eSKLEP: System Posadzkowy PARKING SYSTEM

PARKING SYSTEM – antypoślizgowy system posadzkowy do garaży, parkingów, miejsc postojowych, ciągów jezdnych, pomieszczeń technicznych, warsztatów – wewnątrz budynków.  

System oparty na bazie żywic epoksydowych i naturalnego kruszywa kwarcowego. Przewidziany do silnego obciążenia ruchem pieszym i samochodowym.

Skład Systemu: itPOX 100 Z – żywica epoksydowa gruntująca, itPOX 200 – powłoka posadzkowa. epoksydowa, kruszywo kwarcowe 0,4-0,8 mm. Ilość składników odpowiednia do wybranej powierzchni.

Więcej o PARKING SYSTEM >>

Opis

Kolor

RAL 8001 RAL 7040 RAL 7032 RAL 6011 RAL 6010 RAL 5024 RAL 3011 RAL 1015 RAL 1001

Uwagi prawne

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.