Frodukt: FLOORPRESS

Posadzka dekoracyjna, cienkowarstwowa, odciskana formami (stemplami), System DuroPress 20 – 30 mm. Dostępne 12 kolorów.

Do wykonywania dekoracyjnych, barwnych, cienkowarstwowych nawierzchni na istniejących podłożach betonowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Wzory stempli do odciskania, dostępne są do wypożyczenia w firmie Itbud.

Cena wyświetla się po wybraniu koloru.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

 • Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
 • Wysoka odporność na ścieranie.
 • Mieszanka zbrojona włóknami cyrkonowymi.
 • Zwiększona odporność na pęknięcia.
 • Dobra przyczepność do podłoża.
 • Walory estetyczne.

Po kliknięciu na obrazek, otworzy się zdjęcie w oddzielnym oknie.

FloorPress jest cienkowarstwową mieszanką betonową, zawierającą twarde kruszywa kwarcowe, wysoko sprawne cementy oraz odpowiednie domieszki chemiczne.

 • Odporność na ścieranie H22/ 1000 obr./ 1000 g: Ubytek masy < 3000 mg.
 • Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody: < 0,1 kg/m2 ∙h0,5.
 • Odporność na uderzenie: Klasa 2: ≥ 10 Nm.
 • Przyczepność przy odrywaniu: ≥ 1,5 MPa.
 • Reakcja na ogień: Klasa A.
 • Worki: 25kg, palety: 1200kg.
 • Składowanie: w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci i przemarzania, 6 miesięcy od daty produkcji.

PODŁOŻE

 • Podłoże musi być stabilne, nośne, twarde, zwarte, bez spękań i wolne od zanieczyszczeń.
 • Podłoże musi być wysezonowane przez minimum 28 dni od jego wykonania.
 • Wytrzymałość podłoża betonowego na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa.
 • Jeżeli podłoże jest zanieczyszczone, należy oczyścić je mechanicznie np. przez śrutowanie lub frezowanie.
 • Słabe podłoża, mogące ulegać spękaniom i odkształceniom pod wpływem obciążeń, wówczas należy usunąć i wykonać nowe.
 • Jeżeli wytrzymałość podłoża wynosi mniej niż 1,5 MPa lub jest miejscami niejednorodne, należy najpierw wzmocnić je, dosycając żywicą głęboko penetrującą itPOX GP w ilości 0,4-0,5 kg/m2. Tak przygotowane podłoże o odpowiedniej wytrzymałości należy zagruntować preparatem itPOX 100 Z w ilości 0,4 kg/m2 z pełnym zasypem (3 kg/m2) kruszywa kwarcowego o granulacji od 0,4 mm do 1,6 mm. Po związaniu żywicy, nadmiar piasku usunąć poprzez szlifowanie i odkurzanie.

WARUNKI APLIKACJI

 • Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac oraz przez następne 5 dni powinna wynosić od +5°C do +30°C. (*1)
 • Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci np. w wyniku działania wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp.
 • W celu zapewnienia wysokiej jakości posadzki i jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami.

(*1) Podczas prowadzenia prac w temperaturach powyżej 25°C należy uważać, aby wykonywana powierzchnia nie była narażona na pełne słońce. Silne nasłonecznienie może powodować nadmierne nagrzanie
powierzchni, co może skutkować osłabieniem materiału, powstaniu rys i pęknięć skurczowych, odparzeniem warstwy Floorpress od podłoża.

APLIKACJA

 • Floorpress przed użyciem należy mieszać z wodą, stosując mieszalnik lub przy użyciu mieszadła elektrycznego.
 • Stosować następujące proporcje składników: do ok. 2,75 – 3,25 l czystej wody wsypać 25 kg (worek) suchej mieszanki i mieszać, przez co najmniej 23 min., aż do uzyskania jednorodnej masy, bez grudek.
 • Wyrobioną masę przemieszać ponownie po 2-3 min.
 • Niedopuszczalne jest dodawanie piasku, cementu itp.
 • Dopuszczalne są natomiast niewielkie modyfikacje kolorystyczne pigmentami płynnymi bądź proszkowymi.

WYKONANIE

 • Przygotowaną zaprawę Floorpress nanosić na podłoże i rozprowadzać na odpowiednią grubość: min 20 mm – max 30 mm.
 • Powierzchnię wyrównać dużą pacą stalową, pamiętając o obróbce krawędzi.
 • W odpowiednim momencie, odcisnąć żądany wzór przy użyciu form, po uprzednim naniesieniu barwnego rozdzielacza Duropress, zapobiegającego przywieraniu form do zaprawy Floorpress.
 • Po związaniu betonu (ok 48 godzin), należy zmyć rozdzielacz agregatem ciśnieniowym, wysuszyć powierzchnię a następnie zaimpregnować preparatem itSIL SPECIAL lub SilBruk. Preparat należy równomiernie nakładać metodą natryskową w 2 lub 3 warstwach, w odstępach czasu pozwalających na wyschnięcie każdej warstwy.
 • W celu utrzymania wysokiej estetyki posadzki, powierzchnię należy regularnie czyścić. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, wycieki oleju itp. należy usuwać bezpośrednio po ich powstaniu.

POPROŚ O KARTĘ PRODUKTU

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych