BETPUR – system gładkich posadzek żywicznych poliuretanowych
w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym

BETPUR jest samo-rozlewnym systemem posadzkowym opartym na bazie 2-komponentowych żywic poliuretanowych i epoksydowych. Przeznaczony do mieszkań, lokali handlowych i usługowych (np. zakłady fryzjerskie, salony sprzedaży), pomieszczenia medyczne i szpitalne, biura. Charakteryzuje się łatwością w utrzymaniu czystości i oraz podwyższoną odpornością w kontakcie z materiałami chemii kosmetycznej i gospodarczej.

Posadzka BETPUR jest przeznaczona do użycia wewnątrz pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu pieszych. Szczególnie polecana w miejscach o wysokich wymaganiach sanitarnych.

BETPUR tworzy barwną powłokę posadzkową o grubości 2  mm, trwale zespoloną z podłożem betonowym lub jastrychem mineralnym.

Składniki systemu: itPOX 100 Z to żywica epoksydowa, gruntująca. itPUR 300 – poliuretanowa powłoka posadzkowa – barwna, itPUR W – poliuretanowy lakier zabezpieczający – transparentny, matowy.

BETPUR posiada znakomite, podwyższone  parametry odporności mechanicznej, chemicznej oraz typową dla materiałów epoksydowo – poliuretanowych szczelność i odporność na wilgoć.

Powłoka poliuretanowa itPUR 300 nadaje zasadniczy kolor posadzki według wzornika RAL, w ofercie Itbud. Powłoka lakiernicza itPUR W zwiększa odporność posadzki na ścieranie oraz podwyższa odporność na UV.

Skład Systemu: (1) itPOX 100 Z – żywica epoksydowa gruntująca, (2) itPUR 300 – barwna powłoka poliuretanowa (3) itPUR W – lakier poliuretanowy, zabezpieczający.

Właściwości & Parametry | rozwiń

Właściwości posadzki BETPUR

 • Doskonała przyczepność do większości podłoży powszechnie stosowanych w budownictwie.
 • Dobra rozlewność i łatwość aplikacji.
 • Powłoka odporna na kontakt z chemią gospodarczą.
 • Łatwość w utrzymaniu w czystości.
 • Powłoka szczelna dla cieczy.
 • Bardzo wysoka odporność mechaniczna – odporność na zarysowania.
 • Posadzka elastyczna – redukuje odgłos uderzeń.
 • Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Parametry posadzki BETPUR

 • Grubość systemu: około 2 mm.
 • Klasa poślizgowości: R-9 (DIN 51130).

Właściwości posadzki po 14 dniach (w temperaturze +23 ℃)

 • Twardość Shore’a A: ~80 (DIN 53505).
 • Wytrzymałość na rozciąganie: > 8,0 MPa (DIN 53504).
 • Wydłużenie przy zerwaniu ~180% (DIN 53504).
 • Odporność chemiczna: wg tabeli odporności chemicznej.
 • Stabilność temperaturowa: min. – 20°C – max. +65°C.
 • Wytrzymałość na odrywanie > 1,5 MPa (zniszczenie w betonie) (PN-EN 13892-8).
 • Wytrzymałość na rozdzieranie: ~ 25 N/mm (14 dni / +23°C) (PN-EN ISO 34-1).

Kolor

9001 9002 7032v2 7035 7042 7016 5015 6021 3000

Zestaw materiałów systemu BETPUR | rozwiń

Zestaw systemu BETPUR na posadzkę 15 m2

(1) itPOX 100 Z: 6,5 kg, 1 zestaw A + B.
(2) itPUR 300: 40 kg, 2 zestawy A + B.
(3) itPUR W: 2,5 kg, 2 zestawy A + B.

Użycie systemu BETPUR | rozwiń

Etap I przygotowanie podłoża

 • Podłoże betonowe przed aplikacją systemu BETPUR musi posiadać wilgotność niższą niż 5%.
 • Podłoże musi być równe, wolne od luźnych elementów, pozbawione mleczka cementowego.
 • Przed zagruntowaniem zaleca się lekkie przeszlifowanie podłoża papierem ściernym lub tarczą diamentową o granulacji od 16 do 40 mm w celu usunięcia ewentualnych nierówności i elementów słabo związanych.
 • Większe ubytki należy uzupełnić materiałami mineralnymi lub jastrychem epoksydowym przed aplikacją gruntu itPOX 100 Z.
 • Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu musi być przeprowadzana w temperaturach: min. +10˚C do max +25˚C.”

Etap II przygotowanie materiałów do pracy

 • Komponenty A i B poszczególnych typów żywic wymieszać przed połączeniem.
 • Połączyć komponenty A i B i ponownie wymieszać. Czas mieszania nie krócej jak 3 min.
 • Opakowania składników A i B są przygotowane w odpowiednich proporcjach mieszania.
 • W przypadku zakładanego zużycia materiałów w ilościach mniejszych niż jeden zestaw żywicy, należy przygotować mieszankę wg wagowych proporcji podanych na etykietach.
 • Żywic nie należy rozcieńczać wodą. Używać mieszadeł wolnoobrotowych, elektrycznych (250-450 obr/min) lub innych mechanicznych, wolnoobrotowych urządzeń mieszających.
 • Czas otwarty, czyli tzw. „czas życia” rozrobionych mieszanek wynosi ok 15 minut (w zależności od temperatury otoczenia może ulegać zmianom).
 • Dla zachowania jednolitych cech aplikacyjnych należy rozłożyć materiał jak najszybciej po połączeniu składników.

Uwaga – nie należy łączyć ze sobą komponentów różnych typów żywic, a mieszanki należy przygotowywać bezpośrednio przed aplikacją na konkretnym etapie.

Etap III gruntowanie

 • Gruntowanie preparatem itPOX 100 Z ma na celu wyrównanie chłonności podłoża oraz zwiększenie przyczepności.
 • itPOX 100 Z wymieszany w odpowiednich proporcjach, należy aplikować na podłoże betonowe przy użyciu gumowej pacy lub stalowej rakli, a następnie równomiernie rozprowadzić za pomocą wałka w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
 • Warstwę gruntującą pozostawić do utwardzenia na okres ok. 24 godzin.
 • Normowe zużycie preparatu mieści się w granicach 0,4 – 0,5 kg/m2.

W przypadku podłoży słabych i nierównych, zaleca się zastosowanie maty szklanej jako elementu warstwy gruntującej. Matę wkleja się w posadzce przy użyciu dwóch warstw preparatu itPOX 100 Z. Zastosowanie maty szklanej wzmacnia i stabilizuje podłoże oraz zabezpiecza przed przeniesieniem się spękań i dylatacji na powierzchnię posadzki epoksydowej. W tym przypadku zużycie preparatu gruntującego zwiększa się do 1,2 kg/m2 i należy zamówić dodatkową ilość itPOX 100 Z do zestawu BETPUR.

Etap IV posadzka zasadnicza – barwna

 • itPUR 300 wymieszany w odpowiednich proporcjach, aplikować na zagruntowane podłoże przy użyciu zgarniaka dystansowego lub pacy ząbkowanej.
 • Następnie odpowietrzyć wałkiem kolczastym w dwóch prostopadłych kierunkach, aby usunąć ślady pacy, odpowietrzyć powłokę i upewnić się, że uzyskano wymaganą stałą, grubość powłoki w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
 • Warstwę pozostawić do utwardzenia na okres ok. 24 godzin.
 • Normowe zużycie preparatu 2,5 kg/m2.

Etap V powłoka lakiernicza MAT

 • itPUR W: wstępnie należy zamieszać składnik A, następnie dodać składnik B, mieszać składniki aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krócej niż 3 minuty.
 • Preparat nakładać wałkiem.
 • Warstwę pozostawić do utwardzenia na okres ok. 24 godzin.
 • Mycie warstwy lakierniczej możliwe dopiero po 7 dniach od aplikacji.
 • Normowe zużycie preparatu 0,15 kg/m2.

Wymagania BHP| rozwiń

 • Podczas pracy z materiałem używać ubrania ochronnego, rękawic i okularów ochronnych.
 • Podczas pracy z materiałami systemu w pomieszczeniach zamkniętych, zawsze należy zapewnić odpowiednią wentylację.
 • Świeżo naniesiony materiał musi być chroniony przed bezpośrednim działaniem wody przez min. 24 h.
 • Nie prowadzić prac w warunkach mocnego nasłonecznienia i dużej cyrkulacji powietrza.
 • Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, właściwości toksykologiczne materiałów zawarte są w kartach produktów MSDS dostępnej na żądanie.
 • Zalecamy zapoznanie się z kartami technicznymi poszczególnych produktów na stronie www.itbud.com.pl lub kontakt z działem Technicznym Producenta.

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się najnowszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.