eSKLEP: System Posadzkowy CERPUR

CERPUR – system gładkich posadzek żywicznych poliuretanowych na istniejącym podłożu ceramicznym w budownictwie mieszkaniowym i lokalach usługowych

Skład Systemu: itPOX 100 Z – żywica epoksydowa gruntująca, itPUR 300 – poliuretanowa powłoka posadzkowa barwna, itPUR W – lakier poliuretanowy, zabezpieczający, kruszywo kwarcowe 0,1-0,3 mm. Ilość składników odpowiednia do wybranej powierzchni.

Więcej o systemie CERPUR >>

Opis

Kolor

9001 9002 7032v2 7035 7042 7016 5015 6021 3000

Uwagi prawne

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.