Produkt: DUROBET Premium
CT-A3-F5-C50

Utwardzacz dekoracyjny do wytwarzania kolorowych posadzek zacieranych.

Cena wyświetlana po wyborze koloru i wagi, za 1 sztukę produktu.

Wyczyść

Opis

DUROBET Premium jest barwną, suchą posypką cementową przeznaczoną do wytwarzania utwardzonych, dekoracyjnych posadzek betonowych metodą DST.

Posadzki wykonane z zastosowaniem DUROBET Premium posiadają parametry typowe dla zacieranych posadzek przemysłowych tj. wysokie parametry odporności na ścieranie, pylenie i wilgoć oraz znakomite cechy kolorystyczne i estetyczne.

Posadzkę DUROBET Premium można dodatkowo uszlachetnić metodami krzemianowania, szlifowania i polerowania w celu uzyskania nowych efektów wizualnych np. głęboki połysk, jak również tworzyć kompozycje kolorystyczne poprzez aplikację odmian barwnych posypki.

Zastosowanie DUROBET Premium

 • Wykonanie betonowych, dekoracyjnych posadzek przemysłowych, utwardzanych powierzchniowo metodą DST „suche na mokre”.
 • Posypka specjalnie przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych, utwardzonych posadzek betonowych w budownictwie mieszkaniowym oraz w obiektach reprezentacyjnych, publicznych i sakralnych.
 • Posypka może być przeznaczona w budownictwie przemysłowym: tj w magazynach, zakładach produkcyjnych, warsztatach, centrach handlowych i logistycznych, czyli wszędzie tam gdzie wymagana jest podwyższona odporność podłoża na ścieranie, czynniki chemiczne oraz wysoce zredukowane pylenie. Ponadto może być stosowania w przemyśle rolno-spożywczym i przetwórczym.
 • Przeznaczona do wykonywania posadzek z klasyczną siatką dylatacji, jak i posadzek bezdylatacyjnych.

Właściwości posadzki DUROBET Premium

 • Wysoka odporność na ścieranie (dla posadzek o dużym natężeniu ruchu kołowego i pieszego).
 • Zredukowane pylenie betonu.
 • Zwiększona odporność na uderzenia
 • Zmniejszona nasiąkliwość wody, olejów, smarów, tłuszczy i detergentów.
 • Szeroka paleta kolorystyczna.
 • Wysokie walory estetyczne.
 • Betony utwardzone warstwą DUROBET Premium mogą być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, w warunkach suchej i mokrej eksploatacji oraz mogą być wykonywane ze spadkiem i bez spadków.
 • Łatwe utrzymanie czystości.

Właściwości preparatu DUROBET Premium

 • Standardowo jest produkowany w kolorze naturalnego betonu (szary) oraz na zamówienie w kolorach: biały, jasno szary, ecru, kawa, brązowy, czarny, żółty, czerwony, niebieski, zielony.
 • Średnica najgrubszych kruszyw: 2,5 mm.
 • Doskonała urabialność poprzez odpowiedni dobór frakcji kruszyw.

Dane techniczne posadzki przemysłowej DUROBET Premium

 • Odporność na ścieranie na tarczy Bohmego: klasa A3.
 • Odporność na ścieranie w badaniu BCA: klasa AR1.
 • Twardość wg skali Mohsha najtwardszego kruszywa: ≥  6 MPa.
 • Przesiąkliwość oleju pod ciśnieniem: ≥ 0,9 MPa.
 • Przesiąkliwość oleju po 28 dniach działania 6 cm słupa oleju:  0 mm.
 • Przesiąkliwość wody po 28 dniach działania 6 cm słupa wody:  ≤ 3,5 mm.
 • Kolor warstwy wierzchniej utwardzonej (przybliżony): RAL 7040 (bez barwników), RAL 7023 (kolor szary ciemny).
 • Przyczepność do betonu podkładowego po 28 dniach: 3 MPa.
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach F5: 5 MPa.
 • Reakcja na ogień: A1a.
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dla próbki w postaci walca o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm: C50 50 Mpa

Dane techniczne preparatu DUROBET Premium

 • Wydajność: 3-5 kg/m2.
 • Zużycie dla posadzki barwnej w jaskrawych kolorach, dopuszczalne do: 6 kg/m2.
 • Opakowania: worek dwuwarstwowy 25 kg.
 • Wygląd: suchy proszek o granulacji od 0 do 2,5 mm (w zależności od rodzaju uziarnienia). Jednolicie zabarwiony, bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych.
 • Warunki składowania: w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze powyżej 5°C.
 • Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji.

Posypkę DUROBET Premium stosuje się na powierzchniach świeżo układanego betonu nisko skurczowego:

 • klasa: min. C20/25,
 • stosunek w/c:  ≤ 0,50,
 • ilość cementu: ≤ 350 kg/m3,
 • zawartość alkaliów w cemencie: max. do 0,6% (wg normy PN-B-19707:2013),
 • cement:
  CEM I bez dodatków popiołu lotnego,
  CEM II bez dodatków popiołu lotnego,
 • kruszywo o uziarnieniu: ≤ 16 mm,
 • zawartość frakcji: ≤ 0,25 mm – min. 4%,
 • punkt piaskowy: ok. 35%,
 • łączna ilość cementu i kruszywa frakcji: ≤ 0,25 mm – max. 450 kg/m3,
 • zalecane zbrojenie betonu siatką, prętami stalowymi lub zbrojeniem rozproszonym stalowym lub polimerowym.

Sposób użycia preparatu DUROBET Premium

 • Do utwardzania posadzek należy przystąpić w momencie częściowego związania betonu, co następuje po ok. 3.5 godzinach w temperaturze 18-20 ℃.
 • DUROBET Premium rozsypuje się równomiernie na zawibrowaną i wyrównaną powierzchnię betonu.
 • Zacieranie posadzki (ręczne lub mechaniczne) należy rozpocząć po 15 minutach od aplikacji DUROBET Premium, który ściemnieje pod wpływem wody.
 • Wstępne zacieranie wykonuje się za pomocą nakładki talerzowej, założonej na tarczę łopatkową a kolejne zatarcia dokonywane są łopatkami (stawianymi stopniowo pod coraz większym kątem).
 • Posadzkę należy zacierać do momentu uzyskania gładkiej i równej powierzchni.
 • W utwardzonej preparatem DUROBET Premium posadzce betonowej, po ok. 24 – 48 godzinach od zatarcia, należy wykonać dylatacje przeciwskurczowe.
 • W celu zatrzymania wody w zatartej posadzce, należy nanieść na powierzchnię impregnat itSIL (połysk) lub itLIT (mat) w ilości 0,1 – 0,15 kg/m2, bezpośrednio po zakończeniu zacierania (ale nie później) niż 24 godziny od zakończenia prac).
 • Pierwsza impregnacja na świeżo utwardzony i zatarty beton stanowi impregnacja tzw. technologiczna, mającą na celu uzyskanie maksymalnych wartości wytrzymałości mechanicznych posadzki.
 • Powtórny zabieg impregnacyjny zaleca się wykonać po wysezonowaniu posadzki lub oddaniu jej do użytkowania. Będzie to impregnacja tzw. zabezpieczająco – dekoracyjna.
 • W celu maksymalnego wydłużenia czasu eksploatacji posadzki, zabiegi pielęgnacyjne należy okresowo powtarzać zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie „Eksploatacja i zabezpieczanie posadzek przemysłowych ITBUD”.
 • Prace posadzkarskie należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i zaleceniami producenta. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Posadzki przemysłowe z natury są niejednorodne

 • Posadzki przemysłowe z natury są niejednorodne pod względem barwy, szczególnie w okresie dojrzewania betonu. Na powierzchniach może być widoczna drobna siatka przypowierzchniowych spękań włoskowatych na wzór marmurku lub sieci pajęczej. Jest to zjawisko występujące niejednolicie i w zróżnicowanym charakterze. Szczególnie widoczne jest to na mokrej posadzce. Jest to zjawisko naturalne i nie należy traktować go jako wady wykonawczej lub materiałowej. Technicznie niemożliwe do uniknięcia, jednak nie obniża walorów użytkowych i parametrów technicznych posadzki. Mikrorysy i pajączki mogą być jedynie niedogodnością estetyczną w posadzce i nie można ich przyrównywać do spękań konstrukcji płyty, które mają inną naturę.

Użycie wózków widłowych i innych pojazdów

 • Należy zwrócić szczególną uwagę w użytkowaniu posadzki przy korzystaniu z wózków widłowych i innych pojazdów. Zalecana prędkość poruszania się wózków widłowych w miejscach o ograniczonej widoczności oraz dostępnych dla ruchu pieszego, powinna wynosić 3 km/h, w pozostałych przypadkach 6 km/h. Należy wyeliminować poślizg kół, niedozwolone jest gwałtowne przyspieszanie, hamowanie oraz skręcanie powodujące utratę przyczepności kół pojazdów oraz wózków widłowych na powierzchni posadzki. Szczególnie niedozwolone są praktyki, które powodują skręcanie kół w miejscu. W takim przypadku na posadzce mogą się pojawić niezwykle trudne bądź niemożliwe do usunięcia ślady termicznego wgrzewania się ogumienia w warstwę impregnatu lub bezpośrednio w beton. Pojawienie się tego typu uszkodzeń nie ma nic wspólnego z klasą trudnościeralności utwardzonej posadzki lub impregnatu i jest wadą wynikającą ze złego użytkowania posadzki przez inwestora. W tym przypadku – w celu zminimalizowania ryzyka powstawania wyżej opisanych uszkodzeń, zaleca się stosowanie w wózkach widłowych kauczukowych, białych kół pneumatycznych.

Ochrona środowiska

 • Preparat DUROBET Premium jest przyjazny środowisku, ekologiczny i nie zawiera substancji niebezpiecznych.

Środki ostrożności podczas prac nad posadzką przemysłową

 • Należy pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji w pomieszczeniach, gdzie wykonywane są prace.
 • Należy zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej tj: odpowiednie, nienasiąkliwe obuwie, nienasiąkliwe kombinezony, okulary ochronne, maseczki na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice ochronne.
 • Komponenty stosować z dala od ognia i źródeł ciepła.
 • Przechowywać materiały i narzędzia poza zasięgiem dzieci.
 • W przypadku kontaktu preparatów ze skórą lub oczami, natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę natłuścić kremem.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Informacje dodatkowe

  WagaBrak danych