BETPOX – system gładkich posadzek żywicznych epoksydowych
na podłoże betonowe w budownictwie mieszkaniowym i lokalach komercyjnych

BETPOX to samorozlewny system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych. Jest zalecany do użycia na posadzkach mieszkaniowych oraz usługowych, takich jak zakłady fryzjerskie, salony urody itp. Posadzka charakteryzuje się łatwością w utrzymaniu w czystości i odpornością na materiały chemii gospodarczej i kosmetycznej.

Posadzka BETPOX jest przeznaczona do użycia wewnątrz pomieszczeń o lekkim natężeniu ruchu pieszych. Szczególnie polecana w miejscach o wysokich wymaganiach sanitarnych.

BETPOX tworzy barwną powłokę posadzkową o grubości 2 mm, trwale zespojoną z podłożem betonowym lub jastrychem mineralnym. Posiada znakomite parametry odporności mechanicznej, chemicznej oraz typową dla materiałów epoksydowych szczelność i odporność na wilgoć.

Żywica epoksydowa itPOX 200 nadaje zasadniczy kolor posadzki w wybranej palecie barw RAL, będących w ofercie Itbud.

Zdjęcia posadzki >>

Skład Systemu: (1) itPOX 100 Z – żywica gruntująca, (2) itPOX 200 – żywica barwna.

Właściwości & Parametry | rozwiń

Właściwości posadzki żywicznej epoksydowej CERPOX

 • Doskonała przyczepność do większości podłoży powszechnie stosowanych w budownictwie.
 • Dobra rozlewność i łatwość aplikacji.
 • Powłoka odporna na kontakt z chemią gospodarczą.
 • Powłoka szczelna dla cieczy.
 • Wysoka odporność mechaniczna.
 • Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
 • Bogata kolorystyka RAL.

Parametry posadzki żywicznej epoksydowej CERPOX

 • Grubość systemu: około 2 mm.
 • Klasa poślizgowości: R-9 (DIN 51130).

Właściwości posadzki po 7 dniach

 • Przyczepność: > 1,5 N/mm2.
 • Odporność na ścieranie: AR < 1,0.
 • Odporność na uderzenia: IR > 4 mg.
 • Odporność chemiczna: wg tabeli odporności chemicznej.
 • Stabilność temperaturowa: min. -20 ℃ – max. +65 ℃.
 • Reakcja na ogień: Bfl – s1.

Kolor

8001 7040 7032 6011 6010 5024 3011 1015 1001

Zestaw materiałów systemu BETPOX | rozwiń

Zestaw systemu BETPOX na powierzchnię 15 m2

(1) itPOX 100 Z, 6,5 kg, 1 zestaw A + B.
(2) itPOX 200, 40 kg, 2 zestawy A + B.

Użycie systemu BETPOX | rozwiń

Etap I przygotowanie podłoża

 • Podłoże betonowe przed aplikacją systemu BETPOX musi posiadać wilgotność niższą niż 5%.
 • Podłoże musi być równe, wolne od luźnych elementów, pozbawione mleczka cementowego.
 • Przed zagruntowaniem zaleca się lekkie przeszlifowanie podłoża papierem ściernym lub tarczą diamentową o granulacji od 16 do 40 mm, w celu usunięcia ewentualnych nierówności i elementów słabo związanych.
 • Większe ubytki należy uzupełnić materiałami mineralnymi lub jastrychem epoksydowym przed aplikacją gruntu itPOX 100 Z.
 • Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu musi być przeprowadzana w temperaturach: min. +10˚C do max +25˚C.

Etap II przygotowanie materiałów do pracy

 • Komponenty A i B poszczególnych typów żywic wymieszać przed połączeniem.
 • Połączyć komponenty A i B i ponownie wymieszać. Czas mieszania nie krócej niż 3 min.
 • Opakowania składników A i B są przygotowane w odpowiednich proporcjach mieszania.
 • W przypadku zakładanego zużycia materiałów w ilościach mniejszych niż jeden zestaw żywicy, należy przygotować mieszankę wg wagowych proporcji podanych na etykietach.
 • Żywic nie należy rozcieńczać wodą.
 • Używać mieszadeł wolnoobrotowych elektrycznych (250-450 obr/min) lub innych mechanicznych wolnoobrotowych urządzeń mieszających.
 • Czas otwarty czyli tzw. „czas życia” rozrobionych mieszanek wynosi ok 15 minut (w zależności od temperatury otoczenia może ulegać zmianom).
 • Dla zachowania jednolitych cech aplikacyjnych należy rozłożyć materiał jak najszybciej po połączeniu składników.

Uwaga – nie należy łączyć ze sobą komponentów różnych typów żywic, a mieszanki należy przygotowywać bezpośrednio przed aplikacją w konkretnym etapie.

Etap III gruntowanie

 • Gruntowanie preparatem itPOX 100 Z ma na celu wyrównanie chłonności podłoża oraz zwiększenie przyczepności.
 • itPOX 100 Z wymieszany w odpowiednich proporcjach, należy aplikować na podłoże betonowe przy użyciu gumowej pacy lub stalowej rakli, a następnie równomiernie rozprowadzić za pomocą wałka w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
 • Warstwę gruntującą pozostawić do utwardzenia na okres ok. 24 godzin.
 • Normowe zużycie preparatu mieści się w granicach 0,4 kg/m2.

W przypadku podłoży słabych i nierównych zaleca się zastosowanie maty szklanej jako elementu warstwy gruntującej. Matę wkleja się w posadzce przy użyciu dwóch warstw preparatu itPOX 100 Z. Zastosowanie maty szklanej wzmacnia i stabilizuje podłoże oraz zabezpiecza przed przeniesieniem się spękań i dylatacji na powierzchnię posadzki epoksydowej. W tym przypadku zużycie preparatu gruntującego zwiększa się do 1,2 kg/m2 i należy zamówić dodatkową ilość itPOX 100 Z do zestawu BETPOX.

Etap IV posadzka zasadnicza – barwna

 • itPOX 200 wymieszany w odpowiednich proporcjach, aplikować na zagruntowane podłoże przy użyciu zgarniaka dystansowego lub pacy ząbkowanej i następnie odpowietrzyć wałkiem kolczastym w dwóch prostopadłych kierunkach w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
 • Warstwę pozostawić do utwardzenia na okres ok. 24 godzin.
 • Normowe zużycie preparatu 2,5 kg/m2.

Wymagania BHP| rozwiń

 • Podczas pracy z materiałem używać ubrania ochronnego, rękawic i okularów ochronnych.
 • Podczas pracy z materiałami systemu w pomieszczeniach zamkniętych, zawsze należy zapewnić odpowiednią wentylację.
 • Świeżo naniesiony materiał musi być chroniony przed bezpośrednim działaniem wody przez min. 24 h.
 • Nie prowadzić prac w warunkach mocnego nasłonecznienia i dużej cyrkulacji powietrza.
 • Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, właściwości toksykologiczne materiałów zawarte są w kartach produktów MSDS dostępnej na żądanie.
 • Zalecamy zapoznanie się z kartami technicznymi poszczególnych produktów na stronie www.itbud.com.pl lub kontakt z działem Technicznym Producenta.

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się najnowszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.