Frodukt: FLOORPRESS

Posadzka dekoracyjna, cienkowarstwowa, odciskana formami (stemplami), System DuroPress. Dostępne 12 kolorów.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, kładziona na istniejących podłożach betonowych.

Wyczyść

Opis

Wszystkie kategorie produktów >>

FloorPress jest cienkowarstwową mieszanką betonową, zawierającą twarde kruszywa kwarcowe, wysoko sprawne cementy oraz odpowiednie domieszki chemiczne.

Wzory stempli do odciskania, dostępne są do wypożyczenia. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z firmą Itbud.

 • Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
 • Wysoka odporność na ścieranie.
 • Mieszanka zbrojona włóknami cyrkonowymi.
 • Zwiększona odporność na pęknięcia.
 • Dobra przyczepność do podłoża.
 • Walory estetyczne.
 • Odporność na ścieranie na tarczy Bohmego: klasa A3.
 • Twardość wg skali Mohsha:  ≥ 6 MPa.
 • Przesiąkliwość oleju pod ciśnieniem: ≥ 0,9 MPa.
 • Przesiąkliwość oleju: 0 mm.
 • Przesiąkliwość wody: ≤ 3,5 mm.
 • Przyczepność do betonu podkładowego po 28 dniach: 3 MPa.
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 8 MPa.
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 35 MPa.
 • Worki: 25kg, palety: 1200kg.
 • Składowanie: w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci i przemarzania, 6 miesięcy od daty produkcji.

PODŁOŻE

 • Podłoże musi być stabilne, nośne, twarde, zwarte, bez spękań i wolne od zanieczyszczeń. Podłoże zanieczyszczone należy oczyścić mechanicznie, np.: przez śrutowanie lub frezowanie.
 • Wytrzymałość podłoża betonowego na odrywanie, co najmniej 1,5 N/m2. Słabe podłoża, mogące ulegać spękaniom i odkształceniom pod wpływem obciążeń, należy usunąć.
 • Jeżeli wytrzymałość podłoża wynosi mniej lub jest ono nierówne, niejednorodne, należy najpierw dosycić i wzmocnić podłoże żywicą itPOX GP.
 • Podłoże zagruntować preparatem itPOX 100ST z pełnym zasypem piasku kwarcowego, po związaniu żywicy nadmiar piasku usunąć.

WARUNKI APLIKACJI

 • Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac oraz przez następne 5 dni powinna wynosić +5°C ‐ +25°C.
 • Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci np. w wyniku działania wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp.
 • W celu zapewnienia wysokiej jakości posadzki i jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami.

APLIKACJA

 • Floorpress należy mieszać z wodą w mieszalnikach lub przy użyciu mieszadła elektrycznego.
 • Do ok. 2,75 – 3,25 l czystej wody, wsypać 25 kg (worek) suchej mieszanki i mieszać przez co najmniej 2 ‐ 3 min., aż do uzyskania jednorodnej masy, bez grudek.
 • Wyrobioną masę przemieszać ponownie po 2-3 min.
 • Niedopuszczalne jest dodawanie piasku, cementu itp. Dopuszczalne są natomiast niewielkie modyfikacje kolorystyczne pigmentami płynnymi bądź proszkowymi.

WYKONANIE

 • Przygotowaną zaprawę Floorpress nanosić na podłoże i rozprowadzać na odpowiednią grubość: 2-3 cm.
 • Powierzchnię wyrównać dużą pacą stalową, pamiętając o obróbce krawędzi.
 • W odpowiednim momencie odcisnąć żądany wzór przy użyciu form, po uprzednim naniesieniu barwnego rozdzielacza Duropress, zapobiegającego przywieraniu form do zaprawy.
 • Po związaniu betonu, należy zmyć rozdzielacz agregatem ciśnieniowym, a następnie zaimpregnować suchą nawierzchnię preparatem itSIL SPECIAL. Preparat należy równomiernie nakładać metodą natryskową.
 • W celu utrzymania wysokiej estetyki posadzki, powierzchnię należy regularnie czyścić. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, wycieki oleju itp. należy usuwać bezpośrednio po ich powstaniu.

POPROŚ O KARTĘ PRODUKTU

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

Dodatkowe informacje

Wagabrak