eSKLEP: System Posadzkowy KAMIENNY DYWAN

KAMIENNY DYWAN – system posadzek żywicznych epoksydowych z barwnym kruszywem kwarcowym na nowe podłoże i stare podłoże na wylewce betonowej i jastrychach.

Kupujesz cały system: dobrany zestaw produktów wraz z odpowiednią ilością.

System dostępny od 30 marca do 30 września.

Produkty w systemie: itPOX 100 Z – żywica gruntująca, kruszywo kwarcowe techniczne 0,2 – 0,8 mmkruszywo kwarcowe techniczne 0,4-0,8 mmkruszywo kwarcowe barwne 0,4-0,8 mm, itPOX 400 – powłoka epoksydowa, zamykająca.

Więcej o systemie KAMIENNY DYWAN i ilości produktów >>

Opis

Kolor

Kruszywo kwarcowe barwione Kruszywo kwarcowe barwione

Uwagi prawne

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.