie. Stosujemy papiery ścierne o gradacji ok. 60. Efekt szlifowania uzależniony jest od techniki pracy, siły docisku, obrotów urządzenia oraz zastosowanej gradacji.

Przed nałożeniem dekoracyjnej warstwy mikrocementu należy pamiętać o gruntowaniu międzywarstwowym preparatem RG-P w ilości od 0,1 do 0,2 kg/m2.

 • Czas mieszania: minimum 3 minuty (do jednorodnej postaci).
 • Urządzenia do mieszania: wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne.
 • Narzędzia do aplikacji: stalowe, nierdzewne pace.
 • Czyszczenie narzędzi: ciepła woda lub mechanicznie.
 • Czas pomiędzy kolejnymi warstwami: 24 godziny uzależnione od temperatury otoczenia i podłoża oraz grubości warstwy.
 • Pełne utwardzenie zaprawy: do 7 dni.

Dane techniczne

 • Baza chemiczna: mikrocement, polimery redyspergowalne.
 • Uziarnienie: < 0,1 mm – 1,2 mm.
 • Grubość 1 warstwy: maksymalnie 1cm.
 • Właściwości robocze: do 20 minut od zmieszania z wodą.
 • Średnia przyczepność do podłoży: > 1,5 MPa (po 28 dniach).
 • Zużycie średnie na 1 m2/1cm: ok. 20 kg /m2.
 • Warunki aplikacji: temperatura otoczenia minimum 5 °C do maksymalnie 30 °C.
 • Odporność na ścieranie w badaniu BCA (klasa): AR 1,5.

Dane produktu

 • Postać / barwa: proszek koloru białego lub jasno szarego do rozrabiania z wodą lub wodą i pigmentami barwiącymi.
 • Waga: 20 kg.
 • Warunki składowania: szczelnie zamknięte opakowania, suche miejsce, temperatura: od +5 °C do +30 °C, zużyć 12 miesięcy od daty produkcji.
 • Zużycie: około 20 kg/m2/1cm grubości warstwy.

Właściwości produktu

 • Wysoka przyczepność do większości podłoży.
 • Wysoka elastyczność.
 • Zdolność do przenoszenia naturalnych odkształceń i pracy podłoża.
 • Zdolność maskowania drobnych pęknięć.
 • Łatwość aplikacji.
 • Dobra urabialność.

PZA 300x300

grigio futura

grigio futura

 • Podczas pracy z materiałem używać ubrania ochronnego, rękawic ochronnych i okularów ochronnych.
 • Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie produktu zawarte są w karcie charakterystyki, dostępnej u producenta.

Karta użytkowania i konserwacji posadzki dekoracyjnej Systemu Grigio Futura oraz Extra Dur

Otwórz 0,2 MB

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w niniejszym dokumencie. (wg art 449 kc). Szczegółowe informację na temat produktów i systemu udziela Dział Technologiczny Itbud, dane kontaktowe dostępne w witrynie nwww.itbud.com.pl.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych