PARKING SYSTEM – antypoślizgowy system posadzkowy
do stosowania w garażach i miejscach postojowych wewnątrz budynków

PARKING SYSTEM to specjalistyczny, antypoślizgowy system posadzkowy, oparty na bazie żywic epoksydowych i naturalnego kruszywa kwarcowego.

PARKING SYSTEM przeznaczony jest do użycia w garażach, miejscach postojowych, ciągach jezdnych, pomieszczeniach technicznych  i warsztatach – wewnątrz budynków.

PARKING SYSTEM używa się na nowych podłożach i starych, zużytych wylewkach betonowych i jastrychach.

Odporność mechaniczna posadzki PARKING SYSTEM jest przewidziana do silnego obciążenia ruchem pieszym i samochodowym. System szczególnie zalecany w miejscach o wysokich wymogach sanitarnych. Materiał wykazuje bardzo dobrą odporność na agresję chemiczną.

PARKING SYSTEM tworzy barwną powłokę posadzkową o grubości 2 mm, trwale zespojoną z istniejącym podłożem. Posiada znakomite parametry odporności mechanicznej, chemicznej oraz typową dla materiałów epoksydowych szczelność i odporność na wilgoć.

Wchodząca w skład systemu żywica epoksydowa itPOX 200, nadaje zasadniczy kolor posadzki wg wzornika RAL, będącego w ofercie Itbud.

Zdjęcia posadzki >>

Skład systemu: itPOX 100 Z – żywica epoksydowa, gruntująca, itPOX 200 – powłoka epoksydowa – barwna, kruszywo kwarcowe 0,4 – 0,8 mm.

Właściwości & Parametry | rozwiń

Właściwości posadzki żywicznej epoksydowej PARKING SYSTEM

 • Powierzchnia antypoślizgowa z opcją indywidualnego dostosowania do stref użytkowych.
 • Łatwe utrzymanie w czystości.
 • Wysoka odporność mechaniczna.
 • Wysoka odporność chemiczna.
 • Odporność na zabrudzenia smarami i olejami.
 • Oporność na korozję wywołaną solą drogową.
 • Wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska mokrego.
 • Bogata kolorystyka RAL.

RAL 8001 RAL 7040 RAL 7032 RAL 6011 RAL 6010 RAL 5024 RAL 3011 RAL 1015 RAL 1001

Parametry posadzki żywicznej epoksydowej PARKING SYSTEM

 • Grubość systemu: około 2 mm.
 • Klasa poślizgowości: R-10; R-12 (DIN 51130).

Właściwości posadzki po 28 dniach

 • Przyczepność: > 1,5 N/mm2.
 • Odporność na ścieranie: ≤ AR1.
 • Odporność na uderzenia: ≥ IR4.
 • Odporność chemiczna: wg tabeli odporności chemicznej.
 • Reakcja na ogień: Bfl-s1.

Zestaw materiałów systemu PARKING SYSTEM | rozwiń

Zestaw systemu PARKING SYSTEM na posadzkę 20 m2

(1) itPOX 100 Z: 26 kg, 4 zestawy A + B.
(2) itPOX 200: 20 kg, 1 zestaw A + B.
(3) Kruszywo kwarcowe 0,4 – 0,8: 100 kg, 4 worki.

Użycie systemu PARKING SYSTEM | rozwiń

Etap I przygotowanie podłoża

 • Podłoże betonowe przed aplikacją posadzki PARKING SYSTEM musi posiadać wilgotność niższą niż 5%.
 • Podłoże musi być równe, wolne od luźnych elementów, pozbawione mleczka cementowego.
 • Przed zagruntowaniem zaleca się lekkie przeszlifowanie podłoża papierem ściernym lub tarczą diamentową o granulacji od 16 do 40 mm w celu usunięcia ewentualnych nierówności i elementów słabo związanych.
 • Większe ubytki należy uzupełnić materiałami mineralnymi lub jastrychem epoksydowym, przed aplikacją gruntu itPOX 100 Z.
 • Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu musi być przeprowadzana w temperaturach: min. +10˚C do max +25˚C.

Etap II przygotowanie materiałów do pracy

 • Komponenty A i B poszczególnych typów żywic wymieszać przed połączeniem.
 • Połączyć komponenty A i B i ponownie wymieszać. Czas mieszania nie krócej jak 3 min.
 • Opakowania składników A i B są przygotowane w odpowiednich proporcjach mieszania.
 • W przypadku zakładanego zużycia materiałów w ilościach mniejszych niż jeden zestaw żywicy, należy przygotować mieszankę wg wagowych proporcji podanych na etykietach.
 • Żywic nie należy rozcieńczać wodą. Używać mieszadeł wolnoobrotowych elektrycznych (250-450 obr/min) lub innych mechanicznych wolnoobrotowych urządzeń mieszających.
 • Czas otwarty czyli tzw. „czas życia” rozrobionych mieszanek wynosi ok 15 minut (w zależności od temperatury otoczenia może ulegać zmianom).
 • Dla zachowania jednolitych cech aplikacyjnych należy rozłożyć materiał jak najszybciej po połączeniu składników.

Uwaga – nie należy łączyć ze sobą komponentów różnych typów żywic, a mieszanki należy przygotowywać bezpośrednio przed aplikacją na konkretnym etapie.

Etap III warstwa gruntująca – dystansowa

 • itPOX 100 Z z kruszywem kwarcowym 0,4 – 0,8.
 • Gruntowanie preparatem itPOX 100 Z ma na celu wyrównanie chłonności podłoża oraz zwiększenie przyczepności zasadniczej warstwy posadzkowej do podłoża.
 • itPOX 100 Z wymieszany w odpowiednich proporcjach, należy aplikować na podłoże betonowe przy użyciu gumowej pacy lub stalowej rakli, a następnie równomiernie rozprowadzić za pomocą wałka w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
 • Następnie należy powierzchnię zasypać kruszywem kwarcowym w ilości ok. 1,5 kg/m2.
 • Warstwę pozostawić do utwardzenia na okres ok. 24 godzin.
 • Normowe zużycie itPOX 100 Z w tym etapie mieści się w granicach 0,4 kg/m2.

Etap IV warstwa gruntująco – konstrukcyjna

 • itPOX 100 Z z kruszywem kwarcowym 0,4 – 0,8.
 • Ponowna aplikacja preparatem itPOX 100 Z ma na celu zbudowanie warstwy konstrukcyjnej, a zatopione w niej kruszywo nadaje zasadniczą antypoślizgową powierzchnię, która w następnym etapie jest zamykana żywicą barwną.
 • itPOX 100 Z wymieszany w odpowiednich proporcjach, należy aplikować na podłoże betonowe przy użyciu gumowej pacy lub stalowej rakli, a następnie równomiernie rozprowadzić za pomocą wałka w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
 • Następnie należy powierzchnię zasypać kruszywem kwarcowym w ilości ok. 2,5 do 3 kg/m2.
 • Warstwę pozostawić do utwardzenia na okres ok. 24 godzin.
 • Normowe zużycie itPOX 100 Z w tym etapie mieści się w granicach 0,8 kg/m2.
 • Po wyschnięciu warstwy gruntującej, można aplikować pierwszą warstwę barwnej żywicy epoksydowej itPOX 200.

Etap V warstwa zasadnicza – barwna

 • itPOX 200 wymieszany w odpowiednich proporcjach, aplikować na zagruntowane podłoże przy użyciu pacy stalowej.
 • Warstwę pozostawić do utwardzenia na okres ok. 24 godzin.
 • Normowe zużycie preparatu 0,9 kg/m2.

Wymagania BHP| rozwiń

 • Podczas pracy z materiałem używać ubrania ochronnego, rękawic i okularów ochronnych.
 • Podczas pracy z materiałami systemu w pomieszczeniach zamkniętych, zawsze należy zapewnić odpowiednią wentylację.
 • Świeżo naniesiony materiał musi być chroniony przed bezpośrednim działaniem wody przez min. 24 h.
 • Nie prowadzić prac w warunkach mocnego nasłonecznienia i dużej cyrkulacji powietrza.
 • Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, właściwości toksykologiczne materiałów zawarte są w kartach produktów MSDS dostępnej na żądanie.
 • Zalecamy zapoznanie się z kartami technicznymi poszczególnych produktów na stronie www.itbud.com.pl lub kontakt z działem Technicznym Producenta.

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się najnowszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.