KAMIENNY DYWAN – system posadzek żywicznych epoksydowych
z barwnym kruszywem kwarcowym

System dostępny od 30 marca do 30 września.

KAMIENNY DYWAN to antypoślizgowy system do użycia zarówno na nowych podłożach, jak i starych, zużytych wylewkach betonowych oraz jastrychach. Do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i w lokalach komercyjnych, salonach sprzedaży i wystawowych, poczekalniach, recepcjach. Parametry wytrzymałości pozwalają na zastosowanie w garażach, na parkingach, miejscach postojowych, w pomieszczeniach technicznych, warsztatach i w magazynach.

Cechą charakterystyczną posadzki KAMIENNY DYWAN jest twarde, zatopione w żywicy epoksydowej barwne kruszywo, nadające barwę i wzór powierzchni.

Odporność mechaniczna posadzki KAMIENNY DYWAN jest przewidziana do silnego obciążenia ruchem pieszym i samochodowym wewnątrz budynków. System szczególnie zalecany w miejscach o wysokich wymogach sanitarnych. Materiał wykazuje bardzo dobrą odporność na agresję chemiczną.

KAMIENNY DYWAN tworzy barwną powłokę posadzkową o grubości 3 mm, trwale zespojoną z istniejącym podłożem. Posiada znakomite parametry odporności mechanicznej, chemicznej oraz typową dla materiałów epoksydowych szczelność i odporność na wilgoć. Obecność kruszyw w posadzce nadaje jej wyjątkową trudnościeralność i odporność mechaniczną.

Zdjęcia posadzki >>

Skład Systemu: (1) itPOX 100 Z – żywica epoksydowa, gruntująca, (2) kruszywo kwarcowe, techniczne 0,2 – 0,8 mm, (3) kruszywo kwarcowe, techniczne 0,4 – 0,8 mm, (4) kruszywo barwne 0,4 – 0,8 mm, (5) itPOX 400 – powłoka epoksydowa, zamykająca.

Właściwości & Parametry | rozwiń

Właściwości posadzki żywicznej epoksydowej KAMIENNY DYWAN

 • Powierzchnia antypoślizgowa z opcją indywidualnego dostosowania do stref użytkowych.
 • Łatwe utrzymanie w czystości.
 • Wysoka odporność mechaniczna.
 • Wysoka odporność chemiczna.
 • Odporność na zabrudzenia smarami i olejami.
 • Oporność na korozję wywołaną solą drogową.
 • Wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska mokrego.
 • Bogata możliwość kompozycji wzorów strukturalnych za pomocą kruszyw barwionych.

Kruszywo kwarcowe barwione

Kruszywo kwarcowe barwione

Parametry posadzki żywicznej epoksydowej KAMIENNY DYWAN

 • Grubość systemu: około 3 mm.
 • Klasa poślizgowości: R-10; R-12 (DIN 51130).

Właściwości posadzki po 28 dniach

 • Przyczepność: > 1,5 N/mm2.
 • Odporność na ścieranie: ≤ AR1.
 • Odporność na uderzenia: ≥ AR4.
 • Odporność chemiczna: wg tabeli odporności chemicznej.
 • Reakcja na ogień: Bfl – s1.

Zestaw systemu KAMIENNY DYWAN | rozwiń

Zestaw systemu KAMIENNY DYWAN na powierzchnię 20 m2

(1) itPOX 100 Z: 13 kg, 2 zestawy A + B.
(2) itPOX 400: 14 kg, 2 zestawy A + B.
(3) Kruszywo kwarcowe 0,4 – 0,8: 50 kg, 2 worki.
(4) Kruszywo kwarcowe 0,2 – 0,8: 25 kg, 1 worek.
(5) Kruszywo barwne 0,4 – 0,8: 75 kg, 3 worki.

Użycie systemu KAMIENNY DYWAN | rozwiń

Etap I przygotowanie podłoża

 • Podłoże betonowe przed aplikacją systemu KAMIENNY DYWAN musi posiadać wilgotność niższą niż 5%.
 • Podłoże musi być równe, wolne od luźnych elementów, pozbawione mleczka cementowego.
 • Przed zagruntowaniem zaleca się lekkie przeszlifowanie podłoża papierem ściernym lub tarczą diamentową o granulacji od 16 do 40 mm w celu usunięcia ewentualnych nierówności i elementów słabo związanych.
 • Większe ubytki należy uzupełnić materiałami mineralnymi lub jastrychem epoksydowym, przed aplikacją gruntu itPOX 100 Z.
 • Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu musi być przeprowadzana w temperaturach: min. +10˚C do max +25˚C.

Etap II przygotowanie materiałów do pracy

 • Komponenty A i B poszczególnych typów żywic, wstrząsnąć w opakowaniach i łączyć w zalecanych proporcjach w naczyniu o pojemności min. 20 l.
 • Czas mieszania nie krócej jak 3 min. Składniki A i B dostarczane są w odpowiednich proporcjach mieszania i nie zaleca się dzielenia składników na mniejsze porcje.
 • Nie należy również dolewać wody.
 • Używać mieszadeł wolnoobrotowych, elektrycznych (250-450 obr/min) lub innych mechanicznych, wolnoobrotowych urządzeń mieszających.
 • Czas otwarty czyli tzw. „czas życia” rozrobionych mieszanek wynosi ok 15 minut (w zależności od temperatury otoczenia).
 • Dla zachowania jednolitych cech aplikacyjnych, należy rozłożyć materiał jak najszybciej po połączeniu składników.

Uwaga – nie należy łączyć ze sobą komponentów różnych typów żywic, a mieszanki należy przygotowywać bezpośrednio przed aplikacją na konkretnym etapie.

Etap III warstwa gruntująca – dystansowa

 • itPOX 100 Z z kruszywem kwarcowym.
 • Mieszaninę żywicy z kruszywem należy wymieszać w proporcji 1 (żywica) do 0,6 (piasek o frakcji 0,2-0,8mm), następnie stalową raklą równomiernie rozkładamy na powierzchni.
 • W kolejnym kroku, na mokrą żywicę wysypać kruszywo naturalne o frakcji 0,4 – 0,8 mm w ilości 2,5 kg/m2 posadzki.
 • Piasek wysyca się żywicą i łączy, tworząc po wyschnięciu (ok. 8-12 godzin) mostek sczepny dla następnych warstw posadzki.
 • Przed wykonaniem następnego etapu, należy powierzchnię lekko przeszlifować papierem ściernym o gradacji 16/24 i odkurzyć, aby usunąć niezwiązane kruszywo.
 • Warstwę pozostawić do utwardzenia na okres ok. 24 godzin.
 • Normowe zużycie itPOX 100 Z na tym etapie ok. 0,4 kg/m2.

Etap IV warstwa zasadnicza

 • itPOX 100 Z z kruszywem.
 • Aplikacja mieszaniny żywicy itPOX 100 Z z piaskiem kwarcowym o frakcji 0,2-0,8 mm, w proporcjach 1 (żywica) do 0,8 (piasek). Pracę należy wykonywać stalową raklą.
 • Następnie należy wykonać pełny zasyp wybranym kruszywem barwnym wg ustalonego wzoru, w ilości 3 kg/m2.
 • Po aplikacji kruszyw, warstwa zasadnicza polimeryzuje się przez ok. 10-12 godzin i po wyschnięciu ponownie szlifujemy delikatnie posadzkę i ponownie odkurzamy.
 • Warstwę pozostawić do utwardzenia na okres ok. 24 godzin.
 • Normowe zużycie itPOX 100 Z na tym etapie ok. 0,4 kg/m2.

Uwaga. Kruszywo nadaje dominujący kolor posadzce, ale na tym etapie można zastąpić bezbarwną żywicę itPOX 100 Z, żywicą barwną itPOX 200. W takim wypadku kolor itPOX 200 nasyca barwę posadzki, a także w przypadku punktowego uszkodzenia mechanicznego posadzki, maskuje ubytek kruszywa.

Etap V warstwa zamykająca

 • itPOX 400 wymieszany w odpowiednich proporcjach, aplikować na zagruntowane podłoże przez użycie pacy gumowej i następnie równomiernie rozprowadzając wałkiem.
 • Warstwę pozostawić do utwardzenia na okres ok. 24 godzin.
 • Normowe zużycie preparatu 0,7 kg/m2.
 • Po nałożeniu produkt powinien być chroniony przed bezpośrednią stycznością z wodą przez ok. 72 godziny.

Wymagania BHP| rozwiń

 • Podczas pracy z materiałem używać ubrania ochronnego, rękawic i okularów ochronnych.
 • Podczas pracy z materiałami systemu w pomieszczeniach zamkniętych, zawsze należy zapewnić odpowiednią wentylację.
 • Świeżo naniesiony materiał musi być chroniony przed bezpośrednim działaniem wody przez min. 24 h.
 • Nie prowadzić prac w warunkach mocnego nasłonecznienia i dużej cyrkulacji powietrza.
 • Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, właściwości toksykologiczne materiałów zawarte są w kartach produktów MSDS dostępnej na żądanie.
 • Zalecamy zapoznanie się z kartami technicznymi poszczególnych produktów na stronie www.itbud.com.pl lub kontakt z działem Technicznym Producenta.

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się najnowszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.